POESIE

NUN È LU SCURU 

 

NUN È LU SCURU 

È all’ultimi lazzi
stu dramma-farsa.

Quantu prima,
senza applàusu
o faidda di gloria,
s’astuta ogni luci
e spiranza di rèplica.

Non è lu scuru
ca m’aspetta
ddoc’arreri
ca mi fa
la vucca amara:

È dd’arvulu
ca non potti sdradicari,
dda siti
ca mi lassò appilatu,
ddu muru
ca non potti abbàttiri

È ddu celu
ca mi sfujivu di li manu,
ddu chiaccu
ca non sappi strògghiri,
dda lacrima
ca non potti stujari.

Non è l’incognitu
a lu passu
ca mi stringi
li cannarini.
È lu sensu
ca non potti cògghiri
di sta pinusa acchianata
a pedi scàusi
fra ‘n-cocciu di vitru
e ‘n-chiovu arruggiatu.

                                                                                              

NON È IL BUIO

È alle ultime battute
questo dramma- farsa.

Quanto prima,
senza applauso
o scintilla di gloria,
si spegne ogni luce,
e speranza di replica.

Non è il buio
che mi aspetta
là dietro
che mi fa
la bocca amara.

È quell’albero,
che non ho potuto sradicare,
quella sete
che mi lasciò disidratato,
quel muro
che non ho potuto abbattere

È quel cielo
che m’è scappato di mano,
quel cappio
che non ho saputo sciogliere,
quella lacrima /
che non ho potuto asciugare.

Non è l’incognito
al passo
che mi stringe
la gola.
È il senso
che non ho potuto cogliere
di questa penosa salita
a piedi scalzi
fra un coccio di vetro
e un chiodo arrugginito