LA STORIA DI PEPPI MUSULINU (1° PARTE)

Otello Profazio

 

LA STORIA DI èPEPPI MUSULINU (1° PARTE)
voce di Peppe Musulinu
La mia mamma era divina, era una specie d'angelo
io ho ereditato la sua virtù
mi rammento che la mia mamma adorata mamma mi diciva che
quando ero bambino io ero così buono, ca unni mi mitteva io mi stava
nun facevoo nessuna tristizi , nun ci davu nessu impiccio.
Ero così buono, non piangevo mai, non ho pianto mai, non ho gridato mai
dunque, questo me lo rammento per bocca della mia mamma
A mia tutti briganti mi chiamaru ma lu me nomu è Peppi Musulinu
e da me vita vi vogghiu cuntari la 'ngrata sorti e lu malu destinu.
Nascii 'nda un pasisi asprumuntantu ca Santu Stefanu esti nominatu
ed eru un giovanottu curaggiusu, temutu, riveritu e rispettatu.
E pe lu beni di la me famigghia, di travagghiari fua sempri cuntentu
partiva pe li boschi a fari ligna, non mi fermava l'acqua, nè lu ventu.
Ma qualchidunu mali mi vuliva. era gelusu di la me putenza
e mentri all'urmu a la putia iucava mi ficiru perdiri la pacienza.
Fu Zocculu Vicenzu, lu cainu, ca ccuminciau la sciarra a provocari
cridendu ca Giuseppi Musulinu cu nu cuteddu lu facia tremari.
Erunu tutti quanti cuntru a mia e comu megliu sempri mi guardai
pirdii a birritta' nda ddu fui fui, chista fu cosa chi mi ruvinai
(voce di Peppe Musulinu)
Io ero in campagna ero andato pi lavorare, poi a casa mia
andavano i carabinieri
domandavano di me, dov'era, dov'era e avevano domandato parecchie volte
ora le mie sorelle dicono cosa vengono a fare sti carabineri qui
credettero che mi volevano arrestare
a te ti volevano arrestare, non sappiamo perchè
è stato per quello che io mi guardai,
non è che io mi desi alla fuga, questo è naturale
la ragiun , caro mio, nun vali nulla
quando si lassa pigghiari di carabbineri,
poi hannio i testimoni falsi, sai.
Vinniru i carabineri e m'arristaru
tutti i nimici mei cuntenti furu
e 'nda lu tribunali mi purtaru
a lu destinu meu quantu fu crudu.
Non ci fu santu e non ci fu rriparu
tutti d'accordu l'avvucati furu
e li giurati a mia mi cundannaru
a vintunanni di carciri duru.
Lu soggiru di Zoccali Zirrilli
mi dissi rusicatti vintun ossa
ma cutiddati centu a dari milli
se non finisciu prima 'nda la fossa.
E a Chiricu la guardia comunali
che gtidau attaccatulu lu porcu
l'haiu a squartari comu n'animali
e puri a Crea e a Zocculu Roccu
Ed a Vicenzu Zocculi, ddu infami
è megliu mi su magiunu li cani
pirchì lu scannu comu a nu caprettu
e ci scippu lu cori di lu pettu
O che destinu ignobile, fu amara sorte mia,
domani addio mi partono, povera mamma mia,
Carogna, carogna, m'aviti infamtu,
se liberu sognu vendetta aggiu a fa'.
Io si sintea a mammata non mi saria truvatu
nnuccenti 'nda stu cariciri da tutti abbannunnatu.
Carogna, carogna, m'aviti infamanti,
se liberu sognu vendetta aggiu a fa'.
Du scellratu Zoccali, faccia di niura pici,
peggiu di malacarni sta 'nfamità mi fici.
Carogna, carogna, m'aviti infamatu,
se liberu sognu vendetta aggiu a fa'.
e si nesciu e non vaiu a ramagna
chiamatimi lu primu, lu primu carogna.
Iu quannu 'nda la strata cumpariva, largu faciva la genti e salutava
e mo non viu non suli e nè luna, 'ncarciri mi mandaru ddi 'nfamuni.
Cianciru l'occhi mei comu a ddu viti, quannu sti mani mi vitti legati
lu brigaderi dicia: Forza strinciti, la mamma mia gridava: Pietati.
Ma chistu puru a Diu ci parsi forti e m'aiutava mi scarsu puru e forti
cu li maneri mei l'ingegni e l'arti mi liberai di chiddi scuri forti.
Ntempu d'alligrizza chiddu jorni ca li giurati cunnannatu m'hannu
tutti li nimici mei curriru intornu: mandatilu in galerta stu tirannu.
Mandari chiù in galera non mi ponnu e mancu cundannari a vintun'annu,
ma si per casu a lu paisi tornu, chidd'occhi ch'arridiu ciancirannu.

