SULU PìUN GADDUZZU DI PANI

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

SÙLU PP'ÙN-GGADDÙZZU Dl PÀNI

Pino Giuliana

Ccu i tèmpi ca cùrinu e l'abbètu di l'èuru, 
un cci su ssòrdi ca vastànu,..
e ccu sti cuntinùi aumènti e-ttàssi, 
sìddu ùn si sànnu fàri li cùnti ggiùsti, 
a-ttirichitòlla nni va-ffinìscì.
L'àntru jòrnu niscivu: "Sùlu pp'ùn-ggaddùzzu di pàni" 
ccu-ll'urtimù pèzzu di cinquantaèuru, 
pp'arrivàri a-ffini mìsi; 
mi dìssi me muglèri, canuscènnu lu me fàri.
Ma nnù virduràru, davànti ù fùrnu di Ggìgliu, 
l'òcchi mi jèru a na cascìtédda d'acculazzàti, 
ca nùnnì mancjàva di quànnu ò me paìsi,
li purtàva a-ccartèddi, màstru NzùIi ù-ggiancascìsi. 
Erànu accussì sciaurùsi, tènniri e-ggustusi... 
ca nnj li manciavàmu ccu l'òcchi... nàntri carùsi. 
Tànnu faciànu di cumpanàggiu, nzalàta, frùtta e-ddùrci 
e-ssintènnumi acchianàri mmùcca l'acquarèdda, 
mi nni vònzi accattàri na chilàta, 
ppi passarìmi lu spìnnu. 
Ma ccu i cinquantaèuru-mmàni, o pagàri...
mi pàrsi bbrùttu ppi chìstu sùlu 
e sbirciàvu ppi quàrchi àntra còsa... 
O virduràru l'òcchi cci ficìru pùpi-pùpi:
còmu o tri d'arèmi... 
e frittijànnu: còmu un cirnècu, mi puntàva li còsi cchiù-ffrischi e-llìcchi... nzullintannùmi: ddisìju e-ppiacìri ca: còmu luì scèccu all'èrba, prijàtu sdètti:
"Trì-mmàzza di scalòra, dù di zzàrchi, ùnu di rramuràzzi e unu d'àcci; 
na pàra di chìla di: patàti, cipùddi, pumadamùri, pipirùna e-mmilinciàni; 
na chilàta di cucuzzèdda, 
na vaschìtta di fùngi e una di vastunàchi; 
na lattùca, du tròffi di cicìri, 
na pannòcchia di furmintùni e-ddù granàta; 
du màzza di tinnirùma, 
mezzuchìlu di fasulina, pitrusìnu e-bbasilìcò." 
E appèna mi vuntàvu ppi la frùtta: 
còmu na ciàula mi scippà lì sòrdi... 
e nta un còppu vacànti, ccu a matita, 
ca tinìva ncàpu la gruìcchi; 
a ùsu stinogràfu, ncumincià a-ssignàri 
ù prèzzu d'ògni-ccòsa... 
E cchiù-llèstu di na machinèdda 
ppi-ffàni sùmmi, scrissi e-ddìssi:
"Quarantasettièuru eccinquantasètti cintèsimi! 
li cintèsimi num-ppàssanu... 
Cci mèttu st'àntra pàra d'acculazzàti 
e cci arnijàlu stu bbèddu màzzu di càvuli, 
sarbàti ppi-mme muglièri (vordìri ca l'àvija a jìttari).. 
e-ssèmu pàci!" 
Mi ntìsi agghiacciàri lu sàngu e-ttagliarìmi la fàcci!
Jì, ccu quarantaduànni di fàri cùnti a-bbànca, 
um-putìri dàrì mmàstu 
e jiri apprèssu a ùnu, accùssi: ammastràtu, 
spèrtu e-llèstu. 
E-mmenumàli ca jèbbi à fòrza di diri 
"Li càvuli li purtàssi a-sso muglièni, 
ca cci pò rristàri màli...
e scàncju di l'acculazzati cci mittìssi 
n'eùru di mènta e unu di lumìj 
e-mmi dàssi cinquantacintèsimi, 
di rrèstu ca stamatìna niscìvu... 
sùlu pp'ùn ggaddùzzu di pàni..."

