BUSACCA CICCIO

LA VITA E LA STORIA RACCONTATA DA BUSACCA RAI3

 

INTERVISTA DI PAOLO CALCAGNO E PIPPO ARDINI - lettera ai compagni

 

LA VITA DI CICCIO BUSACCA (Nicolò La Perna

 

DISCOGRAFIA DI CICCIO BUSACCA

 

LA VITA DI CICCIO BIUSACCA (Placido Sergi

 

ARTICOLO SU "LA MATRI SNATURATA" (Placido Sergi)

 

ALCUNE LIRICHE DI CICCIO BUSACCA Articolo Di Placido Sergi

 

 

CANZUNA D'AMURI

CI RAGIONO E CANTO N:3 (piccola parte video)

 

CHE COSA E' LA MAFIA (video)

 

CUMANNANU LI MOGLI  (audio)

 

FIMMINI PATINTATI  (audio)

 

 L'ASSASSINIO DI RADDUSA (piccola parte video)

 

 LA SICILIA CAMINA  (audio)

 

LA STORIA DI GIUANNI ACCETTA (audio)

 

 LA STORIA DI GIUANNI ACCETTA (video - piccola parte)

 

 LA STORIA DI PEPPI MUSULINU 1° parte  (audio)

 

 LA STORIA DI PEPPI MUSULINU 2° parte  (audio)

 

 LA STORIA DI PEPPI MUSULINU 3° parte  (audio)

 

LA STORIA DI PETRU TAURMINA ( audio)

 

LA STORIA DI TURIDDU CARNIVALI (audio)

 

LA STORIA DI TURI GIULIANU (1° parte)

 

LA STORIA DI TURI GIULIANU (2° parte)

 

LA STORIA DI TURI GIULIANU (3° parte)

 

LA STORIA DI TURI GIULIANU (4° parte)

 

LU GRAN DUELLU TRA LA MORTI E LU MILIARDARIU  (audio)

 

LU TRENU DI LU SULI (audio)

 

LU PISCATURI SFURTUNATU (audio)

 

LA TRAGICA STORIA DI NARDU MALASPINA  1° parte (audio)

 

LA TRAGICA STORIA DI NARDO MALASPINA 3° parte  (audio)

 

 SPUNSALIZZIU DI SANGU (audio)

 

LU MATRIMONIU FALLUTU audio

 

 

LA STORIA DI CARMELU CIARAMEDDA audio

 


 

LA STORIA DI ORLANDU E RINALDU (audio)

 

 

DUETTO

 

CANTU DI CARRITTERI

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VITA E LA STORIA DI CICCIO BUSACCA RACCONTATA DA RAI3

 

 

 

 

      

 

Interessante filmato pubblicato da RAI3 (Televisione italiana 3 canale) sulla vita e l'attività artistica di Ciccio Busacca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMURI, MORTI E SIRINATA AMARA 3° e 4° parte
 versi di Ciccio Busacca canta NINO BUSACCA
 
 
E così come bene avete capito terminau la festa
e tutti se ne sono andati a riposare ma Luigi                                           
cuntinua a cantari
tutti li sdegni su li so paroli
e Mara a forza duvitti affacciari
pirchì ddu cantu ci bruciò lu cori.
S'affaccia a la finestra muta muta
e mentri chianci dda canzuna ascuta,
s'affaccia a la finestra muta muta
e mentri chianci dda canzuna ascuta
E ora sintiti la canzone che cantava Luigi a mare
Iu sugnu piscaturi tu si senpri riccuna
iu cercu sempri pisci, tu cerchi miliuna
stu piscaturi poviru ti veni a salutare
e chiancia e nu ti augura tanta felicità
Iu canusciu lu mari, canusciu li svinturi
tu canusci li sordi, ma nun canusci amuri
Stu piscaturi poviru ti venu a salutari
e chiancia e nu ti augura tanta felicità.
Era questa la canzone che cantva Luigi
e la pensate la povera ragazza come piangeva
Mentri Maria ddu cantu ascutava
povira figghia cummossa chianceva
pirduna a Luigi lu dumannava
mentri lu patri so tuttu sinteva.
Prima a Maria ci desi nirbati
e appoi cercò a Luigi strada strati
Lu ncontra e lu pigghiau a timbulati
e 'nfacci lu sputau diversi voti
siddu a me figghia Mara
a chiù guardati
di la pistola sintiti li noti
Luigi dissi: c'aviti ragiuni
faciti spusari a lu riccuni
Ma Ventimiglia mortu vinni truvatu da dui vinturini
sparatu e nu si sappi
a la ragiuni
lu pirchì ci sparanu l'assassini
ma pi la morti di Don Salvaturi
vinni arristatu lu beddu piscaturi
e Mara, Maria chianci cu tantu duluri
pensa l'amori so 'nda li galeri
l'amuri pensa
e forsi fu l'amuri
ca fici li miraculi chiù veri
Mara prigava e mentri prega Mara
miracuòlu s'avvera a Santa Chiara
Fu lu vinti d'austu notti chiara
e la luna mannava la lustrura
durmiva Mara e Cristu ci pripara
na gran surprisa pi dda criatura
si sviglia Mara e abbannunò lu lettu
ca c'aveva un duluri 'nda lu pettu
 
