VENEZIANO ANTONIO

 

ANTONIO VENEZIANO

 


 

BIOGRAFIA DI TIZIANA NICOLOSI

 

POESIE

 

LA CELIA

............... IN OGNI LOCU M'IMAGINU E CRIJU

............... QUANDU TIRANNA A CASU TI PLACISSI

............... MORTU È STU CORI PR'UN CORI TIRANNU

............... CU CHIDDI SOI MUDUZZI SAPURITI

............... DI PROPIA MANU ST'OPRA PINSI AMURI

............... NATURA È BEDDA PER C'HA' STILU VARIU

............... S'IU DI LU FOCU TO SUGN'ARSU E PERSU,

 

 

............... CHISTA CHIÙ SURDA A LI MEI VUCI AMARI,

............... CU DUCI MODI MI LIGHI E 'NCATINI,

............... CHIANGIU E LU CHIANTU MIU È COSA STRANGIA

............... CELI, PIANETI E VUI, CAUSI SECUNDI,

............... VURRIA LU CORI MIU, DONNA, VURRIA

............... ZERTU, CH'IU TANTU E TANTU CHIANGIRÒ,

 

 

............ METTIMI 'N TERRA A LA CHIÙ BAXXA PARTI

............ AMMAZZA LA MANDRAGORA A UNA VUCI

............ SI NON C'È PACI, AMURI, A LU TO REGNU

............ DI NUDDU TEMPU LA MIA FACCI È AXXUTTA

............ OCCHI, CH'A L'OCCHI MEI DATI TORMENTU

............ FAZZU LA VITA MIA UNDI N'È LUMI

 

 

............ PETRI, CHI FRABBICATI L'AUTI MURA

............ PIANETA UND'HANNU IORNU L'OCCHI MEI

............ CHISS'OCCHI, BENI MIU, CH'A UN SULU CENNU

............ DI POI CHI PERSI, NÉ SPERU CHIÙ HAVIRI

............ PASSA LU TEMPU MIU DI MALI 'N PEIU

............ LU CORI MIU IN VIDIRTI CURSI A TIA

 

 

............ PER VIDITI LU SULI, CHI GIÀ VITTI,

............S'IU MUTAI MODU, STILU, ABBITU E FORMA,

............MI RUDU, MI MINUZZU, ANZI MI STENDU

............FUI PRISU IN RISGUARDARI LA GRANDIZZA

............CHIDDA 'NGRATA, EH'È GRATA PERCH'È 'NGRATA, I

............S'IU T'AMU, LU SA AMURI, CH'A L'IMPERIU

............LÌGAMI, BENI MIU, LIGAMI E STRINCI

 

 

............ACQUA, CHI DUCIMENTI MURMURANDU

............NON VOLA AMURI CHIÙ COMU SULIA,

............SU' TUTTI GRAZIJ IN VUI MANCAMENTI,

............CHIANGINU L'OCCHI MEI C'UN LARGU MARI,

............POSSIBBILI NON È, EH'AMURI CAPA

............CORI, IU MI LAMENTU ASSAI DI TIA

............CH'IU VOGHIA, DONNA, UN'AUTRA DONNA AMARI,

 

 

............ DAVANTI L'AUTU E SANTU TRIBBUNALI

............ NON È XHIAMMA ORDINARIA, NO, LA MIA,

............ IN PARTI DUBBIU ED IN PARTI SICURU,

 

 

CANZUNI DI SDEGNO

........ ERA A LU CULMU DI LI GRAZIJ SPINTU,

........ PER LA QUARTANA, EH'È SUA MALATIA,

........ FRA LA MIA LINGUA E LA MANU FU LIGA

........ NON TI GLORIJRAI DI LU MIU MALI,

....... CH'IN VUI NON POZZA LA FORZA D'AMURI

....... DISPIACIMI CHI SIA, BEDDA, ARRIVATU

....... SU' LI BIDDIZZI TOI TUTTI 'MPERFETTI

 

 

...... CU TIA FU CHIÙ DI MARI LU MIU CORI

...... TOSTU CHI VIDI NEXXIRI LA LUNA

...... POI CHI ODDIARMI TI FU DATU IN SORTI

...... PER UNA BEDDA FACCI, QUALI AMAI

...... S'AUTRU DI TIA ND'OTTINNI E NDI RECIPPI

...... TIGRI NON VITTI MAI CHIÙ CRUDA HIRCANIA

...... DI SDEGNU ED ODDIU M'È CAUSATU TANTU

 

 

