MESSINA FABIO

 

POESIE

 

ACQUA CA VUGGHI

 

ACQUA CA VUGGHI

Chi mi ni fazzu di sta vita  

si nun mi trovu tutt’a na vota,

chi mi ni fazzu di sta genti

si quannu ci parru nun m’arresta nenti.

A strata ritta vulissi truvari,

senza pinseri e china d’amuri,

ma su granni peni e sacrifici

e li duluri su peggiu di na cruci.

Nun sacciu a quali santi agghiu a priari

pi putiri un pocu rispirari

e mancu si na dea di carni e ossa

mi putissi dari na riscossa.

Sacciu sulu ca c’è na forza intra di mia

ca mi fa ghiri avanti sta malatia,

comu nu cuncimi nta na rasta

fa crisciri li fogghi comu pì festa.

Matri mia chi duluri di testa,

pari  un tronu di na timpesta,

vogghiu diri ora basta:

è ura di calarici a pasta…