CICCIO RINZINO

 

Tina Lacramanti

Lu cantastorii Cicciu Rinzinu vi fa sentiri la famosa storia di la bandita Tina Lacramanti.
Comu viditi Tina Lacramanti aveva una sorella e faceva la monaca. Tina Lacramanti invece era sposata
Sintiti la vera storia di Tina Lacramanti.

Timuzza La cramanti, o me signuri 
si maritau tridici anni arreri
cu un giuvini Turrisi Salvaturi 
ca lu stimava cu modi sinceri 
Ma iddu tradituri la ingannava
cun na picciotta ca sordi ci dava

L'amanti ci dava li dinari ma lu vuliva pi idda sulamenti e nda la mogli un c'iri nenti 
Sintiti chbi ci vinni ndi la menti 
cori malvagiu fimmina birbanti 
Ci cunsiglkiava tutti li mumenti 
a Tina di luvarisi davanti 
e tanti parguni ci purtau 
nsina che Turi la stesta calau 
l'omu infami parti pi la casa e allura comu arriva ndi la casa sintiti chi ci dici a la povira muglieri

Arriva in casa l'omu munzigneri 
e alla spusa ci fici stu parlari:
Tinuzza si ci veni vulinteri
oggi in campagna ti vogliu purtari
La spusa c'arrispusi allegramenti:
caru Turiddu ci vegnu cuntentu 

Chi cosa ne sapeva dda povera donna quello che doveva commettere lo sposo infame, comu difatti c'arrispusi ci vegnu cuntenti 
pigghiu u ternu dd'omu delinguenti e in campagna parteru sull'istanti.
'Nda na cintrata chiamata Currenti 
di lu paisi tri miglia distanti 
e appena arrivaru cari amici
sintiti l'omu infami chi ci dici:
Senti ci dissi, Tina Lacramanti
tu t'arriposi sutta a st'albiru 
e iu mi fazzu quattru passi cu nostra figlia Tanina
e allura si vidi la storia
Lu patri cu la figgia s'inaminba
e quasi centu metri s'alluntana 
senza rimorsu l'armazza caina
s'impuna dda figghiuzza cara
vidennusi .. si priava
e cu li so manuzzi ci iucava.

Cu la vuccuzza vasuni ci dava
povira figghia chi cosa capeva
ca lu patri assassinu la purta va
un ni la fini chiù brutta faceva 
si ferma: ndi lin scianchi l'affirrau
e sutta na vaddata la jittau 
Dopu sintiti chi fici l'omazzu infami
a so mugghieri Turi chiamau
Tina arrispunnia sintennu la vuci 
dicennu: Chi fu
S'avvicinau Turi ci dissi:Tanina muriu 
la matri s'affacciò ni dda vaddata 
e visti a so figghiuzza macillata 
Sintiti chi dissi la povira matri 
comu visti a so figghia tutta sfracillata

Si scippa li capiddi svinturata
faceva peju di na scimunita
povira matri tutta ndilurata
Gridava: Figghia pirdisti la vita.
Nda ssu frattempu dui ci avvinaru
e tostu cu lu patri s'infurmaru.

Sintiti chi cosa ci dissi d'umazzu infami
ci arruspunniu curazzu inumanu 
dicennu: nu c'era cca vicinu 
iu stava jennu ni cumpari Tanu
si mi pristava un litrottu di vuni
'ntisi na scigghia, tornu cu primura
e trovu morta la me criatura.

Tina comu li ntisi dissi allura
tu ammazzasti facci di galera
di cursa va chiamata la quistura 
pirchì me figghia cu stu boia era
npicciottu si nni va nda la quistura 
e ci fici prisenti dda svintura

La liggi si partiu cu primura pi vidiri ddu fattu comu era e mancu scapulau un quartu d'ura ca unni morsi dda armuzza sincera na machina arrivò cu lu quisturi e prestu interrugò lu genituri 
Ora sintiti chi ci dissi Turi: Lei che è la liggi m'ha cridiri sugnu 'nnuccenti comu lu Signuri 
ss'anfama donna la fici muriri 
e si ci fussi Cristu cca prisenti
pò giudicari se sugnu 'nnuccenti 
E allura sintiti che cosa c'arrispusi dda sventurata di Tina Lacramanti:

Timuzza cu lu visu cummuventi pigghia la paroli sullìistanti
Comu m'accusi omu malvintenti
.. e ti lu giuri nda st'istanti
Mentri ca Tina parra e perdi sciatu
'mpicciottu picuraru avvinatu 

E allora lu questuri ci dissi: Perchè siete venuti
ve lo spiego io, a lu questuri si c'apprisintatu
Unni ci dissi Sugnu vinutu a raccuntari giustu§
lu trattatu di comu veramenti ha succidutu
E lu questuri ci dissi: parlati dicitimi la santa viritati

