LU MARI

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

LU MARI

Maggicamènti stinicchjàtu tra tèrra e-ccèlu:
còmu un -llastrùni di cristàllu 
sinzìbbuli a-ttimpuràli e -bbèntu:
s'annàca lu màri ppi-ffàrisi ammiràri, 
nchjmàtu a-rriva ncòsti rraccamati e -llìsci 
e all'urizzunti (ùnni pàri ca finìsci), 
ncugnàtu a-ffèrru di cavàddu làrgu làrgu, 
furmànnu na zzotta d'àcqua, 
cchjù-rrànni d'ògni ammagginazzijoni…
ca mmìvi e ammaràggia vìsta e-ssènzu. 
ntunannu e abballànnu senza abbèntu
vàrzziri, tànchi, mazzurchi e -ttarantèddi, 
ccu strascicu mùscju o arrugànti, 
dù màntu spumiggiànti di mmirlètti e -ppèrli...
Màri, màri bbèddu!
C'arricrìia còrpu e -ccirivèddu 
e addivènta miraviglia di li miravìgli, 
ppi ccu hàvi la furtùna d'ussirbàri:
còmu um -paraddìsu nni l'àbbissu lu funnàli... 
pupulàtu, di cintinàra di spècii di pìsci, 
d'ogni forma:
Pùrpi, calamàri, gàmmari, gurgiùna, òpi, 
trìgli, sìcci e -ppicarèddi, cèrnii, tùnni, dilfìni, 
nunnàta, bbalèni, midùsi, ùrchi e -ppìscicani…
ca si murtibbricànu e -ccampànu... jucànnu…
mancjànnusi... lu gròssu lu cchjù -nnìcu, 
lu priputènti e spèrtu... 
lu fissa e ddèbbuli... spurtunàtu... 
nzangulijannu dd'ùnni lìmpii e -ssirèni...
ca vèntu, làmpi e -ttròna, jisanu bburijùsi, 
arrisaccànnuli di vàsciu a -ggàntu a strèpiti, 
sbattènnuli nni li scògli e scarnazzànnuli…
nzèmmula a ddi mischinèddi... 
ncèrca di pruvènna ppi famìgli.

… ammèntri lu cèlu si scàscja di li tròna 
e li làmpi agghjòrnanu lu puntìli, 
ùnni chjìni d'ànzia...
mugljèri e -mmàmmi aspèttanu gridànnu:
Vìtu sàngu mèu, Àncjlu vita mìja, 
Lùzzu àrma mè, Tùri còri mèju! 
Màri. màri traditùri!
C'agljùtti nàvi, vàrchi e - ccrijàturi! 
E lu màri, cugliènnusi ècu di ggiòj e-cchiàntu, 
sinn'arriggìra nzurdìna, lassànnucci lu sègnu…
bbèddu e -ssapurùsu: còrnu mprùnti di vasùna, 
sìddu jè -llimpiju e -ccàlmu, 
bbrùttu e angusciùsu: còmu dintàti 
di muzzicuna, 
sìddu jè scuru e -ttimpistùsu, 
attirnatìvi ca dùnanu vita e scìalu, 
si jè-ssirènu, 
turmèntu e -ddulùri, si jè nfurijàtu. 
Ma comu li còsi di lu criàtu
a effèttu màggicu e -mmistirijùsu, 
lu màri...quant'è -mmiravigliùsu!                                                                                          

IL MARE

Magicamente stiracchiato tra cielo e terra
come un lastrone di cristallo
sensibile a temporali e vento
si dondola il mare per farsi ammirare
merlettato a rive in coste ricamate e lisce
e all'orizzonte (dove sembra finire)
attaccato a ferro di cavallo largo largo
formando una tinozza d'acqua
più grande d'ogni immaginazione…
che mette i brividi e annega vista e sensi,
intonando e ballando senza fermarsi mai
valzer, tanghi, mazurche e tarantelle,
con uno strascico moscio ed arrogante,
di un manto spumeggiante di merletti e perle…
Mare, mare bello,
che ricrea corpo e cervello
e diventa meraviglie delle meraviglie,
per chi ha la fortuna d'osservare:
come un paradiso il fondo negli abissi
popolato di centinaia di specie di pesci,
d'ogni forma:
polipi, calamari, gamberi, pesci da brodo, opi,
triglie, seppie e picarelle, cernie, tonni e delfini
neonata, balene, meduse, orchi e pescecani…
che si moltiplicano e vivono…giocando…
mangiandosi…il grosso il più piccolo,
il prepotente e attento…
il più debole e fesso….sfortunato…
insanguinando le onde limpide e serene
che il vento, fulmini e tuoni alzano boriose,
rendendoli da alte a basse con forti rumori, li sbattono negli scogli e li disintegrano…
insieme a quei poveretti…
in cerca di cibo per le famiglie.

... nel frattempo il cielo si rompe di tuoni
e i fulmini illuminano il pontile,
dove piene d'ansia…
mogli e mamme aspettano gridando:
Vito, sangue mio; Angelo, vita mia;
Luzzu, anima mia, Turi, cuore mio!
Mare, mare traditore!
Che inghiotti navi, barche e persone!
E il mare, raccogliendo l'eco di gioie e pianti,
se ne ritorna indietro, in sordina, lasciandoci il segno….

bello e saporito: come impronta di baci, se è limpido e calmo,
brutto e angoscioso: come dentate 
di morsi,
se è scuro e tempestoso,
alternative che donano vita e contentezza, 
se è sereno,
tormento e dolore, se è infuriato.
Ma come le cose del creato
ha un effetto magico e misterioso,
il mare… quant'è meraviglioso