LAMENTU PI LA MORTI DI TURIDDU CARNIVALI

testo Ignazio Buttitta

NONO' SALAMONE

 

      

Ed ora voglio farvi sentire la storia di Turiddu Carnevale,
il picciotto socialista ammazato dalla mafia,
ammazzato perchè dava pane e lavoro ai braccianti
del suo paese che non hanno un palmo di terra
e vivono nella miseria a Sciara si piange,
la madre ha perduto l'unico figlio e i braccianti
la bandiera di combattimento. 

Sentite, c'è da sentire in questo lamento,
c'è il cuore spaccato e i poveri

Ancilu era e nun avia ali
nun era santu e miraculi facìa,
'n cielu acchianava senza cordi e scali
e senza appidamenti nni scinniva;
era l'amuri lu so' capitali
e 'sta ricchizza a tutti la spartiva:
Turiddu Carnivali nnuminatu
ca comu Cristu nni muriu ammazzatu.

Di nicu lu patruzzu nun canuscìu,
appi la matri svinturata a latu
cumpagna a lu duluri e a lu pinìu
ccu picca pani e ccu stenti sudatu;
Cristu di 'n cielu lu binidicìu
ci dissi: «Figghiu, tu mori ammazzatu,
a Sciara li patruna, armi addannati,
ammazzanu a cu voli libirtati».

Turiddu avia li jorna cuntati,
ma 'ncuntrava la morti e ci ridìa
ca videva li frati cunnannati
sutta li pedi di la tirannia,
li carni di travagghiu macinati
supra lu cippu a farinni tumìa,
e suppurtari nun putìa l'abbusu
di lu baruni e di lu mafiusu.

Arricugghìu li poviri, amurusu,
li dorminterra, li facci a tridenti,
li manciapicca cu' lu ciatu chiusu:
lu tribunali di li pinitenti;
e fici liga cu sta carni e pusu
ed arma pi luttari li putenti
nni ddu paisi esiliatu e scuru
unni la storia avia truvatu un muru.

Dissi a lu jurnateru: «Tu si' nudu,
e la terra è vistuta a pompa magna,
tu la zappi e ci sudi comu un mulu
e si' all'additta siccu na lasagna,
veni la cota ed a corpu sicuru
lu patroni li beni s'aggranfagna
e tu chi fusti ogni matina all'antu
grapi li manu ed arricogghi chiantu.

Fatti curaggiu e nun aviri scantu
ca veni jornu e scinni lu Misia,
lu sucialismu cu' l'ali di mantu
ca porta pani, paci e puisia;
veni si tu lu voi, si tu si' santu,
si si' nnimicu di la tirannia,
s'abbrazzi a chista fidi e a chista scola
ca duna amuri e all'omini cunzola.


Lu sucialismu cu' la so' parola
pigghia di 'n terra l'omini e l'acchiana,
e scurri comu acqua di cannola
ed unni arriva arrifrisca e sana
e dici: ca la carni nun è sola
e mancu è farina chi si scana;
uguali tutti e travagghiu pi tutti,
tu manci pani si lu sudi e scutti.

Dissi a lu jurnateri: «'Ntra li grutti
'ntra li tani durmiti e 'nda li staddi,
siti comu li surci di cunnutti
vi cuntintati di fasoli e taddi;
ottùviru vi lassa a labbra asciutti
e signu cu' li debiti e li caddi,
di l'alivi unn'aviti la ramagghia
e di la spiga la ristuccia e la pagghia».

Dissi: «La terra è di cu la travagghia,
pigghiati li banneri e li zappuna».
E prima ancora chi spuntassi l'arba
ficiru conchi e scavaru fussuna:
addiventò la terra una tuvagghia,
viva, di carni comu 'na pirsuna;
e sutta la russiu di li banneri
parsi un giganti ogni jurnateri.

Curreru lesti li carrabbineri
cu' li scupetti 'n manu e li catini.
Turiddu ci gridau: «Iti arreri!
cca latri nun ci nn'è, mancu assassini,
ci sunnu, ca l'afflitti jurnateri
ca mancu sangu ci hannu 'ntra li vini:
siddu circati latruna e briganti,
'ntra li palazzu li truvati, e cu l'amanti!».

Lu marasciallu fici un passu avanti,
dissi: «La liggi chistu un lu cunsenti».
Turiddu ci rispusi in un istanti:
«La vostra è la liggi di li preputenti,
ma c'è na liggi chinun sbagghia e menti,
e dici: pani a li panzi vacanti,
robbi a li nudi, acqua a l'assitati,
e a cu travagghia onuri e libirtati!.

