CAPPELLO SARA

 

 

CANZONI

CURUNA

 

  

 

 

CURUNA

Duci Signuri di la Caritati
'nda stu me cori persu vui trasiti
trasiti comu medicu e sanati,
sanatimi sti piaghi e sti feriti.

Cu l'acqua di la santa Caritati
sanatimili tutti sti feriti,
trasiti prestu e nu n'addimurati
ca lu me cori squagghia e vui sapiti

Quantu iu l'amu stu picciottu beddu
chi si purtò lu me cori e li pinzeri,
e sta luntanu di la vita mia
e chiù nun torna, ca nu torna chiù.

Sia binidittu cu fici lu munnu
sia binidittu ca lu seppi fari
cu granni Diu di lu Firmamentu
fallu turnari prestu 'ndo mumentu
Fai ricurdari li me occhi stanchi
di chiangiri pinsannu a lu so amuri
e quantu abbruscia stu 'nfucatu cori,
fallu turnari a miu prima ca moru.

Quantu iu l'amu stu picciottu beddu
dicu lu nomu lu ripetu assai
me luci chi campu, finu a chi iu moru
c'è u so ritrattu chiusu 'ndo me pettu,
c'è u so ritrattu chiusu 'ndo me pettu.