AMURI, MORTI E SIRINATA AMARA 1° e 2° parte

versi di Ciccio Busacca canta NINO BUSACCA

 

 


Omini e donne schetti e maritati
vecchi picciotti e comu siti siti
silenziu faciti e v'ascutati
la storia ca cantu pi du ziti
fu titolata: "La storia rara, d'amuri
morti e sirinata amara"
‘Nda paisi chiamatu Santa Chiara
unni tempu d'estati si respira
aria fina e li genti a migghiara
si passanu lu tempu d'ogni sira
dda ci abitava na ricca famiglia
'npatri na matri e na cillenta figlia
Lu patri era Turi Vintimiglia
un omu riccu cori di tinaggghia,
però la figlia so nun s s'assumigghia
pirchì ogni tantu la natura sbagghia
mariti e moglie anima caina
e Mara na rusidda maiulana
Lu patri riccu aviva una casina
vasata di lu mari o chi furtuna
e notti e ghiornu, di sira e di matina
un piscaturi cantava una canzuna
cantava pirchì l'unna di lu mari
ci diceva a Luigi di cantari
Signori come bene avete capito
il padre della ragazza aveva una bella casina
baciata dal mare e tutti li jorna
tutti li uri e li mumenti si sintiva cantari na canzuna
era un giovane che cantava
sintiti la canzone che cantava lu piscaturi
Nan canusciu l'amuri, nan canusciu ricchizzi
nan canusciu carizzi, ma mi mentu a cantari .
iu canusciu lu mari, lu mari
e pi idrru mi mentu a cantari, mi mentu a cantari.
Iu canusciu sta barca, idda senti sta vuci
iu canusciu la luna, ca mi nanna la luci,
iu canusciu li stiddi, li stiddi e mi mentu a cantati,
pi iddi mi mentu a cantari

Dda vuci di luntanu si sinteva
e cui sinteva dda vuci incantava
dda vuci puri a Mara piaceva
ca 'nfunnu di lu cori c'arrivava
e na jurnata Maria a Luigi
p'avvicinari signali ci fici
Mara dalla finestra parra e dici:
Avi tri misi misi ca persi la paci, tri misi avi
ca sugnu 'nfilici
tri misi cu lu cori 'nda la braci
tri misi e pi tri misi haiu pinsatu
siddu lu cori l'aviti 'mpignatu.
E' stata la stessa ragazza a chiamare a Luigi
e spiegarci tutto il suo amore
Ha detto: spero che il vostro cuore non è 'mpignato.
Lu piscaturi l'occhi ha sbalancatu
la guarda in facci e resta sbalurditu
e peggiu di Romeo innamuratu
no! ci rispusi no! nun sugnu zitu.
Ma ora mentri guardu ss'occhi chiari 
tuttu lu cori mi sentu trimari.
Guardannu s'occhi e guardannu lu mari
vidu ca c'hanu lu stessu culuri
ma tu si ricca e cu li to dinari
spusari na lo poi stu piscaturi.
Mara rispusi cu tanta ducizza
l'amuri non canusci la ricchizza.
Giustu ha risposto la ragazza
chi cosa sunnu isordi di fronti all'amuri
di frunti all'amuri signuri cosa è la ricchizza
cantu stu fattu
e la carni m'arrizza
e stati attenti amici di sta chazza
comu li sordi purtaru amarizza
contro Luigi e contro la ragazza
pirchì lu patri Turi Vintimiglia
trova 'n picciottu riccu pi so figghia.
Signori ascolate come termina la felicità
di quelli due ragazzi,
perchè il padre della ragazza
trova a un omu riccu pi la figlia
e cu era st'omu riccu Giacomo.
E sembra una saccu di canigghia
e pi spusarlu nuntra donna 'ncaglia
lu patri chiama a Mara e ci cunsiglia
spusari all'omu riccu, lu tinaglia
Mara custritta ci svilò l'amuri
ca aveva pi lu beddu piscaturi.
Pi Mara ncuminciaru li torturi
e 'ncuminciaru li lacrimi amari ca patri e matri
cu tantu fururi
la pruiberu di farla affaciari
e Mara p'affacciari a lu barcuni
accetta di spusari a lu riccuni.
Costretta la povera ragazza
perchè l'avenu chiudutu in una stanza
dove tutti i giorni ci facevano torturi
così per potere essere lasciata libera
e potersi ogni tanto affaccarsi ogni tanto
alla finestra, a lu barcuni
accetta di sposare l'omu riccuni.
Ci fu na festa invitaru persuni
'nvitaru maritatu e signurini
sbacantaru buttigli e buttigliuni
biccheri, bicchireddi e bicchirini
pi fistiggiari lu fidanzamentu
fra soni, ballu e tra divertimentu.
Pi tutti quella sera c'era lu divertimentu.
Sulu pi Mara c'era lu turmentu
dintra lu cori so c'era lu chiantu
pinsava a Luiginu a ddu mumentu
e di Luigi sintiva lu cantu
'ncantu di sdegnu ca faciva trimari
finiu la festa e si enu a curcari.