GRUPPO MUSICALE: I DIOSCURI

 

 

 

CANZONI

VIVA VIVA LA REGINA live video

 

 

 

VIVA VIVA LA REGINA 

Viva, viva la regina e cu nni la purtò
sollevamu tutti i calici a saluti sò
una fimmina sbrugliari po' tutti li guai
viva, viva Berta;
li parenti sò
viva Re Pipinu;
lu pipinu sò.
Viva u Re...
viva u Re...
viva u Re...
Ma chi bella festa,
megliu nun ci nnè.
Eh!
Ma la storia chista storia nun finisci cca
e per ora 'un vi dicemu comu finirà
odii, amuri, tradimenti, ancora assai ci nnè
doppu ti lu cuntu
da Regina e u Re,
doppu ti lu cuntu
quannu tornu arrè
comu fu,
comu fu,
comu fu
doppu ti lu cuntu:
sciatu unn'haiu cchiù!
Eh

VIVA CARLU MAGNU

Nasci nasci nasci
nasci nasci nasci
nasci nasci nasci
nasci nasci nasci
Nasci Carlu Magnu,
viva Carlu Magnu
nasci Carlu Magnu
viva Carlu Magnu
nasci
lu re di li re di li re di li re
Carlu Magnu 
nasci
lu re di li re di li re di li re
Carlu Magnu
E nascì ca cammisedda
ca so matri ci fici bedda
la corona nni la testa
ci facemu granni festa
Cu lu mantu di villutu
veni o munnu pi darini aiutu
veru figliu di l'amuri
beddu comu lu Signuri. 
nasci
lu re di li re di li re di li re
Carlu Magnu 
nasci
lu re di li re di li re di li re
Carlu Magnu......