LU TRENU DA ME VITA

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

LU TRENU… DA ME VITA

Ccu-ffarija attrajenti, 
mpunenti e mprissiunànti,
a-ffurija di stantùffa e cìuffi ciuffi di fùmu, 
passannu e spassannu: pònti e-ccampàgni 
e 'ntanannusi e-nniscennu di li gallarìj, 
ccu friscàta, silirànti e-ffirrìgna
a graccia l'arma e strazza lu cori…
rrichjamànnu armali e-ggenti a la virsùra 
e li carusi o jòcu, chjàni-chjàni, 
ccu- fazzuletta 'ncerca d'ascitu…
ca pi stintu li fa-santari di ggiòia
e-ssalùtari ccu-ttutti du li mani,
ànchi sun gc'è ccu cci'apparteni,
ni-dd'enurmi… maggicu: sirpintuni a-ttranci
Juncjùti: di pisàntì, dulurùsi gànci,
o-mmastudòntjcu, nìjuru, rrinucirùnti
ccu còrnu fumanti , l'òcchi mascarijati
e li nàschi (ntartaràti di cravùni),
sbruffanti, suspiruna stanchi…
nni lu-bbinàriju, travèrsi, e-vricci
ùnti di stizzi di spiranzi 
e chianti di spartènzi
Scòssi a-ssugljùzzu, du sibbulu stridènti
du zzirrichìju azziddusu, di li frèni,
sirrati a-mmorsa, nni li rroti rruvènti,
ppi bbluccàri lu, ntirminàbbuli, cunvòglju.
Ca, lu còri nticchjnùtu e azziddatu
(ppi-ll'ànzija e-ll'àssaccuna du-rritàrdu),
un-liintìcchju, na stizza... mi ntìsi addivintari;
la prima vota ca: còmu un zilùru,
u vitti arrivàri, passarimi a strìscju
e ffirmàrisi a bbottu... 
a stazzijòni du me pàjsi.
ARAGONA-CALDARE.
Unni, ca manùzza... affirrata strìtta,
a mani, sudata frìdda, di me màtri,
na nzirragljàmu, ancóra assà cchjù-fforti
e-nn'abbrazzamu a-ccugnu,
pp'un càdiri, ca vintulijàta...
di ddu spustamèntu d'àrija affaràta...
Ca, anguscjusamènti, m'annichjlì...
di sèntimi: na muddichèdda di nènti,
na furmichèdda.,.a-ccuspèttu d'ìddu:
majstùsu, ggigànti di fèrru…
Ma, còmu cci'acchjanàvu, 
ranni mi sintìvu...
e, o finistrìnu mìsu,
vidènnu ntùnnu cchjù-lluntànu e arcànu,
mi parsi Mparaddisu...
E a l'arrìvu, ccu la strìtta
di li gràzza dì me pàtri
e la scòssa (còri a-ccori), di li pàrpiti..
la primìzzija sintìvu,
di lu trènu da me vita.
E-qquantu e-qquànu vóti,
ccu còri a-llintìcchju e-ll'àrma anzijùsa,
cci'àju currutu appressu... azzardùsu,
pigljànnulu e scinnennu a-bbolu.,.
pp'um-pèrdiri: scòla... e ncòntru amurùsu...
Affascinàtu e abbagljàtu,
du rrifrèssu: di n'àncjlu, na fàta...
ca (du: cchjù rrumànticu finjstrìnu),
nni dda stazzijunèdda di partenza,
rradijannumi: di sùli d'amùri, lu distìnu,
dètti e-dduna: lùci d'immenzu…
a la me 'sistenza.
E, di ncàntu frèmu…
ammèntri…penzu lu trènu

IL TRENO... DELLA MIA VITA

Con andamento attraente, 
imponente ed impressionante, 
a furia di stantuffi e ciuffoli-ciuffoli di fumo...
passando e spassando: ponti e campagne
e rintanandosi ed uscendo dalle gallerie,
con fischiata esilarante e ferrigna...
che percia il senso, graffia l'anima 
e strappa il cuore... richiamava la vista:
di animali e gente alle coltivazioni
ed i ragazzi al gioco, nei spiazzali,
a saltare di gioia e salutare,
con tutte due le mani,
anche se non c'era chi gli appartenesse,
in quel magico... serpentone a trance...
Uniti da pesanti, dolorosi ganci...
ad un mastodontico, nero rinoceronte,
con il corno fumante gli occhi anneriti
e le narici incrostate di carbone,
sbruffanti sospironi stanchi,
sul binario, traverse e brecciolino...
unti di gocce di speranze 
e pianto di partenze...
Scossi a singhiozzo, dal sibilo stridente,
dello strofinio rabbrividente, dei freni:
serrati a morsa, nelle ruote roventi,
per bloccare l'interminabile convoglio.
Che, il cuore raggrinzito e spaventato
( per l'ansia ed i palpiti dei ritardo),
una lenticchia, una goccia... mi sono sentito diventare,
la prima volta che come un siluro… 
l'ho visto arrivare, passarmi di striscio
e fermarsi di botto… 
alla stazione del mio paese.
ARAGONA-CALDARE. 

Dove con la manina afferrata stretta,
alla mano, sudata fredda, di mia madre,
ce la siamo serrata, ancora assai più forte
e ci siamo abbracciati a cuneo,
per non cadere, con la ventata,
di quello spostamento d'aria bruciacchiosa...
Che, angosciosamente, mi annichilì...
da sentirmi una mollichina di niente,
una formichina, al cospetto di lui:
maestoso gigante di ferro...
Ma come ci sono salito, 
grande mi sono sentito.
ed, al finestrino messo,
vedendo intorno più lontano e arcano,
mi sono sembrato in Paradiso...
E, all'arrivo con la stretta...
delle braccia di mio padre
e la scossa (cuore a cuore) dei palpiti...
la primizia ho sentito,
del treno della mia vita.
E quante e quante volte,
col cuore un lenticchio e l'anima ansiosa,
ci sono corso dietro... azzardoso,
pigiandolo e scendendo a volo...
per non perdere scuola e incontro amoroso...
Affascinato e abbagliato,
dal riflesso: di un angelo, una fata...
che (dal più romantico finestrino),
in quella stazioncina di partenza,
radiandomi: di sole d'amore, il destino,
diede e da, luce d'immenso 
alla mia esistenza.
E d'incanto fremo, 
mentre penso il treno