A SETTIMA ARMATA

MEL VIZZI

 


 
A SETTIMA ARMATA CONTR'A LU SCECCU
di Mel Vizzi

Signuri mèi, a Lacata... schècchi nn'à avutu tanti
ma co è ca s'arricorda... u sceccu cciò importanti?
... p'eròi fu pigliatu... e puru ppì' fascista 
di fattu, nni parlàru... famosi giornalista...
'viati di guerra 'nternazzionàli
di la Secùnna Guerra Mondiali.

Piccòtti, jemm'o fattu: quannu successi?... eee cchi?
... e tempi di lu Sbarcu... a lu-Quarantatrì !

*****
C'era na vota a Sèttima Armata 
l'Amìricàni sbarcàru a Lacata
sutta'e cumànni di nu Giniràli
...paria ca nùddu... i putiva firmari !

Ormai i Fascisti, 'nzem'e Tedeschi 
...parìanu com'ì pisci 'ìùntì a li rèschi! 
E avànza avànza... cchi sùrtu putènza!
'mmenz'a li strati 'nci fu risistènza.

Ma u Generali a ccapu d'Armata
truvà o ponti a strata attuppata !
... strittu lu ponti, e 'mpàcciu un carrettu
... cc'un pezz'i sceccu ca faciv' o spertu !

Ah, leviti 'iii'menzu ! e fanni passari !
Testa di sceccu, cca cc'è u Generàli!
Chiddu si ciànta supra lu ponti...
... e ppi' risposta... accumenz'a ragliàri !

(Ma comu si pirmisi di firmari l'avanzata...
nu sceccu licatisi... contru... a gloriosa Armata?)
Mah!... 

U Generali ccu Statu Maggióri
si studiani a tattica pp'un fari errori...
vonu truvàri na "mòssa ad effettu !"
ppì luvari diìmmènzu ... sceccu... e carrettu !

Pruvaru a tràari... pruvaru a 'muttàri...
ma... mancu u patruni cci'a potti spuntàri 
ne cccu la zòtta... ne ccu mangiari... 
... di 'ncap'o pontì 'un si vosi livari.

U Generali si fici cummintu:
"Chìss'è Fasssscccista... ssù scèccu tintu !
... e di nimicu s'àv'a a trattàri !
chista è na guerra ! cchi dìcia u manuàli"?
A strategia du Statu Maggiòri
è..."Cu cacampa campa... e cu mori mori !
... e anchi se u scèccu è disarmatu,
... se fa resistenza: ... va fucilatu !

*****

'Iuntu a stu puntu... a'ddinucciùni...
a gràzzia ppu sceccu addumànna u patrùni:
"E' sulu tistuni" ... ma è un pezzu di pani !
... ed è u megliu sceccu d'i siciliani" !

Ma la sintènza oramài, era tràta:
"Morti a lu sceccu! ... e trasemu a Lacata" ! 
Perciò... fu u primu... di li fucilati 
ni dd'avanzata di Forzi Alliàti.

E ppi' scanziàri u peggiu, u patruni
...('nzi sapa mai...) ...s'abbiàu... o sciùmi ! ...

Prima di moriri u scèccu ragliàu...
Ahhhh!... S'arriniììu ! Eeee si scantàààu !... 
e 'ccuminzàru li 'nterpretazziòni 
ca allònganu u bròdu di li 'nformazioni.

Ma... 'cussì, Licata l'à 'ntipritata:
... ca u sceccu sputtia... a la Settima Armata !

*****
Datu ca pòtti vìnciri 'o sceccu
...ddru Generali vunciàu lu pettu ! 
Perciò, cuntentu, a' midaglia già pènza...
pirchi "ha sconfino... la Resistenza" !

Ma... u sapiti amici... qual'è la virità?
...ca ss'a vota vinciu... l'asinità !
di tutti dui... a vui qualu vi pari? 

  

LA SETTIMA ARMATA CONTRO L'ASINO


Signori miei , a Licata... asini ne abbiamo avuti tanti
ma chi si ricorda...l'asino più importante?
... per eroe fu preso... ed anche per fascista
di fatto, ne hanno parlato... famosi giornalisti...
inviati di guerra internazionali
della Seconda Guerra Mondiale.

Giovanotti, andiamo al fatto: qunado è successo?...
e cosa è successo? ... ai tempi dello sbarco... nel 1943 !

*****

C'era una volta la Settima Armata
gli Americano sbarcarono a Licata
sotto il comando di un Generale
...sembrava che nessuno... li poteva fermare !

Ormai mi Fascisti insieme ai Tedeschi
...sembravano pesci arrivati alle lische 
E avanza avanza... che grande potenza !
in mezzo malle strade non vi fu resistenza .

Ma il Generale a capo d'Armata
trovò al ponte la strada chiusa ! 
... stretto il ponte, e davanti un catrretto
...con un asino che faceva il saputello !

Ah, levati davanti ! e fammi passare !
Testa d'asino, qua c'è il Generale !
Quello si pianta sopra il ponte...
,,, e per risposta... comincia a ragliare ! 

(Ma come si è permesso di fermare l'avanzata...
un'asino licatese... contro la gloriosa Armata?)
Mah!...

Il Generale con lo Stato Maggiore
studiano la tattica per non commettere errori...
vogliono trovare una mossa ad effetto !... 
per levarsi davanti... asino... e carretto ! 

Provarono a tirare ... provarono a spingere...
ma... nemmeno il padrone potè spuntarla
ne con la frusta... ne con il mangiare...
dal ponte non volle levare.

Il Generale si fece convinto:
"E' Fascista ... quest'asino cattivo ! 
... e da nemico si deve trattare! 
questa è una guerra ! cosa dice il manuale? 
La strategia dello Stato Maggiore
è... chi campa campa e chi muore muore ! 
ed anche se l'asino è disarmato,
... se fa rersidtenza ... va fucilato !

*****

Giunto a questo punto... in ginocchio ...
la grazia per l'asino chiede il padrone:
"E' solo testone ... ma è un pezzo di pane ! 
... ed è il migliore asino tra quelli siciliani" !

Ma la sentenza oramai era tratta;
"Mofrte all'asino ... ed entriamo a Licata" !
Perciò... fu il primo... dei fucilati 
in quell'avanzata delle Forze alleate.

E per scansare il peggio, il padrone
... (non si sa mai) ...si gettò... nel fiume !...

Prima di morire l'asino ragliò...
Ahhhh!... sdi arre4se ! Eee si spaventò !...
e cominciarono le interpretazioni
che allungono il brodo delle informazioni.

Ma...così, Licata l'ha interpretata
... che l'asino sfotteva ... la Setimma Armata !

*****
Dato che potè vincere l'asino
...quel Generale gonfiò il petto !
Perciò contento, alla medaglia già pensa...
perchè ha sconfitto... la Resistenza"

Ma... lo sapete amici... qual'è la verità?
... che quella volta ha vinto... l'asinità !
di tutte e due... a voi quale pare?