LA VITA MODERNA

 canta: Vito Sant'angelo 

 

 

   

 

 

 

 

Oggi Vitu Santangelu vi canta 
"La vita muderna"

Sintiti quanti fatti curiusi succedunu 'ndi sti tempi 

A sta jurnata vi vogliu cantari
fatti successi di tanti maneri:
chista è na ebbica di maraviglia
non si canusci la matri e la figghia 
e chi capiddi a la Tarzanni
di capilluni ci nn'è a tutti banni. 

Oggi la fimmina parru in sustanza
ci teni troppu pi fari eliganza, 
certuni fimmini su troppu beddi
usunu puru la crema pa peddi.


Oggi na fimmina di cinquant'anni
vistuta a moda pari di vint'anni 
e cu la crema li vecchi arrappati
addivintaru 'nda facci allisciati.

A sta jurnata vi vogliu cantari
fatti successi di tanti maneri:
'Npicciottu scapulu, un certu Luigi
zitu a mucciuni cuntenti si fici
ma la so zita Maria chiamata 
di n'atru zitu era 'nnamurata.

A stu picciottu pi fissa u pigghiaru
na bedda trappula ci priparanu 
la bedda zita Luigi lassau
chi cumminau? 
cu l'attru zitu na sira scappau.

A sta jurnata vi vogliu cantari
fatti successi di tanti maneri:
perciò Luigi stu svinturatu
comu un citrolu ristò, svinturatu
s'addanna e dici: chi fimmina farsa 
iu ci sirvii pi fari a cumparsa.

A sta jurnata vi vogliu cantari
fatti successi di tanti maneri:
oggi ci sunnu certuni studenti
vannu 'nda villa continuamenti 
'nveci di iri a studiari
intra la villa si vannu a vasari.
Fu a Catania, intra la villa 
ca succidiu sta bella scinata,
intra dda villa che è troppu bella 
ogni pirsuna arresta incantata.

Un vicchiareddu di uttant'anni
intra dda villa tranquillu assittatu,
dd'omu maturu e troppu ranni
a du studenti c'aviva o so latu.
Na studintissa cu un capilluni 
'nda lu sidili tranquilli assittati 
iddi si davunu tanti vasuni
e si stringevanu troppu sfacciati. 
Dissi lu vecchiu: ma è na vergogna
vaitivinni a studiari 
dintra la villa vi divirtiti
e vostru patri ca nesci dinari.

A sta jurnata vi vogliu cantari
fatti successi di tanti maneri:
sintiti chi c'arrispusi ddu capilluni:
ddu capilluni sfacciatu ci dissi:
chi voli fari i tempi su chissi
facemu beni ca ni spassamu
prima ca terra di novu turnamu.
Du vicchiareddu pigghiannu tabaccu
ci rispunniu precisu di scattu:
e chi ci dissi:
E tempi mei, ddi tempi beati
eranu tempi di serietati,
e tempi mei, ddi tempi beati
eranu tempi di serietati. 
La studintissa cu tanta ragiuni
ci dissi: semu ziti ammucciuni
ddu vecchiu dissi:
chi bella cunquista, 
di sta manera si visita a vista,
ddu vecchiu dissi:
chi bella cunquista, 
di sta manera si visita a vista.
Ci dissi: Figghia nun farti ingannari
'nzoccu ti dicu non lu scurdari,
se a stu picciottu assai lu vo beni
fatti spusari, accussì ti cummeni.
Ddu capilluni furiusamenti
ci dissi: a vui nun v'mporta nenti 
o malidittu di quantu u 'ncuntramu
chi vi 'nteressa si nun ni spusamu. 
Ddu vecchiu dissi: Non la voi spusari
forsi lu tempu ti voi passari,
se era so patri parravi cu mia
non ti marita, figghiuzza mia, 
se era so patri parravi cu mia
non ti marita, figghiuzza mia.

Cu tanta collira ddu capilluni 
si susi prestu ca parsi un cicluni,
dicennu: subitu ni n'amu a ghiri
pirchì stu vecchiu ni fa scimuniri.
Dda studintissa ci dissi: è veru
di maritarimi ti nni 'mporta zeru
comu li studi però terminamu
devi giurarimi ca ni maritamu. 

A sta jurnata vi vogliu cantari
fatti successi di tanti maneri:
du capilluni rispusi chi dici:
quali spusari, semu sulu amici
e si nni eru mentri s'acchiaparu
e pi ddu vecchiu accussi si lassaru.

A sta jurnata vi vogliu cantari
fatti successi di tanti maneri:
na bedda donna chiamata Cuncetta
ora sintiti, sta donna, chi fici,
avia na figghia chiamata Marietta 
schetta e bedda, ma fu infelici.
La matri era un pocu carina
vidua era, ci morsi u maritu,
la figghia zita fici na matina,
ufficialmenti ci iva lu zitu. 
La matri vidua tutta truccata
di lu so jenniru s'innamurau,
soggira vili e disgraziata
cu lu so jenniru idda scappau. 
cu so jenniru scappau, vigliacca fimmina,
u maritu era vecchiu, u jenniru era picciottu, 
fimmina 'ngrata cu quali curaggiu
a so figghiuzza c'arrubbò lu sposu
si lu chiappau lu jenniru saggiu
si lu pigghiau carusu carusu,
senza pinsari a la figghia 'nfelici
vigliacca matri, chi passu ca fici,
iddu cucina, e idda fa a sarsa, 
idda ci spara, se iddu la lassa.
La genti dici chi cumminau, 
lassa la figghia la mattri pigghiau 
idda macari fu disgraziata
si cumminau na bedda 'nsalata. 

E sti turnelli di tanti maneri
fini a dumani ni putia cantari.
u chiaccu si misi stu picciottu,
si pigghiau a matri ncangiu da figghia,
comu un cagnolu si fa cumannari
ora lu chiaccu si l'ha suppurtari,
idda cumanna, i capiddi ci tira
fannu l'infernu da matina a sira,
comu un cagnolu si fa cumannari
ora lu chiaccu si l'ha suppurtari,
idda cumanna, i capiddi ci tira
fannu l'infernu da matina a sira.