Girandu pi li boschi stati e 'nvernu, sutta la nivi e sutta la sulagna,
ah si la vita mia nun fu l'infernu, sempri chi carabineri a li carcagna
Però lu cori 'npettu mi bruciava, pinsannu a chiddi infami tradituri
e sempri la vendetta meditava, per la mia dignità e per l'onuri.
Na notti a Santu Luca mi nni ja, a lu paisi di Stefanu Crea
lu vitti e mancu tempu ci lassai, nmi pò gridari Miserrere mei .
E a Stefanu Romeo na scupettata, ci la ittai cu raggia e cu ragiuni,
perchi su genti dannata ca si la scangia banca di sapuni
E a Stefanu Zirilli iu la vitti, vicinu a la casa chi zappava l'ortu
ci dissi u testamentu lu facisti, ma a st'ura u sutterrau lu beccamortu.
Na notti a Santu Stefanu scindia, e versu a casa Zocculi pigghiai
'ndo in bucu dinamiti ci mindia, ci desi focu e poi mi la sguagghiai.
Si la cacciau cu quarchi ferita, ca la furtuna ci vinni in aiutu.
iu dicu ca ci appizza prestu a vita, è megghiu mi si faci lu tabbutu.
La vita mia fu prodiga di sangue e di vendetta
na vita senza palpiti, na vita dura e sperta.
Violanti, Violanti, tu fusti l'amanti
che un pocu mi dasti di felicità.
Oh! che destino ignobile, che vita maledetta!
quannu non c'è na fimmina, a casa che t'aspetta.
Violanti, Violanti, tu fusti l'amanti
che un pocu mi dasti di felicità.
Si tu mi vidi cianciri, non mi ti maravigghi,
pensu ca potia essiri, patri di tanti figghi.
Violanti, Violanti, tu fusti l'amanti
che un pocu mi dasti di felicità.

 La vita del bandito Giuseppe Musolino è raccontata da Otello éProfazio con una visione particolare, quella che volevano sentire gli ascoltatori del cantastorie.
Otello Profazio parla di un personaggio buono, che per sorprusi ricevuti, si incattivisce trucidando i suoi nemici. E' visto come, tra l'altro fanno tutti i cantastorie, come un eroe popolare, che leva ai ricchi per dare ai poveri, in effetti se però si legge la biografia di un bandito: Giuseppe Musolino, scritta dai medici psichiatri che lo hanno curato o la requisitoria del P.M. nel processo contro Musolino celebrato a Lucca si denota già da giovane, un personaggio, attaccabrighe, violento, che ha che fare, varie volte, con la legge, e che viene ingiustamemnte condannato a 21 anni per false deposizioni di Zoccali Vincenzo ed amici in merito ad una sparatoria subita dallo Zoccali Vincenzo. Da quel momento Musolino vive solo per vendicarsi dei suoi nemici. La posizione di Orazio Strano è comprensibile considerato anche che il mestiere di cantastorie è quello che gli permette di vivere.
Nelle grandi linee racconta, anche se in modo romanzato la storia del bandito Musolino. Veramente poetici a volte alcuni versi della cantata di Orazio Strano
Nicolò La Perna

Biografia di un bandito: Giuseppe Musolino


Requisitoria del P.M. nella causa contro il bandito Giuseppe Musolino e complici