 
La povera ragazza si alzò per andare al gabinetto
se ne andava a gabinetto, ma mentre riturnava
a passu retto 'ntisi un rumuri,
e si firmau di scattu dalla paura
Ci trimò lu pettu
ma po pinsau ca fossi lu jattu
ma non era lu jattu ddu rumuri
era so matri ca ficia l'amuri.
Mara s'affrunta ni ddi congiunturi
e di l'affrunti si misi a chianciri
guarda a so matri
Donna senza onuri
e a l'amanti vuleva canusciri
Mara trimava e mentri ca trimacva
darreri di la porta c'ascutava.
E mentri ca la matri amuriggiva
Mara a lu zitu riccu canusceva ni li cuteggiamenti
a si parlava d'ammazzari a Maria cussì si putia
comu a mmazzau lu spusi nfilici
e la culpa la desiru a Luigi
e Mara sintiva cosa fici di sidici anni
comu fu capaci senza fari rumuri
Chiudiu a li nimici
e li lassau e li lassau nda la santa paci
mara s'alluntanau spavintata
fici in caserma una telefunata.
Li lascia in santa pace, si allontana in punta di piedi
se ne va nell'altra stanza dove prende il telefono
e telefona alla caserma dei carrabineri,
vi prego venite in casa mia perchè ho trovato l'assassino di mio padre
non c'è tempo da perdere, venite
poi Mara nesci e aspetta nda la strada la liggi
pi salvarici la vita
passau si e no
na menzurata, la liggi e la trova avvilita
e non appena la liggi arrivau
di non fari rumuri li 'vvisau
Trasi la liggi, li scali acchianau
e Mara dissi ora pensu iu ora la porta di so mamma.
Ci bussau, e so matri la porta ci rapriu
Mara trasiu e cu boni maneri
ci prisintau a li carrabineri.
Trimò la matri, trimau l'ingigneri
li fatti non li pottiru smintiri
Mara ci dissi dintra li galeri
l'omu 'nnuccenti duviti nisciri ,
li dui assassini vinninu arristati
e Luigi fu misu a libirtati.
Signori dovete pensare che c'è la mano divina
che aiuta il giusto
come ben avete visto li dui assassini
sono stati arristati e Luigi vinni misu in libirtati
L'ultimu quatru amici taliati
ca si vidunu spusi li du ziti
contru lu veru amuri non ci luttati
pirchì contru l'amuri pirdiriti
L'amuri vinci qualsiasi intricciu
pinsati chi scriviu Busacca Cicciu
e non ci iti contru lu distinu
pinsati chi cantò Busacca Ninu.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMURI, MORTI E SIRINATA AMARA 1° e 2° parte

versi di Ciccio Busacca canta NINO BUSACCA

 

 


Omini e donne schetti e maritati
vecchi picciotti e comu siti siti
silenziu faciti e v'ascutati
la storia ca cantu pi du ziti
fu titolata: "La storia rara, d'amuri
morti e sirinata amara"
‘Nda paisi chiamatu Santa Chiara
unni tempu d'estati si respira
aria fina e li genti a migghiara
si passanu lu tempu d'ogni sira
dda ci abitava na ricca famiglia
'npatri na matri e na cillenta figlia
Lu patri era Turi Vintimiglia
un omu riccu cori di tinaggghia,
però la figlia so nun s s'assumigghia
pirchì ogni tantu la natura sbagghia
mariti e moglie anima caina
e Mara na rusidda maiulana
Lu patri riccu aviva una casina
vasata di lu mari o chi furtuna
e notti e ghiornu, di sira e di matina
un piscaturi cantava una canzuna
cantava pirchì l'unna di lu mari
ci diceva a Luigi di cantari
Signori come bene avete capito
il padre della ragazza aveva una bella casina
baciata dal mare e tutti li jorna
tutti li uri e li mumenti si sintiva cantari na canzuna
era un giovane che cantava
sintiti la canzone che cantava lu piscaturi
Nan canusciu l'amuri, nan canusciu ricchizzi
nan canusciu carizzi, ma mi mentu a cantari .
iu canusciu lu mari, lu mari
e pi idrru mi mentu a cantari, mi mentu a cantari.
Iu canusciu sta barca, idda senti sta vuci
iu canusciu la luna, ca mi nanna la luci,
iu canusciu li stiddi, li stiddi e mi mentu a cantati,
pi iddi mi mentu a cantari

