LA STORIA DI TINA LACRAMANTI
terza e quarta parte

 

 

 

 

Visti 'n pagghiarul dda fora un pasturi
e a Tina ci addumanna pi mangiari
e salutannu ci dissi: Sintiti l'aviti un perzzu i pani, si l'aviti 

E allura sintiti chiddu ci dici ddu picuraru: chiddu ca vultii tutti a disposizioni.

Rispusi ddu pasturi dunni siti? 
chi ghiti fannu vui nda sti cuntrati 
Sugnu sicuru ca masculu non siti 
pirchì comu na fimmina parrati
Sugnu hna donna ca morti ci duna 
all'omini e a fimmina infamuna.

Ecco che io lo dicevo che eruvu una donna ma si è licitu u vosgtru nomi: Iu sugnu dda sventurata di Tina Lacramanti.
Vui siti Tina Lacramanti? dda donna venduta 'nnuccenti per l'appunto
Sono io quella èpovera sventurata.
Ma cher cosa diovete fare con questa scopetta?
Viditi sta scopetta carricata, ha vindicari st'anima perduta
ora vi preju si canusciti lu picuraru vecchiu Pulitu

Su picuraru ca vui diciti
non, ni li campagni chiù non lu truvati, 
negoziu si misi di vistiti
comu n'animali travagliati

Ora....

mentri che mangia Tinuzza diciva sentu 'nda lu me cori tanta gioia ca sacciu unni sta st'armazza ria ca mi vinniu pejiu di natroia cussi dicennu Tina si susiu, saluta lu èpasturi e si nni iu. Ndi lu paisi, Tina di sira scinniu e appressu lu negoziu si truvau
senza suspettu dda dintra trasiu, e ndi lu vancuni si ci presentau
lu patruni si susi prestamenti pi serviri a puntinu la clienti
e allura lu patruni ci dissi che cosa desiderate? 
Tina Lacramanti ci rispusi:
iu non vinni pi comprari, vinni pi farivi na visita 
ma io non ti conosco
ed allura sintiti la risposta che ci desi Tina Lacramanti

Non mi canusci 'nfami e dilinguenti 
ricorditi di Tina Lacramanti 
ca ni ittasti in galera 'nnuccenti 
senza rimorsu anima birbanti 
Quantu ti desi dd'omu tradituri
ca mi vinnisti, omu malfatturi.

L'infami tuttu chinu di tirruri ci dissi: cincucentumilaliri 

Tina rispusi: facisti n'erruri: 
Pripariti carogna pi muriri 
precisu nda la testa c'ammirau 
e cu sviltizza du colpi sparau.

Chinu di sangu n'tra 'nterra cascau, Tina comu lu visti ca muriu, 'nda facci pi ndispettu ci sputau e di dda casa subbitu partiu 
La liggi senza perdiri n'istanti si partenu pi circari a Lacramanti
All'indumani Turi cu l'amanti comu ni fu in conoscenza ca Tina Lacramanti aveva ucciso lu picuraru si fannu li valici e parteru pi lu cuntinenti pi quantu si sintevanu sicuri e li carrabineri in cerca di Tina Lacramanti 'nda na cuntrada chiamata "Cuturi" l'hannu firmata do carrabineri.

Fimmina curaggiusa e di valuri
si jetta prestamenti un passu arreri 
spara du corpi senza pietati 
e li jittau dda 'nterra stirnicchiati.

