GRUPPO MUSICALE: ROY PACI

 

 

 

CANZONI

 

U MERCATU

 

  

 

 

A LU MIRCATU 
(canto tradizionale)

Avvicinatevi, avvicitanevi…si avvicinatevi 
Ai iutu allu mercato a cattari nu puddiciro,
ma u puddiciru ,u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì 
(no,no,no,no,no) 
Ai iutu allu mercatu a cattari na iaddina,
ma la iaddina, ma u puddiciru,
u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì 

Ai iutu allu mircatu a cattari nu iaduzzu,
ma lo iaduzzu, ma la iaddina, 
ma u puddiciru, u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì 
No no non voli vinì, nun voli vinì 

Ai iutu allu mircatu a cattari nu cavaddu,
ma lu cavaddu, ma lu iaduzzu, ma la iaddina,
ma u puddiciru, u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì

Ai iutu allu mircatu a cattari n'aciduzzu,
ma l'aciduzzu, ma lu cavaddu, ma lu iaduzzu,
ma la iaddina, ma u puddiciru, 
u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì... non voli venì 

Ai iutu allu mercatu a cattari nu sciccarieddu,
ma scicarrieddu, ma l'aciduzzu, ma lu cavaddu, ma lu iaduzzu, ma la iaddina,
ma u puddiciru, u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì ah ah ah ah ah ah

Ai iutu allu mercatu a cattari un purciduzzu,
ma u purciduzzu, lu scicarrieddu, ma l'aciduzzu, ma lu cavaddu, ma lo iaduzzu, ma la iaddina,
ma u puddiciru, u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì....yei 

Ai iutu allu mercato a cattari nu liufanti,
ma liufante, ma u porceduzzu, lu sciccarieddu,
ma l'aciduzzu, ma lu cavaddu, ma lu iaduzzu,
ma la iaddina, ma u puddiciru, 
u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì.. ah ah ah 

Ai iutu allu mercatu a cattari nu ferrabottu,
ma ferrabottu, ma liufanti, ma u porceduzzu,
lu sciccarieddu, ma l'aciduzzu, ma lu cavaddu,
ma lu iaduzzu, ma la iaddina,
ma u puddiciru, u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì

Ai iutu allu mercatu a cattari na trombidda,
ma la trombidda, ma ferrabottu, ma liufanti,
ma u porceduzzo,lo sciccarieddo,ma l'aciduzzu, ma lu cavaddu, ma lu iaduzzu, ma la iaddina,
ma u puddiciru, u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì

Sò stato al mercato a comprare una radiolina....
ia cussi fa la radiolina, la trombidda, lu ferrabottu, lu liufanti, ma u porceduzzu, 
lu sciccarieddu, ma l'aciduzzu,ma lu cavaddu,
ma lu iaduzzu, ma la iaddina,
ma u puddiciru, u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì
u puddiciru, u puddiciru fa ci ci ri ci 
quannu lu chiamo nn voli vinì.