LA STORIA DI ROSA
NONO' SALAMONE
 
      
LA STORIA DI ROSA
Nonò Salamone
Rosa avìa quinnici anni, era figghia d'un dutturi
era bella veramenti e vulìa fari l'amuri..
Rosa 'un sapi cuntrullari li battuti di lu cori
e pi d'idda 'un c'è cunfini: è nnuccènti lu so amuri
Li muntagni fannu arcova, l'erba sicca la falzau
Rosa fici la so prova senza lettu né linzola..
Ma la sorti nun l'ajuta, lu distinu ni fa abusu
picchì Rosa nni la panza... porta a spassu lu carusu.
Ma Rosa, Rosa, Rosa dunni vai?
O Rosa, Rosa, Rosa resta ccà !
O Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa
ora lu to curùzzu s'arriposa.
So patri appena senti chistu fattu
ci dici: «'Un si cchiù degna di 'sta casa»
apri la porta e poi ci duna un cauciu
la fa bulari menzu di la strata..
E Rosa scoppa versu la stazioni
scappau cu tanti peni e tanti affanni
scappau cu li spinuzzi nta lu cori
'un sapi ca l'aspetta un bruttu jornu..
Ma Rosa, Rosa, Rosa dunni vai?
O Rosa, Rosa, Rosa resta ccà !
O Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa
ora lu to curùzzu si riposa.
Di lagrimi la facci si la vagna
'ncapu la testa ci havi una muntagna
e quannu arriva poi mmenzu a la neglia
si trova sula sula e nun travagghia..
E a ogni manu ca si ci prisenta
idda s'aggrappa comu a 'na tinàgghia
'un appi mancu 'u tempu d'arrivari
ci dettiru l'affettu droga e pani
Ma Rosa, Rosa, Rosa dunni vai?
O Rosa, Rosa, Rosa resta ccà !
O Rosa, Rosa, Rosa Rosa, Rosa
ora lu to curuzzu si riposa.
Ora la vita sua diventa amara
vinni l'amuri a cu è chı ci lu paga
e l'eroina è fonti di manciari
havi bisognu di tanti dinari.
E una matina fridda e chı chiuvìa
vinni truvata a menzu ad un pantanu
e nella borsa una fotografia
cu so patri e so matri in primu pianu.
Ora nun soffri chiù e nun è sula
so patri chianci e ci strinci la manu
pagasti cara la mala furtuna
ca fusti figghia sulu in sepultùra.
Ma Rosa, Rosa, Rosa dunni vai?
O Rosa, Rosa, Rosa resta ccà !
O Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa
ora lu cori to s'arriposa.