LA VENDETTA DI PEPPE MUSULINU 1° parte

CICCIO BUSACCA
 
 
 
 
1° parte
E allura comu viditi, amici, è arrivatun lu cantastorii pi farivi sintiri: la vendetta di Peppi Musulinu, lu banditu di Aspromonti
guardari il cartelluni che si trova fotografato nella foderina del disco e sentiri pirchì c'è veramenti di sentiri.
Sugnu Busacca lu sicilianu e oggi cantu Peppi Musulinu, la mala sorti di stu cristianu, 'ntra la putia cumninciau di vinu e la putia siddu taliati 'nda lu primu quatrettu la truvati.
'Nda ssa putia ci sunu assittati cincu picciotti picomu viditi, pi fari mali, sunnu priparati, contru a Pippinu e ora lu sintiti, e all'Asprumunti dda pi dda putia, a lu patri di peppi appartinia.

La bottega era di lu patri di Pippinu Musulinu e Peppi, quali misteri faceva Peppi?
Lu carbunaru, Pippinu facia, e pi lu patri so jera na gioia, e ddi cincu pirsuni in cumpagnia, spettunu a Peppi pi darici noia
e non appena arriva Musulinu, don Vicinzeddu ci fici l'inchinu.
Eranu apposta assittati c'aspittavunu a Pippinu Musulinu, Vincenzu Zocculi e chiddu cu lu vistitu blu, cu lu cappeddu e lu fazzulettu russu. Ddu fattu sintiti chi cosa succedi non appena arriva Pippinu Musulinu.
Don Vicinzeddu, si, lu nvitatu 'nda ddu tavulinu, mittennici un biccheri 'nda li manu (ci metti un biccheru di vinu 'ntra li mani, sintiti) cu falsità di linfa di Cainu, (era tuttu falsu chiddu ca faceva) e l'udiava di tempu luntanu (c'era l'odiu)
Di quannu Peppi si mustrau capaci di difinniri a Ninuzzu Virsaci.
ecco, signori, qual'è la storia di Peppi Musulinu, viditi pirchì l'apettanu, pirchì Vicenzu Zocculi aveva l'odiu pi Pippinu Musulinu, nopn appena lo vede entrare con falsità lo invita a farsi un tocco, Peppe non volle accettare, ma siccome Vicenzu Zoccoli aveva l'odiu, signuri, inutilmenti ci avevanu fattu fari la paci, si
lu Zocculi Vicenzu assai capaci, a Pippineddu signali ci fici, si lu purtau fora a taci maci e appressu iddri nisceru l'amici, appena ca di dda s'alluntanaru, a Peppi Musulinu circundanu (e comu lu circundanu, raprenu li cutedda e si ittaru pi sacannari a Pippinu Musulinu)
ma Peppi cu la giacca 'nda li manu, si difinniu di veru malandrinu, (con la giacca si difende signori, sintiti)
siddru vuliti la scena perfetta lu secunnu quatrettu apru
Peppi, signuri si difenne con la giacca, comu viditi al secondo quadro, il secondo quadro vi spiega la scena perfetta, Pippinu dissi la morti m'aspetta, si mi ni nesciu vivu di sta lotta,
casa ci l'haiu un pezzu di scupetta, e ni muriti d'ogni botta, ma poi Pippinu nun morsi ammazzatu, pirchì arrivau Filastò armatu.
Ecco signuri, come aviti sintutu arrivau Filastò, spara un colpo di pistola e a ddi cincu carogni l'ha spaventatu, ddi cincu infami si l'hannu svignatu e Ninu a Pippineddu desi aiutu e u porta iun casa sò
l'ammidicatu, e l'avevanu malu arrudiciutu, Peppi c'aviva li vrazzi massacrati, d'iddi infamuna cu dddi cutiddati.
Ma Ninu Filastò.,signuri, lu porta in casa e lu medica e li feriti essennu midicati massimu a 10 jorna su guariti e ddi carogna sunnu ricercati, pi quantu Peppi li vesti puliti (chi cosa significa vestiri puliti, sintiti, chi razza di vistiti) cu vistiti di lignu spiciali, comu li murticeddi tali e quali.
Li cerca pi vendicarsi signuri, ma Zocculi lu capu criminali, a Musulinu ruvinarlu voli, e 'mposta una tragedia brutali, ca di discrivirli non ci so paroli, ma si guardati lu terzu quatrettu, lu fattu vi lu spiega chiaru e nettu.
Vicenzu Zoccoli, signuri, avendo paura che ora Pippinu Musulinu era guaritu e lu circava pi vindicarsi, 'mposta una tragedia. una tragedia veramenti brutali comu vi piti fari cunvinti guardannu a lu terzu quatrettu; c'è Don Vicenzu stampatu perfettu ca sta sparannu, l'omu malidittu 'nda la so stissa porta
e lu scurrettu di Musulinu jetta lu birrittu e lu birrittu ca ittau dda terra lu persi Musulinu' nda la scerra.
Sissignori così comu viditi l'omu sdisanuratu quella notte che c'era stata la lotta con Pippinu Musulinu, Pippinu Musulinu aviva pirdutu lu birrittu, lui lo raccoglie e lo porta a casa, ora spara due colpa nella sua stessa porta e poi getta il birritto di Musulinu a terra.
