GRUPPO MUSICALE: TINTURIA

 

 

 

CANZONI

LA DONNA RICCIA

 

 

e la 'ncuntrai...e ci parlai...dei ricci e dei capricci

nun me ne 'mporta niente..torna a me! 
ahi chi maliritta,chi maliritta!! 
tinturia tinturia chidda porta l'allegria pì cantare a chista gente 
ca ricorda du cantante, 
tinturia tinturia chidda porta l'allegria pì cantare a chista gente 
ca ricorda du cantante. 
pigghiati a cu ti pare si voi ti sposi però nun ti pigghiare la donna riccia,

cu ricci e ricciteddi issa t'incanta però dopu du misi n'olè ti chianta! 
prima olè te lassa poi olè te vasa, 
nun ci capisci nenti 
comu matassa 
ti 'mbriglia e ci ti sbriglia c'è cu 'mpazzisci però si ti carizza tu t'addummisci... 
oh oh oh..riccia no... 
oh oh oh...riccia no... 
riccia riccia riccia....... 
pigghiati a cu ti pare si voi ti sposi però nun ti pigghiare la donna riccia,

cu ricci e ricciteddi issa t'incanta però dopu du misi n'olè ti chianta! 
prima olè te lassa poi olè te vasa, 
nun ci capisci nenti 
comu matassa 
ti 'mbriglia e ci ti sbriglia c'è cu 'mpazzisci

però si ti carizza tu t'addummisci... 
oh oh oh..riccia no... 

oh oh oh...riccia no... 
riccia riccia riccia...... 
picchì pì ad ogni riccio ti caccia nu capriccio,la donna riccia 
nun la vogliu no
nun la voglio nun la voglio