CAMPISI LAURA

 

 

CANZONI

ME MUGGHIERI 'UN AVI PILA

 

ME MUGGHIERI 'UN AVI PILA

Picciotti chi v'aviti a mmaritari
cchiù prima ancora di farivi ziti
a zita sutta e supra at' a ‘gguardari
si nun vuliti 'nganni e ni patiti
si nun sapi travagghiari 
dopu nenti si po' ffari (due volte) 
Ma chistu unn’ nenti sintiti comu cantava
me compari Tulipanu … e cumu cantava?
E malidittu quannu mi maritai 
truvai me mugghieri senza pila 
dopu tri gghiorna ca mi nn'addunai 
la me mugghieri nun avia pila
me mugghieri unn'avi pila, n'avi pila 
pi…. oh… (a pila pi ‘llavari)
e ci manca u pilaturi 
acqua dintra 'nn avi chiù
Picciotti chi ‘vv'aviti a mmaritari
cchiù prima di cunzarivi lu lettu 
sentiti a mmia 'nzoccu aviti a fari 
facitici pruvari u friscalettu.
Siddu nun sapi sunari 
dopu nenti si po' ffari (due volte) 
(parlato) Ma chistu ancora nun è nenti: 
sintiti me compari Rosa comu cantava
e comu cantava ? Ah sintiti
E malidittu quannu mi maritai 
truvai me mugghieri senza pila 
dopu tri gghiorna ca mi nn'addunai 
la me mugghieri nun avia pila
me mugghieri unn'avi pila, unn'avi pila pi…

(parlato) oh… ma chi vi criditi 
a pila pi lavari…ah e ci manca u pilaturi 
acqua dintra nenti chiù

Ah ah ah chi mugghieri c’accapitai
c’accattai la vugghia e lu filu
e nun la vitti cusiri mai.