1) A catafascio 2) paesino dell'entroterra siciliano 

3) il tre d'oro nelle carte siciliane è formato 
da tre rosette d'oro, l'autore ripropone il fenomeno 
che gli occhi nel guardare le tre rosette d'oro della carta l'una dopo l'altra girano senza sosta, come girano gli occhi nell'atto della contentezza 

SOLO PER UN… GALLETTO DI PANE

Con i tempi che corrono e l'avvento dell'euro,
non ci sono soldi che bastano…
e con questi continui aumenti e tasse,
se non si sanno fare i conti giusti,
a-ttirichitòlla (1) ci va a finire. 
L'altro giorno sono uscito: 
"Solo per un galletto di pane"
Con l'ultimo pezzo di cinquanta euro,
per arrivare a fine mese;
mi disse mia moglie, conoscendo il mio modo di fare.
Ma nel fruttivendolo, davanti al forno di Giglio,
gli occhi si fissarono su una piccola cassa di cocomeri 
che non ne mangiavo da quando al mio paese,
li portava a cassette, mastro Nzuli 
di Ioppolo Giancascio (2)
Erano così odorosi, teneri e gustosi…
che ce li mangiavamo con gli occhi… noi ragazzi.
Allora facevano da companatico, insalata, frutta e dolce
e sentendomi salire in bocca l'acquolina,
ne ho voluto comprare circa un chilo, 
per farmi passare il desiderio.
Ma con i cinquanta euro in mano per pagare…
mi sembrò cosa disdicevole solo per questo 
ed ho sbirciato per qualche altra cosa…
Al fruttivendolo gli occhi gli brillarono
come il tre d'oro (3) 
e muovendosi come un cirneco(4) 
mi mostrava le cose più fresche ed appetitose
provocandomi desiderio e piacere che 
"come un asino nel prato mi sono lasciato andare"(5)
Tre mazzi di cicoria, due di verze, 
uno di ravanelli e una di sedano:
un paio di chili di: patate, cipolle e pomodori, 
peperoni e melanzane;
un chilo circa di zucchine, una vaschetta di funghi, 
e una di carote, una lattuga, 
due sacchetti di ceci, una pannocchia di granturco 
e due granate, due mazzi di tenerume, 
mezzo chilo di fagiolino, prezzemolo e basilico" 
E appena mi voltai per la frutta: 
come una gazza ladra mi scippò i soldi,
e in una busta di carta vuota con la matita 
che teneva sopra l'orecchia,
come uno stenografo, cominciò a segnare
il prezzo di ogni cosa…
E più in fretta di una macchinetta per fare le somme, scrisse e disse:
Quarantasette euro e cinquantasette centesimi; 
i centesimi non contano…
Ci metto un altro paio di cocomeri e ci regalo 
questo bel mazzo di cavoli,
conservati per mia moglie 
(vuol dire che erano da buttare) … e siamo pari.
Mi sentii agghiacciare il sangue e tagliare la faccia!
Io, con quarantadue anni di fare conti in banca… 
non poter competere ed andare dietro 
ad uno così: ammaestrato, 
intraprendente e svelto… 
E meno male che ebbi la forza di dirgli: 
" I cavoli li porti a sua moglie, che ci può restare male" 
ed invece dei cocomeri ci metta 
(per riprendermi) un euro di menta ed uno di limoni 
(per farmi passare la bile) e mi ritorni cinquanta centesimi di resto 
perché stamattina sono uscito… 
solo per un galletto di pane….

4) razza canina dell'Etna, affusolata che per la sua forma viene usato nella caccia al coniglio per entrare nelle tane della selvaggina 
5) proverbio siciliano che vuol significare come una persona si faccia convincere facilmente quando gli vengono proposte cose che piacciono