FEDERICO DORIA

 

CANZONI

LA SICILA AVI UN PATRUNI

 

LA SICILIA AVI UN PATRUNI
( Ignazio Buttitta)
La Sicilia havi un patruni
un patruni sempri uguali
ca la teni misa ncruci
e cci canta u funerali.
La Sicilia havi un guvernu
un guvernu ’taliànu
cu la furca a lu capizzu
e la corda nna li manu.
La Sicilia havi una patria
chi la stringi ‘nta li vrazza
ma ‘nzammài dumanna pani
finci dallu
e tannu ammazza.
La Sicilia è spupulata
un disertu ogni paisi
vecchi e cani ‘nta li strati
picciriddi scàvusi misi.
Li picciotti sunnu fora
ca li vrazza l’hannu sani
ma lu patri ’taliànu
si vinniu p’un pezzu di pani.
La Sicilia è addummisciuta
dormi u sonnu di li morti
ed aspetta mentri dormi
chi canciassi la so’ sorti.
Ma la sorti nun è ostia
un è grazia di li santi
si conquista cu la forza
nta li chiazzi e si va avanti.
Povira terra mia
comu si po’ campa’.