LI FRA DIAVULI

Otello Profazio

 

Brociu e Ninu Puzzetta, du frati curaggiusi, 
picciotti carinisi, valenti e spiritusi, 
dintra na scura cammira su misi a la catina, 
o casteddu terribbuli di Santa Catarina.
E 'nta d'agustu erunu, lu sabutu a tri uri, li firramnenti levunu,

pi gradi chiù sicuri e comu si procurunu lu modi di scappari,
na corda iddi ingegnanu putirisi jttari.
Lu primu chi si jetta fu Ninu Fra Diavulu
e poi so frati Brociu scausu si calau
a spiaggia i mari arrivanu na varca dda scupreru
a tiru di scupetta e la patruniaru.
E... jettasi lu gran Ninu Puzzetta
e cu curaggiu e spiritu la varca 'nterra porta
e nda varca c'eranu tri omini curcati
cu na scupetta avevanu, stavunu spinzirati,
e chiidi già l'attaccanu, cusì la risvigliaru
Ninu a loi rimi afferrisi vugannu cu viguri.
E tutti in terra sbarcanu e a chiddi li sciugghieru,
scarpi e cuasetti cercanu e dopu si armaru,
mentri chi stavanu pi chiddi strati strati
a tirruri facivanu e tutti ddi ncuntrati.
Du Palermu si parti gran populu da genti
surdati in quantitati, cavalleria e sergenti
Fu Ninu fra Fiavulu lu primu chi sparau
e a una..... lu pettu ci sfunnauPizzu di corvu e cifara, purtedda di gallina
li so prudigi vittiru di sira e di matina
ci dici la giustrizia a sti valenti frati
rinnitivi, rinnitivi sennò siti ammazzati,
rinnitivi, rinnitivi ca nun vi mulistamu,
l'omini nun s'arrennunu la vita ci lassaru.Pigghiamuni l'esempiu di sti gran curaggiusi
chiamati fra diavuli picciotti spiritusi,
chisti omini di spiritu lu so curaggiu nun vali
ca di sti tempi valunu li babbi e li minnali.Amici rimettemuni senza ca malavita
di sti valenti omini la libertà è finita