ANTONIO VENEZIANO

 


 

 

POESIE

 

LA CELIA

 .............. IN OGNI LOCU M'IMAGINU E CRIJU

............... QUANDU TIRANNA A CASU TI PLACISSI

............... MORTU È STU CORI PR'UN CORI TIRANNU

............... CU CHIDDI SOI MUDUZZI SAPURITI

............... DI PROPIA MANU ST'OPRA PINSI AMURI

............... NATURA È BEDDA PER C'HA' STILU VARIU

............... S'IU DI LU FOCU TO SUGN'ARSU E PERSU,

 

 

In ogni locu m'imaginu e criju
per miu conforti! ritrovarci a tia:
ma quandu, ohimè, m'addugnu poi e m'avviju,
cosa non trovu chi comu tia sia.
Perchè, si per l'ardenti e gran disiju
ccà e ddà mi fingiu chiddu chi vurria,
sai chi su' tutti li cosi chi viju?
Figura tua di terra e tu la dia.

 

Quandu tiranna a casu ti placissi 
di fari di mia stissu notomia 
e carni e sangu ed ossa mi vidissi 
per satisfazioni tua e mia, 
iu letu e tu contenti ristirissi 
e satisfatta la tua chirurgia; 
perchì, di parti in parti, scopririssi 
chi tu si' 'ngrata ed iu moru per tia.

Cu chiddi soi muduzzi sapuriti
mi spijau, un iornu, cu' era lu miu dardu:
- Guardatimi 'ntra l'occhi e vidiriti 
(ci diss'iu) chi ddà pari per cui ardu —. 
Guardau, si vitti, e risi: chi criditi? 
Suggiunsi un tiru chiù beddu e guaghiardu:
- Guarda chi latru gintili chi siti! 
Chi rubbati li genti cu lu sguardu!

VI.
Mortu è stu cori pr'un cori tirannu 
a attortu sutta terra si conduci; 
li visitusi l'occhi mei sarrannu, 
accumpagnati di sughiuzzi e vuci; 
li sensi pri tabbutu sirvirannu 
e li suspiri pr'incenzu e per luci; 
e tutti chisti repitu auzirannu: 
pr'amuri divintau la morti duci!

Di propia manu st'opra pinsi Amuri 
per farisi adurari iddu per diu. 
Macinau la biddizza, li coluri, 
la grazia per pinzeddu ci sirviu. 
Poichì, cu middi travaghi e suduri, 
cussi divina jmagini cumpliu, 
ndi fu idolatra, com'era pitturi: 
e ci sagrificau lu cori miu.

VIII
Natura è bedda per c'ha' stilu variu 
e zocchi è variu è beddu, a bona cera. 
Lu mundu, di lu tempu tributariu, 
di quandu in quandu cangia di bandera. 
Lu suli in tauru, cancru, libra e aquariu 
fa jnvernu, autunnu, stati e primavera. 
A mia sulu lu motu, ohimè, è contrariu: 
iu sulu, sempri, su' a lu statu ch'era.

IX.
S'iu di lu focu to sugn'arsu e persu, 
comu non senti lu to propiu arduri? 
Anzi, 'ntornu lu cori e d'ogni versu, 
d'eternu ielu ti circundi e muri? 
Sta qualitati e st'effettu diversu 
su' propiamente celesti faguri: 
comu lu suli scalfa l'universu 
ed iddu non ha' puntu di caluri.

                                                                                                                                                                                                    

In ogni luogo immagino e suppongo 
per mio conforto ritrovarti: 
ma quando, ohimè, me ne ac corgoo e poi mi ravvedo 
non trovo cosa che come te sia. 
Perché, se per ardente e gran desiderio 
qui e là immagino ciò che vorrei, 
sai che sono tutte le cose che vedo? 
Immagine tua terrena e tu la dea.


Quando, tiranna, per caso ti piacesse 
di fare su me stesso l'esame anatomico
e vedessi la carne, il sangue, le mie ossa 
per soddisfazione tua e mia, 
lo resterei lieto e tu contenta 
e soddisfatta dell'opera tua di chirurgo; 
perché, in ciascuna parte, scopriresi| 
che tu sei ingrata e che io muoio per te.

Con quelle sue maniere buone e gentili 
mi chiese, un giorno, qual dardo mi avesse ferito: 
- Guardatemi negli occhi e vedrete 
(le dissi io) che in essi appare colei per cui spasimo -. Guardò, si vide e, che credete? Sorrise. 
Lanciò un tiro più bello e gagliardo: 
- Guarda che gentile ladro siete! |
Che rubate le persone con lo sguardo!

