LITTRA A NA MAMMA TEDESCA

Ignazio Buttitta - voce audio Pippo Di Bernardo
                   
 
 
 
 
LITTRA A NA MAMMA TEDESCA

Quannu t'arriva sta littra
ni ddu paisi nicu e luntanu
ni dda casa terrana
cu un jardineddu chiusu di sipali
e un canceddu di lignu
Mamma tedesca,
quannu t'arriva sta littra
appizzala a lu ritrattu di to figghiu
a lu capizzu di ddu lettu biancu
chi t'arristò vacanti.
Mamma tedesca,
ti scrivi ddu surdatu italianu
chi t’ammazzò lu figghiu.
Mmaliditta dda notti
e l’acqui di lu Piavi
e li cannuna e li bummi
e li luci chi c’eranu;
mmaliditti li stiddi
e li prigheri e li vuci
e lu chiantu e li lamenti
e l’odiu, mmaliditti!
Era accussì beddu to figghiu
mamma tedesca,
li vitti all'alba cu la facci bianca
di picciliddu ancora addummisciutu;
ch'era beddu to figgiu!
paria ca supra dd'erba l'avissiru pusatu
li tomani, adagiu, p'un mumentu
addinucchiuni pi cugghirici un ciuri
paria aspttassi un fasciu di sciuri
Ma tu nun c'eri, mamma tedesca
quannu lu vurricai a lu 'ndumani
nun c'eri a scavari la fossa cu la pala
nun c'eri quannu c'accarizzai li mani
e ci spustai di davanti all'occhi
un ciuffu chinu di capiddi biunni;
nun c'eri a vidiri comu la terra
si lu manciassi a picca a picca
lu iditu, la manu, lu pedi, la fracci
e l'ultima palata e la terra chi crisci
chi crisci e fa la carni terra
nun c'eri, mamma tedesca, ma poi
ti ntisi chianciri ne gridari
nda dda camera sula di ddu paisi luntanu
ti vitti iottata supra di ddu lettu vacanti
di to figghiu e funnari la testa
sutta lu cuscinu
e torciri li manu e vuci e vuci
comu se ndo pettu scatenatu
tu avissi centu armali e milli vucchi
pi lu to lamentu.
Sempri ti vitti, mamma tedesca,
vistuta di niutu, li vrazza all'aria
e dintra all'occhi u figghiu mortu cu li mani in cruci
senti ti vitti che poi turnai cu l'autri surdati 'mmenzu fuddi di mammi felici
quanni lu trenu firmava
sempri ti viu
se intra la notti sentu tra muru e muru
lu cantu di na matri
Mamma tedesca,
iu, l’assassinu
ca t’ammazai lu figghiu:
comu pozzu dòrmiri
ed abbrazzari li me picciriddi?
Comu pozzu passari
mmezzu a l’omini boni
senz’essiri assicutatu,
e crucifissu a lu muru?
Tu, tu ci jucavi ammenzu a lu jiardinu
lu criscevi cu lu ciatu cu li suspiri
iu mi insignava a sparari
comu megliu putissi ammazzari a to figghiu
Mamma tedesca,
matri di tuttu lu munnu,
iu vi chiamu!
Ognuna,
la petra cchiù grossa
vinissi a ghittalla
supra di mia:
muntagni di petra,
muntagni di petra,
scacciati la guerra.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo audio con la canzone è estratto da you tube
http://www.youtube.com/watch?v=GCaU6e8D3DA

Questa canzone molto divertente, oggi che l’uso degli anticoncezionali è cosa accettata da tutti, potrebbe essere non compresa, infatti è da inquadrare negli anni 70 quando sono state immesse sul mercato le pillole anticoncezionali e le donne erano impreparate alla novità. 
La canzone è piena di doppi sensi, ma non è volgare, anzi è piacevole e mette buon umore, regalandoci qualche sorriso. 

Nicolò La Perna

interpretazioni di altri artisti

https://www.youtube.com/watch?v=ZUhcVQldai4
Gabriella Grasso

https://www.youtube.com/watch?v=0kAani-UE-A
Malmaritate

https://www.youtube.com/watch?v=JTUteJcHCJc
Francesca Amato

 

 

 

 

 

 

<