SANTRONE CARMELO

POESIE

STIZZIA, STIZZIA

 

 

STIZZIA, STIZZIA

Stizzia stizzia,
a veccia s'arricrìa,
metta i cati fora,
e aspetta, ca ciuvìà.
Stizzia stizzia
cuntenti è u viddranu,
ca, quannu ciova forti,
u tirrenu s'abbrumìa.
Stizzia stizzia
vucìanu i carusi,
cuntenti di stari fora
a pigliarisi l'acqua 'ntesta.
Stizzia stizzia
i vecci, ca cruna 'mmanu
preianu ca lampa e trona,
dannu un ni fannu.
Stizzia stizzia
trasemmu dintra i 'robbi,
che, tra quarchi minutu
si ponnu assammarari.
Stizzia stizzia
i poveri muratura
preiunu ca un ciova
'pp'un perdiri a jurnata.
Stizzia stizzia
anzi già ci ciova,
a veccia fa a prova,
u surci si marita,
si piglia a margherita. (1)

1) l'ultima quartina è una filastrocca che si
usava dire negli anni a cavallo tra il 1920
e il 1960