Questo cuore è morto per un cuore tiranno 
e ingiustamente vien posato sottoterra
gli occhi miei saranno pieni di lacrime, 
accompagnati da singhiozzi e grida;
i miei sensi serviranno da bara 
ed i respiri per incenso e luci; 
e tutti insieme eleveranno lamenta 
per amore la morte divenne dolce!

Di propria mano "quest'opera dipinse Amore 
per farsi adorare egli stesso come un Dio. 
Macinò la bellezza, i colori, 
la grazia gli servì da pennello. 
Poiché, con mille fatiche e sudori, 
cosi divina immagine dipinse, 
ne fu idolatra, come ne era pittore: 
e le sacrificò il mio cuore.

 

La natura è bella perché ha un aspetto vario 
e ciò che è vario è bello,ha buon aspetto. 
II mondo, debitore del tempo, 
di quando in quando cambia bandiera. 
II sole in toro, cancro, bilancia, acquario 
determina l'inverno, l'autunno, l'estate e la primavera.
Per me solo, ahimè, il movimento è contrario: 
solo io sono sempre allo stato di prima.


Se io sono arso e distrutto dal tuo fuoco d'amore,
come non senti il tuo proprio ardore? 
Anzi, intorno al cuore e da ogni parte, 
di gelo eterno ti circondi e muri? 
Questa qualità e quest'effetto contrario 
sono propriamente celestiali grazie: 
come il sole che re riscalda l'universo 
ed esso stesso non si consuma per il calore.

 

 

ANTONIO VENEZIANO

 


 

 

POESIE

 

LA CELIA

............ METTIMI 'N TERRA A LA CHIÙ BAXXA PARTI

............ AMMAZZA LA MANDRAGORA A UNA VUCI

............ SI NON C'È PACI, AMURI, A LU TO REGNU

............ DI NUDDU TEMPU LA MIA FACCI È AXXUTTA

............ OCCHI, CH'A L'OCCHI MEI DATI TORMENTU

............ FAZZU LA VITA MIA UNDI N'È LUMI

XVI.
Mettimi 'n terra a la chiù baxxa parti, 
o in celu a la chiù auta mi subblima; 
mettimi 'n chidda zona, chi comparti 
la sua virtuti a li remoti clima; 
mettimi undi lu suli non ha' parti, 
und'è d'Atlanti l'affannata cima: 
mai di lu cori miu ristirà sparti 
l'ultimu amuri e la spartenza prima.

XVII.
Ammazza la mandragora a una vuci, 
lu basiliscu ad un sguardu feroci, 
la buffa cu lu xhiatu a morti 'nduci 
e, muzzicandu, la vipera coci. 
Ogni venenu, o amaru saccia, o duci, 
'ntossica, comu si tocca, e concoci: 
tu, mia spiranza, xhiatu, vita e luci, 
e tutta e in tutti li modi mi noci.

Si non c'è paci, Amuri, a lu to regnu 
e in tua milizia non si tira paga,
sfattu suldatu, a chi disignu vegnu 
sutta l'insigna tua, cu' è chi m'ammaga? 
Duru distinu miu, senza ritegnu, 
fortuna avversa, chi d'ogn'hura fraga: 
havirò per riposu guerra e sdegnu 
e per stipendiu in pettu eterna chiaga.

XIX.
Di nuddu tempu la mia facci è axxutta, 
né di li celi 'mpetru mai faguri; 
beata tia, Aretusa, chi riddutta 
a trasformarti in lu to propiu omuri, 
fuiendu Alfeu per sutterranea grutta 
d'Elide vai 'n Sicilia tutti l'huri: 
cuss'iu ci jissi supra terra o sutta 
squaghiatu in sangu, in lagrimi o in suduri.

XX.
Occhi, ch'a l'occhi mei dati tormentu, 
quandu a mirarvi drizzami li sguardi, 
chi sdisserrati, ad ogni vostru azzentu, 
a lu miu cori acuti ferri, e dardi 
forgiati, per miu dannu, a focu lentu, 
temperati d'amuri ad acqua ch'ardi: 
comu, a ferirmi, haviti l'arcu 'ntentu
perchì, a sanarmi, siti cussi tardi?

XXI.
Fazzu la vita mia undi n'è lumi, 
né pò biddizza, né forza di suli; 
e tenebra mi pari zocchi è lumi, 
laidizza la biddizza, umbra lu suli. 
Chi non videndu lu miu chiaru lumi, 
l'unica mia biddizza è sulu suli; 
non placia a Diu, chi vija chiù autru lumi, 
autra biddizza 'n terra ed autru suli.    

