PINO VENEZIANO

 

SOCCU VONNU

 

 

SOCCU VONNU

Ma ‘sti strazzati
ancora chi vunnu
ca nta li strati
vannu vuciannu;
‘un su cuntenti
ddi chiddu chi hannu?
Ma chi vonnu ? Ma chi vonnu ?
Machi vonnu ?
Vulemu la casa !
Picchì l’ omu senza casa
O vinni jiti ,
o vinni facemu jiri:
vvi nn’aviti a jiri
d’unn’è lu vostru postu
d’unni ‘un putiti fari chiù guerra!
Ddà! Suttaterra!
l’acidduzzu senza nidu,
lu babbaluci senza scorcia,
lu cunigghiu senza tana,
su’ comu li pisci senza lu mari
Comu è ca ancora
‘unn aviti caputu
ca la casa ppi tutti
n’aviti a dari,
e a picca a picca,
‘nni jemu pigghiannu
lu cumannu, lu cumannu, lu cumannu.
Chistu vulemu?
Vulemu tuttu chiddu chi facemu!
Vulemu tuttu chiddu ch’ è nostru !
Lu vostru?
Vi lu lassamu!
Tantu è nenti!
Oramai,
puru li fimmini lu caperu,
chi ‘nzemmula
a li so omini hannu a diri:
“O sunati
o cunsignati la trumma,
o vinni jiti, o vinni jiti, o vinni jiti!”