E a parti Tina Lacramanti ci accontra n'omu, ci dissi: fermiti, sugnu n'amicu, se mi canusciti. Chi è ca siti vui? Ia sugnu Ninu Arena, vui siti Ninu Arena e allura signura Lacramanti datu che semu tutti dui ricercati. si l'aviti a piaciri la nostra latitanza la facemu in compagnia 
Scordativi signor Arena, vui siti n'omu, iu sugnu na donn,a non è tantu correttu ca caminamu insieme, vui vi nni iti pi la vostra svintura e iu mi nni vaiu pi lu me destinu. 
Patiu di ddu locu la briganti, ma ddu 'nfamuni n'arristò cuntenti 
Sintiti chi pinsò l'omu birbanti di pidiarla immediatamenti 
Visti ca n'ta na grutta si 'nficcau e pi lu tradimentu studiau 
N'carusu a tridici anni ci accuntrau, Ninu ci dissi senti com'è
che si chiamava, ci spiau, chiddu ci dissi mi chiamu....
Chiddu ci dissi cu tanta primura: ci porti stu bigliettu a la quistura; lu carusiddu si pigghiau lu bigliettu e si partiru, allura ma quannu vitti che distanti era, leggiri si la vosi dda scrittura, pi vidiri 'nda grutti cu c'era, visti che dda scrittura spiegava unni ammcciata Tina si truvava. E questa, è dda signura Tina Lacramanti, dda donna 'nfamata 'nnuccenti, non ci vaiu 'nda la legge, anzi la vogliu iri avvisari, scangiu di iri avanti riturnava e versu di la gruttta si nni eva pi quantu la bandita l'avvisava du tradimentu che Ninu faceva, avanti di la grutta si firmau, prina che trasi: 
Signura chiamau 
Tina cu nu fucili s'affacciau senza spararici ci dissi ....
ddu carusiddu si c'avvicinau e lu bigliettu prestu ci purgiu 
Tina comu liggiu duu bigliettu 
a ddu carusu lu vasò cu affettu.

Dimmi: di ss'omu qual'era l'aspettu, rispusi lu carusu: è troppu bruttu.ca pari in facci un canazzu perfettu, rubustu però è troppu curtu, era vistutu comu un cacciaturi, tagliatu in faccia, cu li robi scuri. Signora Tina Lacramanti iu ci purtau lu bigliettu, ma ora tegnu paura pi ghiri a la casa pi ss'omu infami. Tina ci dissi cu tantu amuri: figghiuzzu ti vegnu accumpagnari ca si tu 'ncontri ss'omu tradituri sugnu sicuru ca ti fa ammazzari, vicinu a lu paisi accumpagnau, luvata comu un figghiu e riturnau.
A ddu sbirruni tri misi u circau ca di truvarlu impegnu ci mintiu .

'Nda tanti e tanti punti s'appustau
pirchì era pigghiata di currivu 
e tanti ddi campagni li spampina 
'nzina che li truvau na matina

Sintiti unni lu travau, 'nda na funtana d'acqua cristallina, Ninu viveva cu l'arma sirena.

ci spara Lacramanti nda la schina
e 'nterra casca mortu Ninu Arena 
lu lassa stirnicchiatu comu un cani
e dopu parti pi lochi luntani

Addopu ca passaru du simani, Tina s'ancontra cu do so cuscini , Tina ci dissi: lu sapitim unni si trova dd'infami di me maritu cu la so amanti, rispusiru ddi giuvani galanti: nuatri sapemu sulamanti che to maritu, pezzu di birbanti, comu ni fu in cunuscenza che tu ammazzasti u picuraru Peppi Puliti si nni scapparu in continenti furiosamenti, ma se voi so notizi, vai 'ndi so frati Giuvanninu, che ni semu in cunuscenza, ca si scrivunu cuntinuu

Ci salutaru Peppi e Vicinzinu 
e pi li fatti d'iddi si nni jeru 
non persi tempu si misi in caminu 
curreva di li munti senza frenu.
Versu li deci di sira arrivau 
'ndi so cugnatu la porta abbussau

