LU MA CURREDU

Francesco Romano

 

 
 

 
 
 
LU MA CURREDU

Un bigliettu terza classi
un friscu di partenza
'na scàrrica di fumu
'na sfirragliata ca facia scantàri
'na scàrrica di bàttiti di cori
'na valigia a purtàta di manu
un trenu acciliratu ppi Milanu.
Di lu curredu ca m'avìa purtàtu
m'arrèsta un fazzulettu spirtusàtu
curpa di tantu tiempu ormai passatu.
M'arrèsta ancora l'antìcu mà parlàri
ca, comu l'arma mia,
nun po' murìri.                                       
 
IL MIO CORREDO

Un biglietto di terza classe
un fischio di partenza
una scarica di fumo
una sferragliata che faceva spaventare
una scarica di battiti di cuori
una valigia a portata di mano
un treno accelerato per Milano.
Del corredo che mie ero portato
mi resta un fazzoletto bucato
colpa di tanto tempo ormai passato
Mi resta ancora l’antico mio parlare
che, come l’anima mia,
non può morire.