NINO MARINO

 

 

POESIE

 

VOGLIU ARRICCHIRI

 

 

VOGLIU ARRICCHIRI

Àiu a scappari di 'stu paisazzu (1)
chinu di 'nfami e chinu di munnizza; 
mi nn'àiu aggiri a' Merica ppi pazzu, 
quantu va scialu mmenzu la ricchizza.

A' Merica, li sordi su' li pezzi, 
cu avi pezzi campa n'i palazzi 
ccu birra, ccu mascina, balli e gezzi;
e cca mancu àiu pani e ramurazzi.

Mi nn'àiu aggiri 'mmenzu l'alligrizza, 
dinari mi nn'à fari cchiù d'un puzzu, 
m'àiu a sazziari di carni e sosizza.

Appena aggicu ddà, lu sai chi fazzu? ...
mi tagliu la bunaca pezzi pezzi,
e ccu li pezzi campu 'ntra li sprazzi.

1) il paese di Nino marino è Licata (Ag)
poesia tratta da: "Libriceddu di paisi" 
Edizioni "La Vedetta"

VOGLIO ARRICCHIRE

Debbo scappare da questo brutto paese
pieno di infami e di immondizia;
debbo andarmene in America per pazzo,
in modo da scialare in mezzo alla ricchezza.

In America i soldi sono le pezze (soldi),
chi ha pezze vive nei palazzi
con birra, macchine, balli e danze;
e qui non ho nè pane nè ravanelli.

Me ne devo andare in mezzo all'allegrezza,
denari, ne debbo fare più di un pozzo,
debbo saziarmi di carne e salsicce.

Appena arrivo là, lo sai che faccio? ...
mi taglio la giacca a pezzi
e con le pezze vivo nel lusso.