ANTONIO VENEZIANO

 


 

BIOGRAFIA DI TIZIANA NICOLOSI

 

POESIE

 

LA CELIA

............... IN OGNI LOCU M'IMAGINU E CRIJU

............... QUANDU TIRANNA A CASU TI PLACISSI

............... MORTU È STU CORI PR'UN CORI TIRANNU

............... CU CHIDDI SOI MUDUZZI SAPURITI

............... DI PROPIA MANU ST'OPRA PINSI AMURI

............... NATURA È BEDDA PER C'HA' STILU VARIU

............... S'IU DI LU FOCU TO SUGN'ARSU E PERSU,

 

 

............... CHISTA CHIÙ SURDA A LI MEI VUCI AMARI,

............... CU DUCI MODI MI LIGHI E 'NCATINI,

............... CHIANGIU E LU CHIANTU MIU È COSA STRANGIA

............... CELI, PIANETI E VUI, CAUSI SECUNDI,

............... VURRIA LU CORI MIU, DONNA, VURRIA

............... ZERTU, CH'IU TANTU E TANTU CHIANGIRÒ,

 

 

............ METTIMI 'N TERRA A LA CHIÙ BAXXA PARTI

............ AMMAZZA LA MANDRAGORA A UNA VUCI

............ SI NON C'È PACI, AMURI, A LU TO REGNU

............ DI NUDDU TEMPU LA MIA FACCI È AXXUTTA

............ OCCHI, CH'A L'OCCHI MEI DATI TORMENTU

............ FAZZU LA VITA MIA UNDI N'È LUMI

 

 

............ PETRI, CHI FRABBICATI L'AUTI MURA

............ PIANETA UND'HANNU IORNU L'OCCHI MEI

............ CHISS'OCCHI, BENI MIU, CH'A UN SULU CENNU

............ DI POI CHI PERSI, NÉ SPERU CHIÙ HAVIRI

............ PASSA LU TEMPU MIU DI MALI 'N PEIU

............ LU CORI MIU IN VIDIRTI CURSI A TIA

 

 

............ PER VIDITI LU SULI, CHI GIÀ VITTI,

............S'IU MUTAI MODU, STILU, ABBITU E FORMA,

............MI RUDU, MI MINUZZU, ANZI MI STENDU

............FUI PRISU IN RISGUARDARI LA GRANDIZZA

............CHIDDA 'NGRATA, EH'È GRATA PERCH'È 'NGRATA, I

............S'IU T'AMU, LU SA AMURI, CH'A L'IMPERIU

............LÌGAMI, BENI MIU, LIGAMI E STRINCI

 

 

............ACQUA, CHI DUCIMENTI MURMURANDU

............NON VOLA AMURI CHIÙ COMU SULIA,

............SU' TUTTI GRAZIJ IN VUI MANCAMENTI,

............CHIANGINU L'OCCHI MEI C'UN LARGU MARI,

............POSSIBBILI NON È, EH'AMURI CAPA

............CORI, IU MI LAMENTU ASSAI DI TIA

............CH'IU VOGHIA, DONNA, UN'AUTRA DONNA AMARI,

 

 

............ DAVANTI L'AUTU E SANTU TRIBBUNALI

............ NON È XHIAMMA ORDINARIA, NO, LA MIA,

............ IN PARTI DUBBIU ED IN PARTI SICURU,

 

 

CANZUNI DI SDEGNO

........ ERA A LU CULMU DI LI GRAZIJ SPINTU,

........ PER LA QUARTANA, EH'È SUA MALATIA,

........ FRA LA MIA LINGUA E LA MANU FU LIGA

........ NON TI GLORIJRAI DI LU MIU MALI,

....... CH'IN VUI NON POZZA LA FORZA D'AMURI

....... DISPIACIMI CHI SIA, BEDDA, ARRIVATU

....... SU' LI BIDDIZZI TOI TUTTI 'MPERFETTI

 

 

...... CU TIA FU CHIÙ DI MARI LU MIU CORI

...... TOSTU CHI VIDI NEXXIRI LA LUNA

...... POI CHI ODDIARMI TI FU DATU IN SORTI

...... PER UNA BEDDA FACCI, QUALI AMAI

...... S'AUTRU DI TIA ND'OTTINNI E NDI RECIPPI

...... TIGRI NON VITTI MAI CHIÙ CRUDA HIRCANIA

...... DI SDEGNU ED ODDIU M'È CAUSATU TANTU