LA STORIA DI CARMELU CIARAMEDDA

CICCIO BUSACCA
 
 
LA STORIA DI CARMELU CIARAMEDDA

E allura comu viditi, amici è arrivatu Cicciu Busacca pi farivi sintiri una storia veramenti bella, commoventi e s'intitola: Carmelu Ciaramedda, l'ominu chiù sfortunatu di lu munnu; sintiti un giovanottu ca nasci dintra un carciri, incomincia la sua sfortuna prima di nasciri e si la porta finu a la morti la sventura appressu.
Guardari il cartelluni ca si trova fotografatu nella foderina del disco.
Le stesse parole richiamanu lu quadru, vi dicono quali quadru dovete guardari ed ora sentiri pirchì c'è di sentiri.
Sona chitarra sona chitarredda, quantu vicinu a mia veni la fudda, e parru di Carmelu Ciaramedda, beddu di faccia e riccu di midudda, crisciu 'nda lu culleggiu di Frascati ed ora la so storia ascutati.
Quarcuni dici non aveva patri e matri perchè è crisciuto in un colleggio, signori tutti abbiamo un patri e una matri, ma qua le cosi sunnu cumplicati e si lu primu quatru taliati patri e matri di Melu canusciti, Tinuzza era
bedda in viritati, misi lu ncagghiu nda la riti, intra la riti di lu falsu amuri di lu picciottu Vicenzu Cuturi.

A lu primu quatru, signuri si vidi Tina Ciaramedda e Vicenzu Cuturi, cu era Vicenzu Cuturi? era lu figliu di un Cummindaturi, pussidenti di terra e curtiggiava a Tinuzza figlia di
Dutturi, finu ca un jornu la fici inciammari, cu paroli d'amuri e frasi ardenti, la vita si spassava lu studenti.
Così amu capitu, cari signuri, ca Vicencu è figliu di un Commindaturi ed è studenti e Tina è studentissa figlia di un commercianti e ddu patri mangiava
strittamenti, si privava macari di mangiari, pi quantu a Tina la purtava avanti, nenti pinsannu ca la bedda Tina stava purtannu in casa la rovina.

Lu Pagtri di Tina, signuri, Cuncettu Ciaramedda lo chiamiamo commercianti ma lu putemu chiamari venditori ambulante, pirchì girava li strati vinnennu pumadoru. cucuzzi, pipi, guadagnava qualchi carta di milli liri e circava di fari studiari a la bedda Tina, circava di fari addivintari na bella, non poteva mai pinsari che Tina stava purtannu la rovina, pirchì dopu tri misi pi Tina terminaru li vasuna e l'odiu putenti
si scatina pirchì lu fidanzatu l'abbannuna, 'nda lu secunnu quatru assistiriti la terribili scena di li ziti.
le stesse paroli, signori mei, vi dicono che siamo arrivati a lu quatru numero due, incomincia l'odiu pi li ziti e pirchì?, pirchì.signuri mei sintiti, patati scippa cu chianta patati si 'nta la terra
favi ci mittiti, lu tempu passa e li favi scippati, Vicenzu siminau l'amuri ardenti e nasciri duvia l'arma 'nnuccenti
Il paragone vidu che è giustu signuri, cu chianta patati, raccogli patati, si un omu simina frumentu raccogli frumentu, si un omi simina amuri deve raccogliere un bambinu, questo è naturali così Vicenzu ca ha siminatu amuri aspetta la notizia, signuri, ca un jornu o l'altro deve diventare patri, difatti Tina ci porta la notizia al padre; Vincenzo sono la donna più felice del mondo, fra ottu misi tu sarai patri ed io sarò matri. Signuri, a sti paroli diventa una belva lu studenti, quannu Vicenzu sta notizia senti ci dissi a Tina: Levati davanti, mettiti in testa
ca pi mia si nenti, e non ti vogliu mancu comu amanti, già si comincia a scantari l'omu birbanti.Tinuzza ci rispusi: Tu si pazzu, se non mi spusi giuru ca t'ammazzu.
Vincenzu, signuri si stanca, ma Tina gliela ha detto: Vincenzu, allura tutti i giuramenti ca mi hai fattu, tutti falsi, ma se te ne facciu uno io, giuro che è vero, che è sincero: Se tu non mi sposi io ti ammazzo, Ddrocu Vincenzu l'affirrau p'un vrazzu, cu
tantu di sprezzu tuttu fumusu:

Tornu a lu palazzu, chinu di boria si ni torna a lu palazzu, sintiti, ma ddu fumu lu paga a caru prezzu, pirchì  Tinuzza dissi tra lu chiantu. Iu senza onuri ma tu a lu campusantu.
Si, signuri, Vincenzu si era stancatu di Tina e si era fatto fidanzatu cu un'altra ragazza. Tina ce lo ha detto io sarò senza onuri ma tu quantuprima sarai a lu campusantu. Vincenzu si nni va al suo palazzo, Tina se ne va a casa sua, cu lu cori 'ntra lu chiantu, nenti a lo so famiglia dissi intantu, pi nun ci dari virgogna e spaventu, 'nda li labbra di Tina
era lu cantu, ma 'nda lu cori lu veru turmentu, sintiti amici, e dopu n'ura ca fu rincasata, nesci dicisa di pistola armata.
Una bambina, signori, era Tina, una piccilidda di sidici anni, quannu arriva in casa pinsannu quello che aveva fatto non voleva dare il dispiacere a lu patri e a la matri ed allora faceva finta di cantare,  ma con la bocca cantava, con il cuore chianceva, gira a destra e a sinistra sapeva dove il padre teneva la pistola, si mette la pistola in tasca e parte, la pistola era carricata e 'nda lo bar di Minicu Spata 'ncontra a Vicenzu cu la nova zita
Ciau, ci dissi, cuscinedda amata. era la cuscina dfi Tina la nova zita, sintiti, ti lu tirasti cu la calamita, cussì dicennu la pistola tira e spara senza perdiri la mira.

Dentro il bar, signori, allora sei tu la nuova fidanzata, mia cugina e tu lo sapevi come eravamo combinati con Vicenzu, ma allora parlandoi parlando tira la èpistola e incpomincia a sparare senza perdiri la mira, morti dda 'nterra a tutti dui li stira cu lu pettu sbucatu dintra e fora, lu secunnu quatrettu
si ritira, si ritura il secondo quadro, sintiti e 'nda lu terzu taliati ora, lu terzu ca vi fa prisenti, lu scantu ca pruvaru tanti genti.
Al terzo quatru, signuri,  significa il bar, lo pensate, mentre si parlava di sport e d'allegria, tuttu un corpu sentinu sparari, la paura di li genti, lu terzu quatru, signuri, guardati quali spaventi, chianci battennu li denti, nesci camina a passi di giganti e 'ncaserma m'arriva

e ci fici prisenti chi scena ca successi strazianti, sintiti, sintiti, cussì in galera dda picciotta bedda purtau a la luci a Melu Ciaramedda.
Così.signori. non appena Tina ha fattu li dui omicidi, si presenta immediatamente in caserma, racconta tutto quello che era successo, nun potemu pretendere che il maresciallo ci dicissi: ritorna a casa tranquilla, tra pochi giorni ti manderò un premio, signuri, questo la legge nun lo permette. Tina è stata chiusa nella camera di sicurezza, dopu un paru d'ura è stata purtata ni lu carciri passa lu tempu, così arriva il giorno che porta alla luce un bambino  e si chiama Carmelu Ciaramedda, ora incomincia la storia di Carmelu Ciaramedda, quantu scunfurta visti Tinuzzedda pirseguitata di dda mala stidda, pari ca c'azziccaru
li cutedda, non vidennu la matri a latu a iddra, sulu na munachedda vicinu comu spiega lu quartu quadrittinu.
Signuri, nel carcere non si pò pensare che ci fosse la madre nel momento che Tina fece il bambino, non potemo pensare che ci fossero parenti, soltanto i dottori e la munachedda vicinu comu spiega lu quartu quadrettinu, chistu si chiama barbaru distinu ca s'accanisci contru un cristianu prima di la so nascita

a Milinu, di fronti a lu carciri lu purtaru, idda ci stesi deci misi esatti, fina ca Tina ci luvau lu latti, Diu mi ni scansa di sti brutti fatti, Diu mi ni scansa di li cosi storti e la povita Tina 
chianci e sbatti ca ci luvaru li meghhiu cunfurti, lu figghiu ci luvaru da li vrazza e Tina chianci, ridi e nesci pazza.
Con la nascita del bambino Tina quasi se l'era dimenticatu ca si trovava dentro un carcere, pensati, signuri, che il bambino lo potevano lasciare con la madre mentri la madri scuntava la pena, a li deci misi Tina ci leva lu latti, arrivanu tri carcereri vistuti di monache, dui cercanu di agguantare a Tina, una cerca di portarsi il bambino, la povera Tina ridi, chianci, cerca di sbattiri a destra e a sinistra, tutt'un 'ncorpu diventa pazza ed iu chiancennu fazzu la scumazza, chistu cori, la carni m'arrizza e mentri chianci.
Amici di sta chiazza, la me manu u quatru vi indirizza, lu quintu quatru ca fa stranizzari e chianciri duviti tutti pari.
A Tina la duvittiru purtari di cursa all'ospitali pi li curi la liggi non la potti
cunnannari, ca cunnannata fu da lu Signuri, la cunnanna di Cristu fu putenti e Tina morsi senza sintimenti.
Signuri, nel manicomio, Tina non mangia, non beve, chianci sempri e pensa a lu figghiu, così a quindici giorni la madri mori. Fu una scena davvderu commoventi, signori, guardati tutti quanti lu presenti quatru comu è strazianti, chianci la matri e
tutti li parenti, chiancianu a San Micheli l'abitanti, chianci pi la bedda Tina, ma pi Carmelu avanza la ruvina.
A lu sestu quatru signuri