<

VUCCUZZA DI CIURI

Mario Incudine

 

 

 
 

 

 
 
     
VUCCUZZA DI CIURI
F. De Andrè - Traduzione in dialetto siciliano di Mario Incudine
Era chiamata vuccuzza di ciuri
faceva l'amuri, faceva l'amuri
e lu faceva di tutti i maneri
di 'ncapu, di sutta, davanti e darreri.
Quannu scinniu a la stazioni
Di un paesiddu cca vicinu
Si n'addunarunu vecchi e carusi
Ca ugn'era un monicu ne un parrinu
C'e cu lu fa picchì cci siddia
C'e cu 'nveci si cci ni preja
Vuccuzza di ciuri ne l'unu ne l'autru
Ppi didda l'amuri è na puisia.
Ma la passioni unni ti fa ghiri
A fari li cosi ca fannu piaciri
Senza capiri su 'u disgraziatu
E zitu,schettu o maritatu.
Ed accussì ca di oggi a dumani
Vuccuzza di ciuri unn'avi cchiu spassu,
mentri ca tutti ddi cani arraggiati
ci iettanu 'u Sali a chiuirci 'u passu.
Ma li cummari d'un paiseddu
Talianu 'ntunnu e unn'hanu cchi fari
E mentri ca perdunu a corda e lu sceccu
Su rusicanu sulu l'ossa cc'o sali.
Si sapi ca 'a genti duna cunsigliu
Sintennusi cumu Dominneddiu
Grapunu a'a vucca ma all 'occurrenza,
un sanu diri mancu piu.
Accussi 'na vecchia schittusa e acita,
senza né figli e senza cchiù vogli,
si pigliò 'u culu a puzzuluna
e ghiva dittannu la so dottrina.
Si la pigghiava ccu li cornuti,
dicennuci a tutti mali paroli:
cu rubba l'amuri avrà punizioni
di carrabbunera e guardi riali.
Currerru tutti a parlari ch'è guardi
Ci dissiru senza menzi paroli
dda tappinara avi troppi clienti
Chiossà di chidda ca vinni pani
E arrivarru quattru gendarmi
Ccu li cappedda e ccu li pennacchi
Arrivarunu 'ncapu e cavaddi
ccu li pistoli e li scupetti
ma puru i sbirri e i carrabbunera
un fanu mai u propriu duviri,
ma quannu si misiru l'alta uniformi
l'accumpagnarunu alla stazioni.
Alla stazioni c'eranu tutti
dai guardi riali o sagristanu
Alla stazioni c'eranu tutti
Ccu l'occhi vagnati e 'u cori in manu
A salutari cu ppi tanticchia
Senza pritenniri e senza aviri
A salutari cu ppi du jorna
Purtò l'amuri ne ddu quarteri
c'era un cartellu ranni
e l'occhi chini 'i pena
dicivunu addiu vuccuzza di ciuri
ccu ti si ni và la primavera.
Ma na notizia di sta purtata
Un'avi bisugnu di carta stampata
Cumu lu metri e lu pisari
Fici lu giru di lu quartieri.
Alla stazioni ca veni d'appressu
C'è chiossà genti di chidda ca lassu
C'e cu s'asciuca l'occhi di chiantu
Cu si prenota p'un mumentu.
E puru u parrinu ca murmuriava
Si dici mutu 'na santa orazioni
E sta Madonna china 'i biddizzi
a voli accanto pp'a procissioni.
E cu la Vergini in prima fila
Vuccuzza di ciuri manu ccu manu
Si porta appressu ppi lu paisi
L'amuri sacru e chiddu buttanu!