E allura Tina Lacramanti bussau a la porta, quannu visti ca nu arisposi nessunu, visti ca c'era na finestra e ci ... la finestra e darreri la porta si mintiu, e allura dopu un pezzu s'arritira so cugnatu e mancu s'assittai svinturatu ca d'un fucili si visti puntatu, senti ci dissi Tina Lacramanti, ma iu nun v'haiu fattu nessunu mali 
lo so che tu non m'hai fattu nessunu mali, ma ni sugnu in conoscenza ca tu a ddu in fami di to frati scrivi, si non vo essiri ammazzatu dammi tutti i littri in tempu nenti,e allura Giuanni carricatu di paur,a ci desi li littri cu tanta premura
E allura quell'infami ci diceva iu ti dugnu li littri ma mi devi perdonari, ma la bandita scaltra pi natura ci dissi: 

Vanni ditti na preghiera

Mi dispiaci ma sugnu sicura 
s'arresti vivu mi manni 'ngalera
du corpi ci sparò precisu in frunti
e pristamenti parti pi li munti

Di notti traversau tanti punti, ma quannu visti ca stanca si senti, s'arripusau, si ficili cunti comu putiri iri in continenti 
di monaca si vesti la bandita e parti pi comu pi farla finita
Arrivau a Comu la monaca ardita e arrivau versu la scurata 
Tina circau lu vicu Margarita e u truvau tutta alliminzata, 'ndo nummaru vin'ottu si firmau, prima ca trasi dda porta bussau,
Sara 'ntisi abbussari e s'affacciau, comu la visti nun la canusciu, ci dissi avanti e Tina si 'nficcau, Turi era assittatu e si susiu ed allura comu la visti trasiri Turi ci dissi: senti ma tu non sei na monaca, 
tu si Tina Lacramanti non mi pozzu sbagliari

Tina arrispusi: non un ti sta sbagliannu
e la testa la tira 'nda un secunnu 
e allura di pagarivi lu dannu
cu sa dunnazza' omu vagabunnu 
la bandita la radiu addumau
dopu tri corpa allura ci sparau

E dopu Tina Lacramanti parti, arriva a la stazioni,
non fu scoperta da nessunu, ebbi la fortuna d'arrivari in Sicilia novamenti e si spugghiau di ddi vestimenti.'Nda la stanchizza a dormiri si menti e s'insunnau Tina Lacramanti a dda so figgiuzza, dd'armuzza 'nnuccenti ca di vasuneddi ci nni dava tanti e quannu dd'arma giusta scumpariu s'arrisvigghiò chiamannu: sangu miu.
Si fa la santa cruci e si nni iu, avanti liu cimiteriu si firmau , fici curaggiu dda intra trasiu, 'ndo piantuni si iu a prisintari.
Ci dissi na cosa: Ni siti in canuscenza unni si trova seppellita la figglia di Tina Lacramanti, lu piantuni c'arrispusi, ma pirchì lu vultisi sapere. Siccomi iu sugnu Tina Lacramanri e allora quannu ci fu la morti di me figghia non ebbi lafortuna di poterlo sapere perchè la portaru 'nda lu carciri 'nnuccenti e ora dato che voi siti lu custodi sapiti unni si trova seppellita, purtatimi 'ndi la tomba di me figgia e allura di lu custodi vinni accumpagnata unn'era so figghiuzza vurricata.
Sintiti chi dici dda povira matri ndi la tomba di so figgia

Tina diceva figgia sfurtunata
lassasti nu me cori na ferita
di to patrazzu fusti ammazzata 
e iu pi tia fazzu la bandita 
mentri ca Tina la tomba accucciava 
lu guardianu si ci alluntanava.

Sintiti l'omu infami chi pinsava: comnu avvisari la liggi puteva

......
...........

fingeva di la collira a li denti
comu a lu guardianu smirigghiau 
precisu nda lu pettu ci sparau 

ma laliggi nun sparau, lu marasciallu, prima l'avvisau, ma quannu visti ca nun s'arrinniu

lu focu a tutta forza urdinau 
ma Tina lu periculu capiu 
Tina ora... cu primura
si spara nda l'aricchi e morsi allura 
Tina ora... cu primura
si spara nda l'aricchi e morsi allura