GRUPPO MUSICALE: ROY PACI

 

 

 

CANZONI

 

CIURI CIURI

 

  

 

 

CIURI CIURI
Roy Paci - Aretuska

Com'è picciotti? tutt'apposto? 
Ciuri ciuri (ciuri di tuttu l'annu) 
L'amuri ca (mi rasti ti lu tornu) 
Ciuri ciuri (ciuri di primavera) 
si tu nun m'ami (io moru di pena) 
nun cantu nè p'amuri (nè p'amanti) 
ca nun mi passa mancu (pi la menti) 
jè pi la donna mia (ca nun mi voli) 
jè pi la donna mia (ca nun mi senti) 
u sicilianu sugnu e mi nni vantu 
Picchì la terra mia jè china china d'incantu 
Lu sole, le saline rici lu sbarcaturi 
"Su tutti cosi ca mi fannu strinciri lu cori" 
C'è lu giardinu in mezzu di lu mari 
Tutto intessuto fitto di limiuni e ciuri 
Tutti l'aciddi vannu liberi a cantari 
Puri i sireni ca c fannu sempre amuri 
St'amuri va tu na para di na pausa 
mi pare giusto che nè sempre pi na causa 
ma è tornare sempre frischi cchiù di prima 
mi fai, mi fai ballari macari chiddi ca so lì ma 
mi fai ballari cu chi granni picciriddi 
ca s'ammuttano,ca ja muzzicano, ca si pigghiano pi capiddi,
ca si stricano,ca si sciusciuliano, 
ca si pigghiano a chianchiate 
Ma con la gioia della gente spensiarata 
shake shake 
e allora 
Ciuri ciuri (ciuri di tuttu l'annu) 
l'amuri ca (mi rasti ti lu tornu) 
e allura 
ciuri ciuri ciuri ciuri ciuri ciuri (ciuri di primavera) 
si tu nun m'ami (io moru di pena) 
nun cantu nè p'amuri (nè p'amanti) 
ca nun i passa mancu (pi la menti) 
jè pi la donna mia (ca nun mi voli) 
jè pi la donna mia (ca nun mi senti) 
ju sicilianu sugnu e mi nni vantu 
picchì la terra mia jè china china d'incantu 
fuego roy fuego.