Sintiti la dichiarazioni ca ci fici ddu picuraru
Viditi ddi du arburi ncucchiati,
iu mi truvava dda comu sintiti, 
misu cu li spadduzzu appuntiddati 
guardannu li me pecuri uniti mentri 
visti a sta signura ca la jittau di cca sta criatura

E allura sintiti chi cosi ci dici Tina Lacramanti 
a lu picuraru:

Tina si cangia di milli culuri, 
povira donna cu la vucca amara
ci dissi omu vili e 'mpustura
figghiu di Maganza si aa la para 
quantu ti dissi ss'omu scilliratu
pi fari alu quisturi ssu dittatu

Lu picuraru vinni accriditau
pi Tina non ci fu nessun'aiutu 
?Nda la caserma venni purtata, 
ma puri Turi vinni ntrattenutu 
la liggi cerca la frodi precisi
er la nuccenza di Turi Turrisi

L'amanti d'iddu 'nfrastornu si misi
quannu li visti mprugghiati li cosi
comìè cari sifnuri, si dicisi
d'iri in caserma ssa pericolosa
Ci dissi a lu quisturi 
Propriu stamatina: ci 'ntisi diri sti paroli a Tina 
Sintiti chi cosa ci dici:
Siccomu iu abitu di fronte a la so casa 
e allora prima ca partiu in campagna Tina Lacramanti.

Tina Lacramanti 2° parte

Viditi chi cosa ci dissi a da fimmina 
CCu violenza ssa donna assassina 
mentri chianceva so figgiuzza cara 
ci dissi la to morti s'avvicina 
chioanci ca non ti scura sta simana 
Comu di fatti si verificau
ca arrivanni in campagna l'ammazzau .
Cu sti paroli all'amanti salvau
conu di fatti subbitu nisciu,
Tinuzza 'nda lu carciri turnau 
ccu la spriranza di salvarla Diu 
dopu sei mesi la cauda fanu
vint'anni e cincu misi la cunnannru
Alluira Tina Lacramanti ci dissi a so maritu:
Senti Turi Turrisi, pensa chiddu ca ti dicu 'nda la Corti d'Assisi
E allura sintiti chiddu ca dici Tina Lacramanti ni la corti d'Assisi

Tina ci dissi cu modi spartanu
aggiu priatu lu Patri Divinu 
Si nm'arrinesci passu di sti ori 
pazzu comu a Giuseppe Musulinu
ca a fari lu briganti si nni iu 
pi dari morti a cu si lu vinniu

Addopu ca la causa finiu Tinuzza 'ndi lu carciri turnau, Turi tuttu cuntentu si nni iu ca di so migli si nni liberau 
carogna cu l'amanti si gudeva e Tina 'ndi lu carciri suffreva 
ma dda povira donna di Tina Lacramanti poinsannu la morti di so figghia e pinsanni ca doveva scontare venti anni e cincu mesi 'nnuccenti 
dintra lu carciri cascau gravamenti ammalata 
'nda lu spitali vinni traspurtata. ca erta quasi in fini di la vita, ma ccu l'aiutu di l'Addulurata Tinuzza 'ntenpu un misi fu guarita, prima ca 'nda lu8 carici turnari cercò li mezzi pi putiru scappari. 
Ma comu putiva scappari dintra lu spitali Tina Lacramanti, c'è la manu divina intra la stanza unni si curcava na monaca cuntinuu ci traseva, era so soru ca tanti l'amava, ma nuddu 'ndo spiotali lo sapeva 
Tina la prega tutti li mumenti si ci pristava li so vestimenti
Senti ci dissi: Dammilli li to rrobbi mi vestu iu di sorella e v'ammazzi a dda genti ca mi vinneru nnuccenti 
Ed allura la soru comu 'ntisi ddi paroli di la Tina Lacramanti sintiti quali sacrifici ca fici.


La soru d'idda si spugghiau cuntenti 
e li rrobbi ci desi sull'istanti
Tina si vesti 'mmediatamenti 
e a lu piantuni ci passau davanti 
e quannu lu mangiari ci purtanu
nveci di Tina la soru truvanu

'Nda tuttu lu spitali la circanu, ma Tina era 'nda lu so destinu 
versu li munti luntani che era caminannu a passu china
visti na casa si ci avvicinau, non c'era nuddu e la porta scassau.
Visti un fucili e gioia pruvau, dissi: truvau lu cunpagnu miu.
C'eranu robbi e prestu si spugghiau cu pantaluni e giacca si vistiu,
vistutu d'omu, parti cu fururi pi gghiri in cerca di ddi malfatturi.
di chiddi ca si l'avivanu vinnuta 'nnuccenti. 
Dopu ca caminau acchi cinc'uri, ca la stanchizza la fici firmari