Dda vuci di luntanu si sinteva
e cui sinteva dda vuci incantava
dda vuci puri a Mara piaceva
ca 'nfunnu di lu cori c'arrivava
e na jurnata Maria a Luigi
p'avvicinari signali ci fici
Mara dalla finestra parra e dici:
Avi tri misi misi ca persi la paci, tri misi avi
ca sugnu 'nfilici
tri misi cu lu cori 'nda la braci
tri misi e pi tri misi haiu pinsatu
siddu lu cori l'aviti 'mpignatu.
E' stata la stessa ragazza a chiamare a Luigi
e spiegarci tutto il suo amore
Ha detto: spero che il vostro cuore non è 'mpignato.
Lu piscaturi l'occhi ha sbalancatu
la guarda in facci e resta sbalurditu
e peggiu di Romeo innamuratu
no! ci rispusi no! nun sugnu zitu.
Ma ora mentri guardu ss'occhi chiari 
tuttu lu cori mi sentu trimari.
Guardannu s'occhi e guardannu lu mari
vidu ca c'hanu lu stessu culuri
ma tu si ricca e cu li to dinari
spusari na lo poi stu piscaturi.
Mara rispusi cu tanta ducizza
l'amuri non canusci la ricchizza.
Giustu ha risposto la ragazza
chi cosa sunnu isordi di fronti all'amuri
di frunti all'amuri signuri cosa è la ricchizza
cantu stu fattu
e la carni m'arrizza
e stati attenti amici di sta chazza
comu li sordi purtaru amarizza
contro Luigi e contro la ragazza
pirchì lu patri Turi Vintimiglia
trova 'n picciottu riccu pi so figghia.
Signori ascolate come termina la felicità
di quelli due ragazzi,
perchè il padre della ragazza
trova a un omu riccu pi la figlia
e cu era st'omu riccu Giacomo.
E sembra una saccu di canigghia
e pi spusarlu nuntra donna 'ncaglia
lu patri chiama a Mara e ci cunsiglia
spusari all'omu riccu, lu tinaglia
Mara custritta ci svilò l'amuri
ca aveva pi lu beddu piscaturi.
Pi Mara ncuminciaru li torturi
e 'ncuminciaru li lacrimi amari ca patri e matri
cu tantu fururi
la pruiberu di farla affaciari
e Mara p'affacciari a lu barcuni
accetta di spusari a lu riccuni.
Costretta la povera ragazza
perchè l'avenu chiudutu in una stanza
dove tutti i giorni ci facevano torturi
così per potere essere lasciata libera
e potersi ogni tanto affaccarsi ogni tanto
alla finestra, a lu barcuni
accetta di sposare l'omu riccuni.
Ci fu na festa invitaru persuni
'nvitaru maritatu e signurini
sbacantaru buttigli e buttigliuni
biccheri, bicchireddi e bicchirini
pi fistiggiari lu fidanzamentu
fra soni, ballu e tra divertimentu.
Pi tutti quella sera c'era lu divertimentu.
Sulu pi Mara c'era lu turmentu
dintra lu cori so c'era lu chiantu
pinsava a Luiginu a ddu mumentu
e di Luigi sintiva lu cantu
'ncantu di sdegnu ca faciva trimari
finiu la festa e si enu a curcari.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURIDDU CARNIVALI

CICCIO BUSACCA

 

 

 

 

      

 

Ancilu era e nun aveva ali
nun era santu e miraculi facìa,
'n cielu acchianava senza cordi e scali
e senza appidamenti nni scinnia;
era l'amuri lu so' capitali
e 'sta ricchizza a tutti la spartìa:
Turiddu Carnivali 'nnuminatu
ca comu Cristu nni muriu ammazzatu.
Turiddu di nicu lu patruzzu nun canuscìu,
appi la matri svinturata a latu
cumpagna a lu duluri e a lu pinìu
ed a lu pani nivuru scuttatu;
Cristu di 'n cielu lu binidicìu
ci dissi: «Figghiu, tu mori ammazzatu,
a Sciara li patruna, armi addannati,
ammazzanu a cu voli libirtati».
Turiddu avia li jorna cuntati,
ma 'ncuntrava la morti e ci ridìa
ca videva li frati cunnannati
sutta li pedi di la tirannia,
li carni di travagghiu macinati
supra lu cippu a farinni tumìa,
e suppurtari nun putìa l'abbusu
di lu baruni e di lu mafiusu.
s'arricugghìu li poviri, amurusu,
li dorminterra, li facci a tridenti,
li manciapicca cu' lu ciatu chiusu:
lu tribunali di li pinitenti;
e fici liga di 'sta carni e pusu
ed arma pi luttari li putenti
'nda ddu paisi esiliatu e scuru
unni la storia avia truvatu un muru.
Dicia a lu jurnataru: «Tu si' nudu,
e la terra è vistuta a pompa magna,
tu ci ha zappi e ci sudi comu un mulu
e si' all'additta comu na lasagna,
veni la cota ed a corpu sicuru
lu patruni li beni s'aggranfagna
e tu chi fusti ogni matina all'antu
grapi li manu ed arricogghi chiantu.
Ma fatti curaggiu e nun aviri scantu
(non avere paura, non avere scantu)
ca veni jornu e scinni lu Misia,
lu sucialismu cu' l'ali di mantu
ca porta pani, paci e puisia;
veni si tu lu voi, si tu si' santu,
si si' nnimicu di la tirannia,
s'abbrazzi a chista fidi e a chista scola
ca duna amuri e all'omini cunzola.
 
DA UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA DI RAI3