Giusto diceva Turiddu Carnivali
anche nella Bibbia sono scritte queste parole:
Ma la mafia non ha fede cristina e nemmeno quella umana
la pensa in una mkaniera diversa

La mafia priparava a scuppittati;
'sta liggi nun garbava a li patruna,
eranu comu li cani arrabbiati
cu' li denti azzizzati a li garruna;
poviri jurnateri sfurtunati
ca l'aviti d'incoddru a muzzicuna!
Turiddu si guardava d'i sta'armali
e stava all'erta si vidia sipàli.

'Na sira turnò dintra senza ali
l'occhi luntanu e lu pinseri puru:
«Mancia figghiolu miu, cori liali...»;
ma chiù lu guardau e chiù lu vidi scuru:
«Figghiu, ci dissi: Chi ti senti mali»,
e cu la menti fici lu scongiuru
«Matri», dissi Turiddu, e la guardò:
«Bonu mi sentu». E la testa calò.

Quella è stata l'ultima volta
che Turiddu eras stato minacciato dalla mafia
Dico l'ultima volta perché
l'avevano minacciato centinaia di volte
Turiddu gli diceva: Chi si mette contro i padroni
può fare una brutta fine, può capitargli una disgrazia
capisci, una disgrazia
Turiddu quella sera, si era ritirato in casa con la minaccia di morte
ancora incisa nel cervello e la madre l'ha capito.

Figghiu ci dissi: Cu t'ha minazzò
Sugnu to' matri, un m'ammucciari nenti».
«Matri, vinni lu jornu»; e suspirò:
«a Cristu l'ammazzaru e fu innucenti!».
«Figghiu, lu cori miu assincupò
mi trasiccasti tri spati puncenti!».
Genti ca siti ccà, faciti vuci:
la matri si lu vitti mortu 'n cruci.

Fu un presentimentu, l'indomani mattina mentri Turiddeu andava a lavorare
i mafiosi gli hanno sparato in faccia cinque colpi di lupara
Non si dimentica mai quella mattina:
sedici maggio millenovecentocinquantacinque
Sidici maggu, l'arba 'n cielu luci
e lu casteddu àutu di Sciara
taliava lu mari ca stralluci
comu n'artaru supra di na vara;
e tra mari e casteddu na gran cruci
si vitti dda matina all'aria chiara,
sutta dda cruci un mortu, e cu' l'aceddi
lu chiantu ruttu di li puvureddi.

Gridava: «Figghiu!» pi strati e vaneddi
la st'angusciata matri chi curria
versu lu mortu a stramazzamareddi,
a fasciu di sarmenti, chi svampia
dintra lu furnu e ventu a li purteddi:
«Curriti tutti a chianciri cu mia!
Puvireddi, nisciti di li tani,
morsi ammazzatu pi lu vostru pani!».

Ma quando la madre arriva sul posto dove è stato ucciso il figlio
i carbinieri la fermano

«Carrubbineri, si si cristianu...
- Nun mi tuccari, levati di ddocu,
nun vidi ca su' torci li me manu
e addumu comu pruvuli a lu focu;
chiddu è me figghiu, vattinni luntanu
quantu lu chianciu e lu duluri sfogu,
quantu ci sciogghiu sta palumma bianca
c'havi dintra lu pettu a manu manca.

Carrubbineri, si si cristianu,
e nun hai lu cori di cainu
Fammi 'ncugnari ca ci levu chianu
dda petra ch'havi misa ppi cuscinu,
sutta la facci ci mettu sti manu
supra lu pettu 'stu cori vicinu
e cu' lu chiantu li piaghi ci sanu
primu c'agghiorna dumani matinu.

Prima c'agghiorna trovu l'assassinu
e ci scippu lu cori cu' 'sti manu,
lu portu sstrascinannu a lu parrinu:
sunati, sacristanu!
Me figghiu avia lu sangu d'oru finu
e chistu di pisciazza di pantanu,
chiamaticci na tigri ppi bicchinu
la fossa ci la scavu cu' 'sti manu.

Ma l'odiu e la vendetta si sovrappopne alla morte

Figghiu, chi dicu, la testa mi sguazza,
ah, si nun fussi ppi la fidi mia,
la sucialismu chi grapi li vrazza
e duna la spranza e la valìa;
mi lu 'nzignasti e mi tinevi 'n brazza
ed iu supra li manu ti chiancia,
tu m'asciucavi cu lu muccaturi
iu ti sinteva moriri d'amuri.

Tu mi parravi comu un confissuri
iu ti parrava comu un pinitenti,
ora disfatta pi tantu duluri
ci dugnu vuci a li cumannamenti:
vogghiu muriri cu' 'stu stissu amuri
vogghiu muriri cu' 'sti sintimenti.
Figghiu, ti l'arrubbavu la bannera:
matri ti sugnu e cumpagna sincera!»

Vogghiu muriri cu' 'stu stissu amuri
vogghiu muriri cu' 'sti sintimenti.
Figghiu, ti l'arrubbavu la bannera:
matri ti sugnu e cumpagna sincera!»