ALLAMMICU DO PASSATU

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

ÀLLAMMICU DU PÀSSATU
muddicheddi e-miravigghi du Criatu

Sta-gginirazzijòni ca, bbintuliata du prugrèssu, 
ccu smànja triviali… di-mmidjàtu sùccessu 
cùrri dispiràta a-pperddi scjàtu ..
cu sènsu e-l'occi o computer, o tilefuninu 
mi mètti: Allammicu du pàssatu ... 

Di-ggenti semprici prudènti,di Ddiju timuràta 
Abbituàta: a-ssagrifìci e stènti 
a-campari pazienti di muddrichèddri 
e-ggodiri sereni li miravìggli du Crjàtu! ...
E-mmi-rrivìju all'àntu da cjàna e-ddi lu màri; 
nni li scòggli di lu pòrtu 
a-ppiggljàri gràngchi a-gghjàccu 
gudènnu lu sapuri e gustu nustrali 
du piscatu e-ddu-rraccortu!

E-mmi-rrivìju o làrggu da Cèsa Sètti-Spàti 
a-gghjucàri nzìna a-notti
ca pàlla di pezza, e màzzi, a vàrcca…
gudennu l'arricriju mmenzu… di l'ascjatu…
ca l'ècu ni li guìcchi ancora sèntu
Lèstu: scinni, pàssa, tìra: gòll!
Afferralla! No! No! Accussì ùnn'è ggiustu!
Arrivò lu scònza jocu! Lu: scunòcchia vàrcca…
Ncumincjiàmu arrè, da capu!
Anzi nò! ca sèmu stanculìddri
Jìjìcamu… a.cuntari… li stiddri 
chi me cumpàggni e me fràti 
gustànnu li miravìggli di l'ascjàtu ... 
Sta-gginirazzjòni ca, ddrugàta
du prugrèssu, ccu smàja trivijàli 
di-mmidjàtu sùccessu 
cùrri dispiràta a-ssatanàta ... 
ccu sènsu e-l'occi o computer, o tilefuninu
un zàpi u sapuri e.ggustu di li cosi: 
semplici, modesti, gginuini…
di li muddrichèddri 
e-ddi li miravìggli 
du dònu du Sìggnuri ca si perddi…

NOSTALG!A DEL PASSATO 
tra mollichine e meraviglie del creato

Questa generazione che, coinvolta dal progresso
con smania triviale di immediato successo, 
corre disperata a perdi fiato, 
col senso e gli occhi al computer, al telefonino
mi mette: Nostalgia de passato…
Di gente semplice, prudente, di Dio timorata!
abituata: a sacrifici e stenti; 
a campare paziente di mollichine
e godere serene le meraviglie del Creato!
E mi rivedo al largo della piana e del mare,
negli scogli del porto:
a prendere granchi a ghiacco,
godendo il sapore e gusto nostrale
del pescato e del raccolto!

E mi rivedo nel largo della Chiesa Sette-spade
a giocare fino a notte
con la palla di pezza, le mazze, alla barca...
godendo il ricreare immenso. dell'afflato
che l'eco negli orecchi, ancora sento;
Presto: scendi, corri, passa-passa, tira... goal!
Afferrala! No! No! Così non è giusto!
Arrivò lo scombina gioco! Lo: sconquassa barca!
Incominciamo nuovamente daccapo!
Ansi no! Che siamo stanchicelli!
Giochiamo… a contare... le stelle
con i miei compagni e mio fratello
gustando le meraviglie dell'afflato… 
Questa generazione che, drogata 
dal progresso, di smania. triviale 
di immediato successo,
corre disperata... assatanata:
col senso e gli occhi al computer, al telefonino...
non sa... il sapore e gusto delle cose:
semplici, modeste, genuine...
delle mollichine
e delle meraviglie
del dono del Signore... che si perde!