<

VECCHIA FUNTANA CIFALOTA

PETRALIA GAETANO
 

 

 
 
     
VECCHIA FONTANA
Vecchia, vecchia fontana "Cifalota" (!)
Fusti lu vantu di lu me ' quarteri,
quannu mi venì a menti in ogni vota
mi sentu tantu tristi li pinzeri.
Mi manca dda bivuta a scialacori
di dd'acqua ca faceva abbarsamari,
quanti 'è ca passu sentu 'ntra lu cori
'na strìtta funna sulu a ti guardari.
Quannu agghicava lafucusa stati
mi la faceva sempri a tia cusutu,
cu tanti fìmmìmddi acchiffarati
mi l'appittava vispu e risulutu.
Ora dintra dda chiazza abbannunata
pari ca non e 'è munnu chiù pi tia,
manni 'nfìliddu d'acqua allammicata
e quasi nuddu c'è ca li talia.
Fissu iu postu haju 'nta li pinzeri
cara, vecchia funtana "Cifalota"
e quannu pensu zoccu fusti aieri
'na lacrima mi scinni cola cola