PINO VENEZIANO

 

LU PATRUNI E' SUVERCHIU

 

 

LU PATRUNI E' SUVERCHIU

Parlu ccu viatri
ca diciti sempri:
“Chiamati patri
a cu vi duna pani”
iu vi dicu ca nunn’è veru nenti,
ma siti viàtri
ca cu li vostri manu,
ci dati pani,
cumpanaggiu e vinu .
Ccu lu travagghiu
di li vostri vrazza,
campanu iddi
ca su’ n’autra razza.
Un sulu patri avemu!
ed è lu suli!
cu li raggi
e lu so caluri,
feconda la terra,
nostra matri naturali.
tutti l’autri
‘un su’ patri,
ma su’ patruna
e lu patruni
è un mali vecchiu..
Ci vonnu chiddi
ca pigghianu pisci di lu mari;
ci vonnu chiddi
chi aisanu li casi;
ci vonnu chiddi
chi allevanu animali,
ma lu patruni no!
Chiddu è suvecchiu