A MA FIGGHIU LUNTANU

Girolamo La Marca (voce Nicolò La Perna)

 

 

A MA FIGGHIU LUNTANU
Nun mi diri
mai
pirchi' chianciu
figliu miu...
Ora ca sugnu ranni
e javi assa
ca nun ti viu,
capisciu
ca sta arrivannu,
pi mia,
lu tiempu di l'obliu.
E ti piensu
carusu...
cu li capiddri tisi…
quantu nuttati, tirrura
e quantu scarsizzi…
Ma lu stessu
criscisti…e
vulavanu li misi...
Ora tu si ranni...
ma iu
chiu' ranni ancora
e piensu…
e cuomu si ci pensu…
quannu ti portava
a la scola….
e mi taliavatu nsiccu...
cu l'uocchi
quantu du pruna,
pi dirimi curriennu…
papa' t'aspettu a l'una?
Criscisti lestu,
lavuri bieddru,
spicasti
ca fu un piaciri...
Iu ti scippava l'erba
inchiennumi di spini…
Mai na vriugnata,
mai ni sciarriammu,
ti la detti na vota
na timbulata
ca ancora
mi ci addannu…
Ora mi sentu stancu,
senza chiu' sangu
su li ma vini,
all'ammura
staiu squagliannu…
scramizzuni quasi
a la fini...
Ed aspiettu
ogni gnuornu
e cuomu si t'aspettu
di vidiriti arrivari...
ma…nun perdirci
tantu tiempu...

Dumani
nun mi po'
chiù
truvari …