Gettami a terra nel più basso luogo, 
oppure nel più alto ciclo elevami; 
mettimi in quella zona che distribuisce 
la sua virtù ai climi lontani; 
mettimi dove il sole non esercita alcuna azione, 
dove è l'affannata cima di Atlante: 
mai resterà lontano dal mio cuore 
l'ultimo amore e la prima separazione.

La mandragola ammazza istantaneamente, 
il basilisco con un feroce sguardo, 
la rana provoca la morte col suo fiato 
e la vipera brucia con un morso, 
Ogni veleno, sappia di amaro o dolce, 
intossica, appena si tocca, e uccide: 
tu, speranza mia, fiato, vita e luce, 
tutta ed in tutte le maniere mi nuoci.


Se nel tuo regno, Amore, non vi è pace 
e militando con te non si ottiene paga, 
soldato stanco, a quale scopo vengo 
sotto la tua insegna, chi è che mi affascina? 
Duro destino il mio, senza giusta misura, 
fortuna avversa, che in ogni ora precipita: 
avrò per riposo guerra e sdegno 
e per stipendio nel petto eterna piaga


In nessun momento il mio volto è asciutto 
né dai celi bramo mai grazie; 
beata te, Aretusa, che ridotta 
a trasformarti nel tuo proprio umore, 
fuggendo Alfeo per sotterranea grotta 
dall'Elide vai in Sicilia a tutte le ore: 
così io andrei sopra o sotto terra 
sciolto in sangue, in lacrime o in sudore.


Occhi, che agli occhi miei date tormento, 
quando a mirarvi drizzano gli sguardi,
che sguainate, ad ogni vostro cenno, 
contro il mio cuore acuminate spade, e frecce 
preparate, per mio danno, a lento fuoco, 
temperate dall'amore in acqua che arde: 
come, per ferirmi, avete l'arco pronto 
perchè a guarirmi siete così lenti?

Passo la mia vita dove non v'è luce, 
né può [far nulla] la bellezza o la potenza del sole; 
e tenebra mi sembra ciò che è lume, 
bruttezza la bellezza, ombra il sole. |
Che non vedendo il mio chiaro lume, 
l'unica mia bellezza è solo il sole; 
non piaccia a Dio che io veda altro lume, 
altra bellezza in terra ed altro sole.

 

 

ANTONIO VENEZIANO

 


 

 

POESIE

 

LA CELIA

............... CHISTA CHIÙ SURDA A LI MEI VUCI AMARI,

............... CU DUCI MODI MI LIGHI E 'NCATINI,

............... CHIANGIU E LU CHIANTU MIU È COSA STRANGIA

............... CELI, PIANETI E VUI, CAUSI SECUNDI,

............... VURRIA LU CORI MIU, DONNA, VURRIA

............... ZERTU, CH'IU TANTU E TANTU CHIANGIRÒ,

X.

Chista chiù surda a li mei vuci amari, 
chi non su' chiddi undi cadi lu Nilu; 
si non m'aiuti Amuri e ci ripari, 
ben mi consumiria pilu suppilu. 
Tiraci quanti flecci a l'arcu pari: 
forsi la mutirai di lu so stilu. 
Quandu n'havirai chiù chi ci tirari, 
pìghiati lu miu cori e tiraccilu.


XI.
Cu duci modi mi lighi e 'ncatini, 
tal chi li sensi mei non su' chiù soi; 
fa di mia schelta, 'ngrata, chi mai fini, 
o in atomi risolvimi si poi. 
E si non basti, st'ossa, carni e vini 
risolvili a lu minimu chi voi. 
Chiddu minimu stissu, senza fini, 
amirà estremu li biddizzi toi.

XII.

Chiangiu e lu chiantu miu è cosa strangia
chi, cui la senti, a lagrimari invita; 
e l'una e l'autra gota rudi e smangia 
lu chiantu, chi cadendu fa via trita. 
E spissu in sangu li lagrimi cangia, 
tant'è la pena mia, pena infinita; 
e comu n'havirò cosa chi chiangia, 
chiangirò l'occhi e, a l'ultimu, la vita.

