SANT'AGATA

canto di lavoratori della terra

NONO' SALAMONE

 

      

LA BARUNISSA DI CARINI
(tradizionale)


La barunissa di Carini
era affacciata ‘nda lu sò barconi
Vidi viniri a na cavallarìa;
chistu è me patri
chi veni pri mia!
Chianci Palermu,
chianci Siracusa,
a Carini c’è lu luttu in ogni casa;
cu’ la purtau sta nova dulurusa
mai paci pozz’aviri a la sò casa.
C'era la barunissa di Carini.
Era affacciata 'a lu so balcuni
chi si pigghiava li spassi e piaciri....
l'occhi a lu celu e la menti all'amuri.
Viu viniri la cavalleria.....
chistu e' me' patri chi vini pi mia....
Viu viniri 'na cavallarizza,
forsi e' me' patri chi mi veni ammazza

Lu barumi di caccia avia turnatu....
-mi sentu stancu, vogghiu arripusari
quanno a la porta si ci ha prisintatu
un munacheddu e ci voli parrari;
tutta la notti 'nsemmula hannu statu....
la cunfidenza longa l'hannu a fari
Gesu' Maria ! chi ariu turbatu
chistu di la tempesta e' lu signali.
Afferra lu baruni spada ed elmu....
- vola cavaddu, fora di Palermu....
prestu, fidili, binchi' notte sia,
viniti a la me spadda 'ncumpagnia-
Signuri patri chi vinisti a fari ?...
- Signura figghia, vi vegnu ammazari.-
- Signuri patri, accurdatimi un pocu,
quanto mi chiamu lu me confissuri !

Lu primu colpu la donna cariu...
l'appressu colpu la donna muriu.
lu primu corpu la fridda li rini
dappressu ci spacau curuzzu e vini
Curriti tutti, genti di Carini,
ora che morta la vostra Signura :
curriti tutti monaci e parrini
morsi la barunissa di Carini.