SI MORI DUI VOTI

Ignazio Buttitta 
              
 
 
 

 SI MORI DUI VOTI

Ignazio Buttitta
Li paroli boni
carI e umani
custanu nenti
e non sacciu pirchì
l'omini li sparagnanu.
Li paroli di cunfortu
ca medicanu u duluri,
e dunanu tempu o cori d'abbacari
e a menti di ripusari,
nni quagghianu nte vucchi
e nn'agghiuttemu amari.
La buntà,
c'agghiorna i facci
e pitta arcubaleni
nto celu di l'occhi,
l'ammucciamu nte negghi
prima di nasciri.
E nn'avemu bisognu
io e vuàtri
ca criditi u pueta
un dumanneri di pezzi vecchi;
mentri cusi mantelli cilesti
chi manu di matti
pi quadiari u munnu.
Tutti nn' avemu bisognu,
comu a terra malata
c'addimanna acqua
cu a gula sicca:
comu u celu
c'ammustra a facci lavata
e stenni linzola
si lu ventu stramina li negghi.
Ed è inutili strinciri i denti
e attirantari li vrazza;
u marusu acchiana u stissu,
arrivota l'unni,
sbatti nte scogghi du pettu.
Basta na taliata
a li voti,
na magia di l'occhi,
na sbuccata du cori
p'arrivisciri un mortu chi chianci.
L'omini u sannu,
sannu parrari
cu cori nta l'occhi
e non lu fannu:
l'usanu pi ngannari,
pi cuvari odiu,
pi chiantari furchi.
Parru cu cori prenu
e cu scantu chi sgravassi
i me dogghi di pirsiguitatu,
di diavulu nta chesa,
d'agneddu scannatu;
di ugnati
nte carni tenniri di picciriddu
ed arrappati d'oggi:
u feli m'acchiana a vucca!
Ed è pi tantu disfiziu
si sacciu sulu chianciri e sfardari
sti fogghi di carta
ca sunnu bianchi
e mi pàrinu nìvuri;
si cercu cunsolu
nta n'aceddu chi canta,
(poviru Saba!)
nta un cani chi m'aspetta;
nta na parola d: amuri
rubata o ventu,
caduta du celu,
piscata nto funnu du mari.
Non mi diciti
chi tuttu è pirdutu,
vi pregu;
si mori dui voti.
Aspittati dumani,
dumani,
ogni ghiornu, dumani!
SI MORI DUI VOTI

Li paroli boni
carI e umani
custanu nenti
e non sacciu pirchì
l'omini li sparagnanu.
Li paroli di cunfortu
ca medicanu u duluri,
e dunanu tempu o cori d'abbacari
e a menti di ripusari,
nni quagghianu nte vucchi
e nn'agghiuttemu amari.
La buntà,
c'agghiorna i facci
e pitta arcubaleni
nto celu di l'occhi,
l'ammucciamu nte negghi
prima di nasciri.
E nn'avemu bisognu
io e vuàtri
ca criditi u pueta
un dumanneri di pezzi vecchi;
mentri cusi mantelli cilesti
chi manu di matti
pi quadiari u munnu.
Tutti nn' avemu bisognu,
comu a terra malata
c'addimanna acqua
cu a gula sicca:
comu u celu
c'ammustra a facci lavata
e stenni linzola
si lu ventu stramina li negghi.
Ed è inutili strinciri i denti
e attirantari li vrazza;
u marusu acchiana u stissu,
arrivota l'unni,
sbatti nte scogghi du pettu.
Basta na taliata
a li voti,
na magia di l'occhi,
na sbuccata du cori
p'arrivisciri un mortu chi chianci.
L'omini u sannu,
sannu parrari
cu cori nta l'occhi
e non lu fannu:
l'usanu pi ngannari,
pi cuvari odiu,
pi chiantari furchi.
Parru cu cori prenu
e cu scantu chi sgravassi
i me dogghi di pirsiguitatu,
di diavulu nta chesa,
d'agneddu scannatu;
di ugnati
nte carni tenniri di picciriddu
ed arrappati d'oggi:
u feli m'acchiana a vucca!
Ed è pi tantu disfiziu
si sacciu sulu chianciri e sfardari
sti fogghi di carta
ca sunnu bianchi
e mi pàrinu nìvuri;
si cercu cunsolu
nta n'aceddu chi canta,
(poviru Saba!)
nta un cani chi m'aspetta;
nta na parola d: amuri
rubata o ventu,
caduta du celu,
piscata nto funnu du mari.
Non mi diciti
chi tuttu è pirdutu,
vi pregu;
si mori dui voti.
Aspittati dumani,
dumani,
ogni ghiornu, dumani!