XIII.
Celi, pianeti e vui, causi secundi, 
chi distinguiti motu, tempu ed huri, 
chianti, arbuli, frutti, xhiuri e frundi, 
chiani allegri, auti munti e valli oscuri, 
ripi, xhiumi, vui sausi e vui duci undi, 
ferì salvaggi e vui, manzi e sicuri: 
si di vui, comu di mia, non s'ascundi, 
cuntati a la mia donna lu miu arduri.

XIV.

Vurria lu cori miu, donna, vurria 
addimandarti cu la lingua aiutu:
scapula, pungi, e parti e per la via 
appunta e torna ddà und'havia partutu. 
Mancaci chidda lena c'haviria la lingua, 
resta lu cori abbattuta: 
cussi, mischinu mia, mischinu mia, 
tu non sai li mei peni ed iu su' mutu.

XV.
Zertu, ch'iu tantu e tantu chiangirò, 
chi mi trasformirò 'n fonti di chiantu; 
ddà tu, 'ngrata, verrai, quand'autra no, 
per sazziarti, eh iu sia iuntu a tantu. 
Tand'iu di tia sta vengia mi farro: 
mustrirò a l'acqua lu to aspettu spantu; 
tu, per forza, amirai l'aspettu to 
e provirai eh'è amuri, tantu o quantu.

                                                                                                

Lei è ancora più sorda alle mie amare voci, 
di quelli che abitano presso le cataratte del Nilo;
Amore, se non mi aiuti ed appresti riparo, 
mi consumerò totalmente a poco a poco. 
Tirale quante frecce hai nella faretra: 
forse ne cambierai un po' l'atteggiamento. 
E quando non avrai più che tirare, 
prendi il mio cuore e tiraglielo.

 

Con dolci maniere mi leghi e incateni, 
sicché i miei sensi non si controllano più; 
fai di me, ingrata, eterna scelta, 
o, se puoi, riducitni in atomi. 
E se non ti basta, queste ossa, la carne e le vene 
riduci al minimo che vuoi. 
Quel minimo stesso, senza un fine
I amerà sino all'estremo le tue bellezze.

 

Piango ed il mio pianto è cosa strana 
tanto da invitare a piangere chi l'ascolti; 
e l'una e l'altra gota corrode e logora 
il pianto, che, cadendo, logora la strada. 
E spesso in sangue si cambian le lacrime, 
tanta è la mia pena, pena infinita; 
e quando non avrò cosa piangere, 
piangerò gli occhi e, all'ultimo, la vita.

 

Cieli, pianeti e voi cause seconde,
che scandite moto, tempo ed ore, 
piante, alberi, frutti, fiori e fronde, 
pianure sorridenti, alti monti e valli ombrose, 
rive, fiumi, voi pietre e voi dolci onde, 
fiere selvagge e voi animali domestici e tranquilli: 
se a voi, come a me, non si nasconde 
riferite alla mia donna il mio ardore

 

Vorrebbe il mio cuore, donna, vorrebbe 
chiederti a voce aiuto; 
li svincola, sperona, e parte e per la strada 
si ferma e torna lì da dove era andato via. 
Gli manca la lena che avrebbe 
la lingua, il cuore rimane prostrato: 
così, me misero, me misero, 
tu non conosci le mie pene ed io son muto.

 


Di certo tanto e poi tanto piangerò, 
che mi trasformerò in fonte di pianto;
lì tu, ingrata, verrai mentre altri no, 
per saziarti [di gioia] che io sia giunto a tanto. 
Allora io di te mi prenderò questa vendetta: 
mostrerò all'acqua il tuo aspetto spaventato; 
tu, per forza, ti innamorerai del tuo aspetto
e proverai ciò che è amore, tanto o quanto. 

 

 

ANTONIO VENEZIANO

 


 

 

POESIE

 

LA CELIA

............ PETRI, CHI FRABBICATI L'AUTI MURA

............ PIANETA UND'HANNU IORNU L'OCCHI MEI

............ CHISS'OCCHI, BENI MIU, CH'A UN SULU CENNU

............ DI POI CHI PERSI, NÉ SPERU CHIÙ HAVIRI

............ PASSA LU TEMPU MIU DI MALI 'N PEIU

............ LU CORI MIU IN VIDIRTI CURSI A TIA

Petri, chi frabbicati l'auti mura, 
undi lu beni miu chiusu tiniti, 
comu (secundu la vostra natura) 
a lu gran focu miu non vi cuciti? 
Com'a li mei suspiri c'è dimura? 
Com'a lu chiantu miu lippu facili? 
A chi occultarmi l'amata figura 
vui, chi né gustu, né sensu nd'haviti?

