LA BAMBA DI LU FOCU

Otello Profazio

 Ah... ah... mi pari ca toccu ja
ah... ah... mi pari ca toccu ja
e si voi mu ti lu dicu avvicinati nu pocu
chi cca sutta a lu villicu c'è la bampa di lu focu
ah.ah.mi pari ca toccu ja
ah.ah.mi pari ca toccu ja
e la fimmana ndavi lu bucu e lu surici lu pertusu
e tu donna scellerata comu fili senza fusu
ah... ah... mi pari ca toccu ja
ah... ah... mi pari ca toccu ja
o cummari donna Lisa chiù non vegnu a vostra casa
vostra figghia dispittusa  voli a forza mu mi vasa,
vostra figghia dispittusa voli a forza mu mi vasa.
ah.ah.mi pari ca toccu ja
ah... ah.mi pari ca toccu ja
o cummari co sta vitranga riposativi na pitinga
non mi pozzu arriposari ca ndaju na figghia di maritari,
non mi pozzu arriposari ca ndaju na figghia di maritari.
ah... ah... mi pari ca toccu ja
ah.ah... mi pari ca toccu ja
Cummari Momma, cummari Momma
lu campaneddru a vui cu vi lu ntinna,
lu campaneddru a vui cu vi lu ntinna.
e ca vi lu ntinnu ieu cu lu pistuneddru meu,
e ca vi lu ntinnu ieu cu lu pistuneddru meu
ah.ah... mi pari ca toccu ja.
ah.ah.mi pari ca toccu ja.
E zunca e zunca e zunga,
chisti su cosi di maravigghia,
chiamu la mamma e arrispunni la figghia
ah.ah... mi pari ca toccu ja.
ah.ah.mi pari ca toccu ja.

Cummari chi n'daviti lu stipu apertu
rocaintra chi tenitu lu cazu friscu
rocaintra chi tenitu lu cazu friscu
ah... ah... mi pari ca toccu ja
ah... ah... mi pari ca toccu ja
Quanndu mammatu fila lu fusu
comu lu teni apertu o chiusu
e ppe non perdiri l'usu menzu apertu e menzu chiusu,
e ppe non perdiri l'usu menzu apertu e menzu chiusu.
ah.ah... mi pari ca toccu ja
ah... ah... mi pari ca toccu ja