UI SURFATARU

Tano Avanzato 

 

 


Cu st’arti ‘nfami di lu surfararu
Sira e matina camin’a lu scuru;
Sira e matina camin’a lu scuru
E di la vita so mancu è sicuru.
Rit.: E cu lu scuru vaju e cu lu scuru vegnu;
E cu lu scuru fazzu la jurnata,
E cu lu scuru fazzu la jurnata
Sempri a lu lustru di ‘n’acitalena.
Veni lu lunidi e cal’a pirrera,
Cchiù di mezz’ura a scinniri dda scala;
Arriva cu caluri e cu manera
Lu bucu caccia, lu percia e lu spara.
Rit.: E cu lu scuru vaju
Po’ veni la duminica da giusta
E si nni vannu dintra la taverna:
- Mittissi vinu! Tri cannati. Basta! –
Lu tempu passa e nni svarìa la testa.