A NACA

MEL VIZZI

 


 
A NACA ( a culla)

Carusi du domila c’on siti mai cuntenti
vi vogliu ia cuntari di quannu era ‘nnuccenti.
sapiti a mo’ culla com’e ca era fatta ?
do ciova e un pezz’i corda assem’a na cuperta !

E chissu era un lussu nent’attru c’er’e fari :
ad ogne ciantu o ‘ngusciu… quarcunu av’annacari…
ni ddr’angulu agnunatu ia stav’a pinnuliuni
n’addrevu cu pannizzu e un ciantu cca raggiuni.

Atu sintutu mai parlar’i naca?
quarcunu dici’a nn’attru “ppi ttia fu disgraziata” !
“e disgrazziatu puru co t’annaca’ ”!
si dicia ppi cumvinciri ca chissa e’ a virita’.
... “forsi cadia da naca” si dicia puru
... parlannu d’unu ca ppi dari e’ duru.

Me patri puvureddru di sonnu avi’a poc’uri
gia’ di cap’a’mmatina era travagliaturi
e ni ssu pocu tempu mi ci mittiva ia
c’ogne deci minuti era na cammurria.

Allura ia vi cuntu zocc’a cuntatu iddru
comu s’appinnicava annacann’o picciliddru :

Da naca, corda longa o pedi s’attaccava
mentri ch’era curcatu e a lettu arripusava.
Quannu sintiva ciantu dava na caucciata…
turnava a carmaria dopu ogn’e nnacata…

Carusi du domila sti cosi co si scorda ?
chissa er’a mo culla: do ciova e un pezz’i corda !