XXIII.
Pianeta und'hannu iornu l'occhi mei,
cui di Paspettu to mi fici fori? 
O filici tri voti amanti, e sei, 
c'havendu a 'mpijurari, primu mori. 
Benchì per sorti e voghia di li dei 
tu si 'n Sicilia ed iu 'n terra di Mori, 
t'aduru cu li spirti af flitti e rei: 
zecchi non pò lu corpu, fa lu cori.

XXIV.

Chiss'occhi, beni miu, ch'a un sulu cennu,
comu a lu suli nivi, mi disfannu,
su' l'archi, d'undi li strali mi vennu
chi chiaga e 'nguentu a lu cori mi fannu:
su' chiavi, ch'in putiti so mi tennu,
di cui li spirti mei quali tat'hannu;
su' dui poli fermati, chi sustennu
lu celu, in cui tutti li grazij stannu.

XXV.

Di poi chi persi, né speru chiù haviri
chidda, per cui campava consulatu,
cori, chi senti? Peni. Occhiu, chi miri?
Tenebri. Auricchia, ch'audi? Chiantu e urlatu.
Yucca, chi gusti? Tossicu e suspiri.
Chi prov'anima? Guai. Tu, xhiatu? Patu.
E comu siti vivi a sti martiri:
Cori, occhiu, auricchia, vucca, anima e xhiatu?

XXVI.

Passa lu tempu miu di mali 'n peiu 
e da vui 'nvanu speru ajutu o bramu; 
fu per mia (lu confessu e lu conceiu) 
la vostra vista lu pumu d'Addamu. 
Punì fra Scilla e Cariddi mi reiu: 
oddiu la vita e la morti non chiamu. 
Comu scuntenti e miseru mi xhieiu 
e m'amu sulamenti parchi v'amu.

XXVII.
Lu cori miu in vidirti cursi a tia, 
m'abbandunau, né mancu dissi a Diu; 
lu to, auteru, non vosi cumpagnia, 
vinni a regnari ddà und'era lu miu. 
Di poi chi c'è stu truccu fra tia e mia, 
chi un cori, und'era l'autru ddà curriu, 
oddijar'iu per zertu diviria, 
tu amari a chiddu modu, chi fazz'iu.

Pietre, che formate le alte mura, 
dove il mio bene tenete prigioniero, 
come (secondo la vostra natura) 
non vi cocete al mio gran fuoco [di amore]? | 
Come indugiate ai miei sospiri? 
Come resistete al mio pianto? 
Perché nascondermi l'amato aspetto 
voi che, né piacere, né intenzione avete?

Pianeta dove vedono la luce i miei occhi,
chi mi sottrasse al tuo aspetto? 
O felice tre volte e sei quell'amante 
che, dovendo peggiorare, prima muore. 
Benché per sorte e volontà degli dei 
tu sei in Sicilia ed io in terra di Turchi; 
ti adoro con tutto il mio spirito afflitto e reo: 
ciò che non può il corpo, fa il cuore.


Godesti occhi, bene mio, che ad un sol cenno, 
come la neve al sole, mi disfanno, 
sono gli archi, donde mi giungono i dardi 
che al cuore mi producono piaghe ed unguenti: 
sono chiavi, che mi hanno in loro potere, 
di cui il mio spirito ha la [stessa] qualità; 
sono due poli fermi, che sostengono 
la volta celeste, in cui albergano tutte le grazie.

Dopo che ho perduto, né spero più possedere
colei, per cui vivevo contento, 
[cuore, che senti? Pene. Occhio, che guardi? 
Tenebre. Orecchio, che ascolti? Pianto e urla. 
Bocca, che gusti? Veleno e sospiri. 
Che provi anima? Guai. Tu, fiato? Soffro. 
E come siete vivi dopo questi tormenti: 
cuore, occhio, orecchio, bocca, anima e fiato?Il mio tempo trascorre di male in peggio 
e da voi invano spero o desidero aiuto: 
fu per me (lo confesso ed ammetto) 
la vostra vista simile al pomo per Adamo. 
Anche fra Scilla e Cariddi mi porto: 
odio la vita e la morte non invoco. 
Come mi odio, scontento e misero, |
così mi amo soltanto perché vi amo.Il mio cuore appena ti vide corse da te, 
mi abbandonò, neppure disse addio; 
il tuo, altero, non volle compagnia, 
e venne a regnare là dove era il mio. 
Poiché vi è questo trucco fra te e me, 
che un cuore corse là dove era l'altro
io dovrei per certo odiare, 
tu amare a quel modo come faccio io.