AMICO MARIO


PRISEPI DI NA VOTA

 

Forsi è l'incantu di sta notti stiddiata
o u chiaruri di sta luna argintata
fattu stà ca sintu bedda na vuci
ca mi trascina ò timpu felici.
Mi cunnuci ò timpu 'i na vota
quannu natali jera festa, divota
vvu l'occhi dò timpu mi viju carusu
ccu me Pà vicinu ò prisepi, giuiusu.
Taliu a me Pà, che assittatu di latu,

mpasta muddichi di pani 'ndurutu
pi fari precisi Madonna e Bambini
i pastura, ca po metti in camminu.
riviju a grutta, cunzata a la bbona
u sampugnaru cuntentu ca sona
i muntagni cci a nivi fatt 'i farina
me Mà ca li conza ccu a carta vilina.
E nmizzu a sti prisenzi oramà pirduti
vivu stizzi di timpu mà scurdati
ma lestu sti mumenti si nni vannu
e ristu ccu l'arsura d'ogni jornu-
Ora.nnò prisepi, ci su tanti cosi§
tutti biddi nnè vitrini, luciusi
ma nà menti aiu chiddi d'allura
e u pinzeri và a Madfonna e pastura
cunzati ccu muddichi di pani
'mpastati... 'nduruti