POESIE

LA CRIAZIONI DI EVA

 

LA CRIAZIONI DI EVA

Lu Patri Adamu, un pocu ciacciaruni,
mi svilà puru un saccu di sigreti
di lu mumentu di la criazioni
fina a li tempi nostri scanusciuti.

“Nostru Signuri na bedra matina
ci vinni ‘ntesta di criari a Eva,
‘Cci cummattì ‘cciossa’ di na simana
all’urtimata nun ci piaciva.

Si la pinzà di novu a la scurata
e ripiglià cu ‘mpegnu lu travagliu.
Megliu nu’ ‘lla faciva ‘ssa pinzata!
sicuru ‘un succidiva stu gran ‘mbrogliu.

Mancava sulu lu ritoccu ‘ntesta
e lu travagliu era cumplitatu
sta vota ‘cci pariva fatta giusta
e ‘vva ‘ssuccedi un fattu’nconsuetu.

A la ‘mpruvisa ci fu un timpurali,
pi dra sirata nu ‘nni vinni luci.
Nostru Signuri ci ristà un po mali,
ma tanta ‘mprissioni nun ci fici.

‘Cci ristà di ‘mpilari u cirivedru
dintra la crozza di la donna fatta
e lu vuliri era sulu chidru
di fari a criatura ‘cciù perfetta.

Pacenza - dissi Diu - vaiu a llettu
dumani appena aggiorna l’arripigliu.
‘cci po ‘vvuliri ancora nantru quartu...?
e cu lu lustru ‘cci travagliu megliu.

Lu Patri Adamu ca ‘cci avia prescia,
scinnì di notti cu ‘ttuttu dru scuru.
‘Mpilà la manu dra dintra la cascia
cu ‘ntentu di finiri dru lavoru.

Tuccà na cosa modra cu li ni manu
‘cci parsi veramenti u’ cirivedru;
Ci lu mpilà dra dintra pianu pianu
e ‘ppo lu sistimà cu lu livedrru.

A quannu ma’! S’accorsi di lu ‘mbrogliu,
appena ca spuntà lu primu suli.
Dintra la testa ‘cci misi pi sbagliu
na patata vudruta senza sali.

Quannu si ‘nn‘addunà lu Patraternu
la prissioni ‘cci arriva a ducentu!
Adamu sbarattatu iva currennu
tuttu trimanti di lu forti scantu.

-Testa ‘nzinzata, ma chi ‘ccuminasti?
na criatura senza cirivedru!
dissi Nostru Signuri tantu tristi -
peggiu pi ‘rtia nu ‘nti sarba nudru!

Nun ti scantari, nun ti fazzu nenti
pi ‘mmentri è munnu tu la ‘ssuppurtari
m’arruvinasti puru a l’antri genti,
lu sbagliu to si’ custrittu a ‘ppagari.

Lu Patraternu ‘cci avia ragiuni!
ma quantu cosi torti mi cumina!
La curpa è mia, fu cu li me manu
c’aiu firmatu l’eterna ruvina.

                                                                                  

 

LA CREAZIONE D’EVA

 

Il Padre Adamo un po’ chiacchierone,
mi svelò pure un sacco di segreti
riguardo al momento della creazione
sconosciuti fino ai nostri tempi.

Nostro Signore una bella mattina
gli venne in testa di creare Eva,.
ci lavorò più di una settimana
ma all’ultimo non gli piaceva.

Ci pensò di nuovo all’imbrunire
e riprese con impegno il lavoro,
sarebbe stato meglio non farla!
di sicuro non sarebbe successo quest’imbroglio.

Mancava solo un ritocco in testa
e il lavoro sarebbe stato completato,
questa volta Gli sembrava fatta giusta
invece va a succedere un fatto inconsueto.

All’improvviso ci fu un temporale
per quella sera non ci fu più luce.
Nostro Signore ci restò un po’ male
ma non badò a questo.

Gli restava di infilare il cervello
dentro la testa della donna già fatta
e il desiderio era solo quello
di fare una creatura più perfetta.

Pazienza – disse Dio – vado a letto
domani appena è giorno riprendo il lavoro.
Ci vuole ancora un altro quarto di giorno…?
e con la luce lavoro meglio

Lu Patri Adamu ca ‘cci avia prescia,
scinnì di notti cu ‘ttuttu dru scuru.
‘Mpilà la manu dra dintra la cascia
cu ‘ntentu di finiri dru lavoru.

Tuccà na cosa modra cu li ni manu
‘cci parsi veramenti u’ cirivedru;
Ci lu mpilà dra dintra pianu pianu
e ‘ppo lu sistimà cu lu livedrru.

A quannu ma’! S’accorsi di lu ‘mbrogliu,
appena ca spuntà lu primu suli.

Dintra la testa ‘cci misi pi sbagliu
na patata vudruta senza sali.

Quannu si ‘nn‘addunà lu Patraternu
la prissioni ‘cci arriva a ducentu!
Adamu sbarattatu iva currennu
tuttu trimanti di lu forti scantu.

-Testa ‘nzinzata, ma chi ‘ccuminasti?
na criatura senza cirivedru!
dissi Nostru Signuri tantu tristi -
peggiu pi ‘rtia nu ‘nti sarba nudru!

Nun ti scantari, nun ti fazzu nenti
pi ‘mmentri è munnu tu la ‘ssuppurtari
m’arruvinasti puru a l’antri genti,
lu sbagliu to si’ custrittu a ‘ppagari.

Lu Patraternu ‘cci avia ragiuni!
ma quantu cosi torti mi cumina!
La curpa è mia, fu cu li me manu
c’aiu firmatu l’eterna ruvina.