Dui corpi spara Zocculi e s'inserra, 'nda la so casa contri a Peppi sparra, sintiti che cosa dici l'omu infami, mannarimi vuleva sottoterra ma ora cu la liggi si nni parla, all'indumani Peppi fu purtatu 'ngalera pi mmicidiu mancatu.
All'indomani Pippinu, signur, vinni arristatu e non sulu a iddu hannu rovinatu, macari Filastò vinni arristatu, e insiemi a Peppi in carciri chiudutu, c'eranu li provi, signuri, sintiti li provi. li provi ddu birrittu vi 'ha datu e non ci fu spiranza e mancu aiutu e di ddu jornu dopu pochi misi, foru purtatu alla Corti d'Assisi.
Guardare signori al terzo quadro mentri Vicenzu Zocculi, spara e getta il birretto ma ci sono anche i testimoni falsi che guardano quello che fa Vicenzu e poi lo testimonianu davanti al maresciallo così Pippinu veni arrestatu, Nino Filsatò veni arristatu e portati alla corti d'Assissi, pasusnu signuri pochi misi alla Corti d'Assisi si vidiri vuliti li difisi lu quartu quatru spiega tutti cosi,
li du cuscini in gabbia su misi e lu distinu sò d'accussì vosi (sintiti la sintenza) deci anni Filastò fu cunnannatu e a Peppi vintinannu c'hannu datu.
Così signuri la sintenza: Ninu Filastò deci anni cunnannatu, a Peppi signuri ventun'anni, lì'hannu veramenti cunsumatu ma peppi Musulinu ci ha giuratu mentri era ni la gabbia chiudutu
siddru m'aiuta Diu sacramintatu putitti priparari lu tabutu, ma 'ntra l'Asdsisi l'infami chiù grussu: ci dissi prima spurpa vintun'ossu
Pippinu Musulinu ca si senti diri vintun'anni di carciri, nnuccenti, ci giura e dici: si Diu mi duna la furtuna ed arrivo a scuntari tutti e vent'uno e vent'unu ca ni devu fari, sono quarantadue ed ho ancorala forza di sparari vi giuro davanti a Diu che vi cercherò e v'ammazzerò come tante carogne ma Zirillu signuri, dice una parola di scherzo: per ora spurpati ventun'osso, comunqui Pippinu Musulinu e Filsatò sono stati portati nel carcere e Giraci non è un carceri ... sembra un abbissi, Peppi si mantiniu lu sangu scossu ca li nimici pinsava lu spissu, ma nu stu mentri un capu malandrinu cerca fari scappari a Musulinu. Signuri tutti abbiamo i nemici, ma abbiamo anche gli amici, così qualchi amicu, qualchi amicu dell'onorata sopcietà, qualchi malandrinu cerca di fari scappari a Musulinu e mentri quellostudia di fari scappari a Musulinu tutta la popolazione di quei contradi cantavano una canzone. Omini e fimmini cantavanu ma qua fimmini un ci nni sunnu, perchè sono un cantastorii e faccio l'uomo e la donna. Sintiti chi cosa cantavanu in tutti li cuntrati di l'Asprumunti.
Carogna, carogna e l'aviti infamati, ci aviti luvatu la bedda libirtà (tutti cantavanu, signori tutti così) Carogna, carogna e laviti infamatu, ci aviti luvatu la bedda libirtà. (e mentri in tutti li strati si ripiteva stra canzuna un capu malandrinu per come vi ho detto cercava di fari scappari a Musulinu e comu fa lu capu malandrinu pi fari scappari a Pippinu? S'informa e trova lu mastru Ciccinu ca era un muraturi assai anzianu e lu capu
chiamatu Giuvanninu, ccu mastru Cicciu amici addivintaru, 'nda lu quintu quratrettu, o mei signuri, si vidi Vanni cu lu muraturi.
Sissignuri cumpari Giuanni, lu capu di li malandrini s'informa cu c'era quannu s'era fabbricatu quel carciri e c'era Mastru Cicciu, un muraturi ormai anzianu, lo incontra e parlanu; al quinto quatrettu signuri e signuri, ma lu mastru essennu n'omu di valuri a Giuanni ci vosi spiegari ca di ddu locu
di grandi svinturi, li nnuccenti putevanu scappari, basta fari un purtusu a tali muru, ca di sbucarlu non è tantu duru.
Quel muratore ci ha dittu il segreto, signuri, c'era un muru fattu a crudu nella stanza nummaru cincu a mano sinistra, non appena si entra c'è un muru fattu a crudu, ci aviva dittu lu muraturi e Vanni studia lu modu sicuru di trasmettiri a Peppi ddu misteru e ccu na sirinata
apra lu scuru, a Peppi lu missaggiu ci trasmitteru, la cantanti fu fimmina baggiana, chiamata Rosa, la siciliana, quannu cantava dda donna suprana, pareva ca cantava la sirena, e ccu dda canzunedda paesana, Peppi capiù ca finiu la pena, lu sestu quatru duviti guardari ca la canzuna vi fazzu capiri.