AMURI, MORTI E SIRINATA AMARA 3° e 4° parte
 versi di Ciccio Busacca canta NINO BUSACCA
 
 
E così come bene avete capito terminau la festa
e tutti se ne sono andati a riposare ma Luigi                                           
cuntinua a cantari
tutti li sdegni su li so paroli
e Mara a forza duvitti affacciari
pirchì ddu cantu ci bruciò lu cori.
S'affaccia a la finestra muta muta
e mentri chianci dda canzuna ascuta,
s'affaccia a la finestra muta muta
e mentri chianci dda canzuna ascuta
E ora sintiti la canzone che cantava Luigi a mare
Iu sugnu piscaturi tu si senpri riccuna
iu cercu sempri pisci, tu cerchi miliuna
stu piscaturi poviru ti veni a salutare
e chiancia e nu ti augura tanta felicità
Iu canusciu lu mari, canusciu li svinturi
tu canusci li sordi, ma nun canusci amuri
Stu piscaturi poviru ti venu a salutari
e chiancia e nu ti augura tanta felicità.
Era questa la canzone che cantva Luigi
e la pensate la povera ragazza come piangeva
Mentri Maria ddu cantu ascutava
povira figghia cummossa chianceva
pirduna a Luigi lu dumannava
mentri lu patri so tuttu sinteva.
Prima a Maria ci desi nirbati
e appoi cercò a Luigi strada strati
Lu ncontra e lu pigghiau a timbulati
e 'nfacci lu sputau diversi voti
siddu a me figghia Mara
a chiù guardati
di la pistola sintiti li noti
Luigi dissi: c'aviti ragiuni
faciti spusari a lu riccuni
Ma Ventimiglia mortu vinni truvatu da dui vinturini
sparatu e nu si sappi
a la ragiuni
lu pirchì ci sparanu l'assassini
ma pi la morti di Don Salvaturi
vinni arristatu lu beddu piscaturi
e Mara, Maria chianci cu tantu duluri
pensa l'amori so 'nda li galeri
l'amuri pensa
e forsi fu l'amuri
ca fici li miraculi chiù veri
Mara prigava e mentri prega Mara
miracuòlu s'avvera a Santa Chiara
Fu lu vinti d'austu notti chiara
e la luna mannava la lustrura
durmiva Mara e Cristu ci pripara
na gran surprisa pi dda criatura
si sviglia Mara e abbannunò lu lettu
ca c'aveva un duluri 'nda lu pettu
 
 
La povera ragazza si alzò per andare al gabinetto
se ne andava a gabinetto, ma mentre riturnava
a passu retto 'ntisi un rumuri,
e si firmau di scattu dalla paura
Ci trimò lu pettu
ma po pinsau ca fossi lu jattu
ma non era lu jattu ddu rumuri
era so matri ca ficia l'amuri.
Mara s'affrunta ni ddi congiunturi
e di l'affrunti si misi a chianciri
guarda a so matri
Donna senza onuri
e a l'amanti vuleva canusciri
Mara trimava e mentri ca trimacva
darreri di la porta c'ascutava.
E mentri ca la matri amuriggiva
Mara a lu zitu riccu canusceva ni li cuteggiamenti
a si parlava d'ammazzari a Maria cussì si putia
comu a mmazzau lu spusi nfilici
e la culpa la desiru a Luigi
e Mara sintiva cosa fici di sidici anni
comu fu capaci senza fari rumuri
Chiudiu a li nimici
e li lassau e li lassau nda la santa paci
mara s'alluntanau spavintata
fici in caserma una telefunata.
Li lascia in santa pace, si allontana in punta di piedi
se ne va nell'altra stanza dove prende il telefono
e telefona alla caserma dei carrabineri,
vi prego venite in casa mia perchè ho trovato l'assassino di mio padre
non c'è tempo da perdere, venite
poi Mara nesci e aspetta nda la strada la liggi
pi salvarici la vita
passau si e no
na menzurata, la liggi e la trova avvilita
e non appena la liggi arrivau
di non fari rumuri li 'vvisau
Trasi la liggi, li scali acchianau
e Mara dissi ora pensu iu ora la porta di so mamma.
Ci bussau, e so matri la porta ci rapriu
Mara trasiu e cu boni maneri
ci prisintau a li carrabineri.
Trimò la matri, trimau l'ingigneri
li fatti non li pottiru smintiri
Mara ci dissi dintra li galeri
l'omu 'nnuccenti duviti nisciri ,
li dui assassini vinninu arristati
e Luigi fu misu a libirtati.
Signori dovete pensare che c'è la mano divina
che aiuta il giusto
come ben avete visto li dui assassini
sono stati arristati e Luigi vinni misu in libirtati
L'ultimu quatru amici taliati
ca si vidunu spusi li du ziti
contru lu veru amuri non ci luttati
pirchì contru l'amuri pirdiriti
L'amuri vinci qualsiasi intricciu
pinsati chi scriviu Busacca Cicciu
e non ci iti contru lu distinu
pinsati chi cantò Busacca Ninu.