LA GIOVENTU' MODERNA
scritta da Turiddu Bella musica Ignazio Privitera 

 canta: Vito Sant'angelo 

 

 

   

 

 

 

 

Vitu Santangelu vi canta "La giuvintù muderna"

Sintiti amici, unni semu arrivati

Oggi li signurini, cu tri ghita di taccu 
a l'omu ca è scapulu c'abbianu li chiaccu 
Ci suni signurini, d'appena tridici anni 
su ziti ammucciuni cu Peppi o cu Giuvanni. 
Lu zitu poi ci dici tempu non s'ha pirdiri 
fuiemuninni subibitu non i fari suffuiri.

Certuni mancu na simana stanu ziti 
si ni fuiunu p'acquistari tempu (e fanu beni) 
E prestu si nni fuiunu, pi l'omu chi ruvina 
la mogghi porta i causi e l'omu la vistina, 
ci dici a lu maritu iu divu cumannari, 
vogghiu divirtimenti e la moda aia a fari. 
Si l'omu si ribella non avi pacienza, 
la mogghi non ci 'ncugghia, lu metti in pinitenza.

Certi mugghieri, pi currivu, mancu ci cucinanu 
e mariti quantu si tichittusi

Non avennu carizzi e baci di cuntinuu 
s'arrenni lu maritu divenni un cagnulinu 
e voli la mugghieri quann'è tempu d'estati, 
cannoli e cocacola coni e birri agghiacciati. 
Aviri ogni duminica pi rispiarri anticchia a dopu iuta o cinima gilatu pi rinfriscu.

Ancora chissu è nenti oggi la donna è troppu viziusa

Voluni iri a plaia a farisi lu bagnu 
'ncustumi si rinfriscun u da testa a lu carcagnu, 
La spiaggia è pupulata di tanti cristiani
bruciati di lu suli ca parunu africani.
Ci su l'amiricani, li tedeschi e l'inglisi 
passianu in custumi macari 'ndo paisi 

A uni semu arrivati signori mei, macari in custumi si passia 'ndi certi paisi, comu nin s'affruntunu certuni

Sintiti oggi c'è u cinima d'estati 

Ci su certi fimmini cu la testa malata, 
si vasanu cu l'omini macari 'nda la strata 
si vasanu e si strincinu nun sintunu virgogna 
ni cuminammu peggiu da villa di Bologna.
Ci sunu vicchiareddi, vidennu sti scinati 
dicunu guarda ddocu unni semu arrivati.
I vecchi pensanu a la vita che facivanu a vint'anni 
e troppu dispiaciuti diciunu: Biata la gioventù

Chiddu chiù vecchiu dici: Ma chi vulemu fari 
ormai semu vecchi ni tocca taliari. 
Biati li picciotti sta vita ci cummeni 
nuatri a ddi tempi non vistumu stu beni.
Sidd'erumu picciotti cu sti signuruneddi, 
facevumu battaglia talia quantu si beddi.

I vecchi diciunu: nun putissimu aviri vint'anni, 
non ci turnammu chiù a vint'anni, cunpareddu.

Li vicchiastreddi diciunu: Biata a gioventù, 
la nostra canniledda lustru nun ni fa chiù. 
Cunsidirannu, diciunu, lassamuli spassari,
nuatri arritiramuni, vajemuni a curcari

I vecchi si va curcunu prestu anu ragiuni mischini
leggiu, leggiu, cu li jammi ca ci tremanu 
s'arritiranu a casa.
e pensanu ca è troppu bella a vita di vint'anni 
I picciotti inveci nun si va curcunu prestu 
fannu a nuttata e nun ci fanu 'mprissioni.

Marciannu di stu passu sa unni va a finiri 
sta giuventù muderna 'nda luna voli jiri