NUTTATA

Girolamo La Marca (voce Girolamo La Marca)

 

 

NUTTATA
Fora
nun c'e' na stiddra
ca chjanci..
ne' tanticchia di vientu..
Luntana....
luntana....
sientu ca si lamenta
la campana
e' com'un cutieddru
ca ti strazza lu cori..
Ntra na casa
lu sientu... lu sientu...
c'e' cu chianci
e cu mori.
Fora
nun c'e'un cani
c'abbaia,
ne n'acieddru ca vola...
nun ce' nenti
ni sta nuttata
c'abbruscia
ca mi cunsola.
Quantu cosi
vulissi fari
ma nun n'aju
chiù la forza
di lu tiempu passatu,
nun m'arresta
ca la stanchizza,
un ritràttu 'ngiallutu
e la cirtiza
camma moriri tutti
cu javi terra e ricchizza
e cu ammeci vivi
sulu di munnizza.
Appujatu a la finestra
a vannidruzzà
un tignussieddru scantatu
mi rapi la vuccuzza
Fora
fa callu
e i piensu a ma frati
ca mi muri carusu
e ci'addumannu curiusu
si ce' lu paradisu,
si ci su li santi,
si c'e' san Pietru
e si gia' sapi
iu .....unna sugnu misu.
nun marrispunni
pirchì piensu
nun n'avi lu permissu
o forsi dormi
oppuri e' già' nisciutu.
E i m'abbiju
ni lu liettu scunzatu
miezzu viglianti
e miezzu addrummisciutu.
Ora fa friscu
i mi sjentu
intrunatu
di fora acchiana
di lu furnu ormai raputu
lu schjauro di lu pani
friscu sfurnatu….
I sugnu stancu….
e tu Peppì…..
si mutu.