GRUPPO MUSICALE: I PERCUSSONICI

 

 

 

CANZONI

 

CANTILUNA

 

 

 

 

CANTILUNA

Stasira na canzuna haiu a cantari 
pa luna ca èaccurdata ammenzu u mari
dda stissa luna ca fa annamurari
i beddi, i brutti e cu nun sapi amari. 
Ma a ronda a notti ca 'ncuntrai 
iu era prontulina e a luna bedda tu lu sai,
si stava taliannu e mi furriai 

e visti dd'occhi beddi e di iddi mi ni 'nnamurai
Notti di stiddi di ciauru e d'amuri
luna mia bedda fammilla un favuri 
fammi insunnarim u me veru amuri 
ca sulu iddu mi leva i duluri
fammi 'nsunnari o luna mia bedda
fammi 'nsunnari na so vasatedda 
fammi 'nsunnari o luna mia duci
fammi 'nsunnari la so bedda vuci