CAVALLARIA RUSTICANA

Ignazio Buttitta - voce Christian E. Maccarrone
                   
 
 
 
 
CAVALLARIA RUSTICANA

Cumpari Turiddu, u sapiemu, morsi…

Ma cumpari Alfiu è vivu! Ammazza ancuora
E avi u monopoliu di l’onuri, sali e tabacchi.
Rici: “L’onuri si sgrassa cu sangu,
l’onuri è la ricchizza ri l’omu.
Megghiu mortu ca curnutu”
Frasi cotti e stracotti no’ bruoru chi ciciri
ca si manciavanu cui mani l’antichi.
Nun dici:” “Me mugghieri non m’ama
e cunvieni rassignarimi,
un ci rugnu chiddru ch’è contrattatu
e aiu a suppurtari i corna.
Aviemu carattiri diversi
e un putiemi campari ‘nzemmula”.
No….! Voli fari u patruni,
u iaddru ‘nto ‘so e ‘nta l’autru:
a mugghieri, a iaddrina, l’ova, a ciocca,
vuoli u nun vuoli.
È ancora vivu!
Canciò mistieri, vistimienti.
Frequenta ‘o bar, fuma sicarietti americani,
ma i sintimienti un li voli canciari:
Si scanta ri corna!
Ci parinu spirdi, riavuli ‘ta casa
ca caminanu ‘mpunti i ‘peri.
Ci spuntassiru, avissi ragiuni:
Un curnutu ‘nmezzu ‘a l’autri fa ’prissioni!
Ma i corna ‘un spuntanu e un n’ annu radichi:
chistu è u busillisi!
Fussi ‘na fortuna avirli: l’omu nu n’è armalu,
figghiu ru Signuri.
Lu signuri è misiricurdiusu! Ma pi grazia ‘so,
li cuorna nni spuntassiru d’uoru.
A miseria, a fami, a caristia scumparissiru,
i putissimu vinniri, accattarinni azioni,
‘mpignarli ‘o Monti ‘i Pietà e farni cullani, anieddri, bracciali e fussimu tutti curnuti …..e ricchi!
Ci attaccassimu i nastri, i scocchi, i miraghi,
i distintivi, l’amurini cuontr’u maluocchiu.
Ci attaccassimu i cianciani, i campanieddri d’argentu.
Oh! Caminassimu cu’ suonu.
A sira lucissinu. Lucissinu, ‘lluminassiru li strati.
‘Na processiuoni ri cuorna senza santi.
Oh! Tutti i siri fussi spettaculi.
Canciassi a vita, a filosofia, a pulitica.
Un ci fussiru nì sfruttati, nì sfruttatori:
Marx ‘nto sularu e Mau a l’urtimu vancu.
Canciassi u codici, i proverbi, i modi di dire.
Un si ricissi:” Ti rugnu un cauciu!”,
ma “Ti rugnu ‘na curnata!”.
Un si ricissi: “ I rinari fannu rinari”,
ma Corna fanno corna”.
E un si ricissi mancu:
“L’ultimu a sapirlu è u maritu”: fussi u primu!
S’i tuccassi, u piettini ‘nci ‘mpicissi
‘nta cutini ri capiddri.
A ricchizza ‘a purtassimu ‘ntesta, a virissiru tutti!
E ni facissiru i complimenti:”Oh là là:
che bella parigghia ri cuorna! Complimenti!!!”
I fimmini fussiru minieri r’uoru. L’adorassimu!
La gilusia, u dilittu d’onuri. Un isistissiru.
Lu divorziu, sì.
Sì, sì, sì!!! “Corni un mi nni fai ?
Cercati a n’autru maritu!”
I lassassimu in eredità.
Murissimu, vinissi u nutaru, liggissi u testamentu.
I beccamorti ‘nni sirrassiru i corna e u nutaru:
“Tant’a tia, tant’a tia”.
E i spartissi.
Ehi! Fussi ‘na fortuna, ma i cuuorna,
pi nostra disgrazia non spuntanu.
 

 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo audio con la canzone è estratto da you tube
http://www.youtube.com/watch?v=GCaU6e8D3DA

Questa canzone molto divertente, oggi che l’uso degli anticoncezionali è cosa accettata da tutti, potrebbe essere non compresa, infatti è da inquadrare negli anni 70 quando sono state immesse sul mercato le pillole anticoncezionali e le donne erano impreparate alla novità. 
La canzone è piena di doppi sensi, ma non è volgare, anzi è piacevole e mette buon umore, regalandoci qualche sorriso. 

Nicolò La Perna

interpretazioni di altri artisti

https://www.youtube.com/watch?v=ZUhcVQldai4
Gabriella Grasso

https://www.youtube.com/watch?v=0kAani-UE-A
Malmaritate

https://www.youtube.com/watch?v=JTUteJcHCJc
Francesca Amato

 

 

 

 

 

 

<