LA STORIA DI PEPPI  MUSULINU RE DI L'ASPRUMUNTI
1° parte CUNNANNATU NNUCCENTI - 2 parte lPEVASIONI
testo: Turi Bella - canta: Orazio Strano

 
 
 

1° parte

Signuri mei chista è la vera storia
di lu briganti Giuseppi Musulinu
ca mi vinni raccuntata
di tanti vecchi calabrisi.
Ci stava a Santu Stefanu Asprumunti
'mpicciottu arditu sveltu e 'ntilligenti
ma la sorti ci ava scrittu 'nfrunti 
un'avviniri tintu veramenti. 
Stu picciuteddru di malu distinu
si chiamava Giuseppe Musulinu.
Un jornu ca si truvava lu Pippinu
cu certi amici a passiari 'nchianu
Zocculi don Vincenzu malandrinu
cu un so cumpagnu quasi fora a manu
Pippinu allura ccu boni maneri 
si misi a 'mmezzu e fici di pacieri
ma Zocculi superbu e assai sciarreri 
sta mossa nun la potti suppurtari
finta ca si ritira e torna arreri 
e manu a Musulinu va a ghittari
'ntirvinninu l'amici prestamenti
e pi ddu jornu nan successi nenti.
Lu patri di Pippinu a ddu prisenti
na taverna tinia e tirava avanti 
avennu numirusi li clienti
friquintaturi fidili e custanti
e fu 'nda dda taverna giustappuntu
ca un misi dopu foru lu cunfruntu
trasiu Pippinu e non appena juntu
'nda dda taverna s'assittau di cantu
si susi Don Vicenzu e senza affruntu 
un bicchieri di vinu ci offri intantu
lu picciottu rifiuta risolutu
dicennu tanti grazi haiu bivutu
E cussì dicennu salutau la cumpagnia 
e nisciu fora 'nsemula a so cuscinu Ninu Filastò 
ma li do fratelli Zocculi ed un cugnatu 
ci jeru d'appressu
si 'ntisi offisu assai di ddu rifiutu 
l'omu superbu e attaccabrigli natu
affrunta Musulinu e ddo un minutu
cu l'aiutu d'un frati e d'un cugnatu
mentri attaghiu di Peppi Musulinu 
Filastò Ninu c'era so cuscinu.
La zuffa fu accanita e lu Pippinu
tirava pugni e sputava vilenu
e accu ci capitava chiù vicinu
cauci e timbulati senza frenu
Zocculi di cazzotti 'nsalanisci
tirau un cuteddu e allura lu ferisci .

Nesci lu sangu e la perdita crisci
ca abbisognu ci fu di garzi e fasci 
Antoniu Filastò si innervusisci
e nda lu cori raggia ci nasci
tira la rivutellla e all'aria spara
mentri a sparari ancora si pripara 
scapparu tutti tri cu vucca amara 
li 'nnimici di Peppi 'pi paura
ma Musulinu cu la vuci chiara
dissi scappati però stati accura 
intantu 'nda sta specie di cunflittu 
lu Pippinu pirdiu lu so birrittu.
Birittu ca nun si potti truvari affattu
ma intantu cu fu si l'appi a purtari sicuru
Zocculi di na matina a scuru fittu
si susiva friscannu 'nda lu lettu
poi nisciu fora e si nni ju dirittu
intra la stadda ca avia dirimpettu
nesci lu mulu e mentri lu 'mmartuna 
ci sparanu du colpi all'intuttuna
Lu sbagliaru a Vicenzu pi furtuna 
e si misi a gridari dda matina 
dintra nisciu fora ogni pirsuna 
a tali vuci e a tali sparatina. 
Vicenzu dissi: amici mi spararu 
du colpi di fucili e appò scapparu 
li visti a tutti dui e lu dicu paru 
ca Filastò ccu Musulinu foru
prestu lu pettu e comu fu addiciharu
prestu lu fattu comu fu addichiaru 
e 'ngalera li mannu sino a moru
pi prova ci haiu di Peppi lu birittu
ca scappannu pirdiu lu malidittu.
Ma nun era veru
pirchì lu birittu Pippinu l'avia pirdutu
ni la scierra di du jorni arreri 
e ghiu a finiri 'nda li mani di Vicenzu Zocculi
picchissù fu accusatu d'un dilittu 
dopu appena do jornu lu picciottu 
Zocculi lu denuncia pi iscrittu 
ca ci vuleva fari lu cappottu
dicennu: Mi sparau du scupittati 
mentri eru in casa 'nda li matinati
Tali paroli foru cunfirmati
di tanti testimoni risoluti
ca cu l'ingannu e cu la farsitati
dissiru tanti cosi mai viduti
e lu birittu come è naturali 
fu purtatu pi prova in tribunali.
Cusì Pippinu senza fari mali
vinni arristatu comu n'omu vili 
e prucissatu in modu spiciali 
in manca d'omicidiu c'un fucili 
e ansemi a Filastò suffriu luttanu 
d'essiri cunnannatu a vintun'annu
A tali cundanna Musulinu dissi a Vicenzu Zocculi:
Vigliaccu pi causa to mi cunnannaru vintuannu 
ma ricordati ca sugnu di vintunu
e si campu nesciu giuvani ancora 
e ti vegnu a mangiari lu figatu a bagnasali 
e si tu fussi mortu sfogherò lu me fururi 
supra la to schifusa sporca famiglia 
ma lu falsu testimoni Stefanu Zirilli 
cu na risata di smaccu 
ci rispusi Ah Aah accomora spurpiti 
sti vintuni ossa.
Mentri ca si lu stavunu purtannu
Peppi di raggia era fora sennu,
lu evunu l'amici salutannu
e li parenti macari chiancennu,
ma Peppi dissi: Pirchì mi chianciti
mortu non sugnu un jornu mi viditi.
 
2°parte
Passau li primi jorna lacrimannu 
intra na cella ci partia lu sennu
ci aumentava la raggia e l'affannu
e la testa li mura jeva sbattennu
gridannu tradituri, dilinguenti
aviti cunnannatu n'innuccenti.
Si calma a pocu a pocu finalmenti
pinsannu la vinnitta na 'ddi punti
e manu manu 'nda lu cori ardenti
un odiu tali ca nun ha cunfrunti 
Zocculi, Crea Zirilli ed Agustinu
su cunnannti a morti di Pippinu 
e cu lu cori unchiatu lu picciottu 
spissu cantava
Idda assignaru u me riu distinu
dichiarannu lu falsu ad unu ad unu
iddi ca m'accussaru d'assasssinu
iddi li boia di sta vita sunu
ma giuru pi me matri biniditta
si campu e nesciu fazzu na vinnitta.
Na sira scura annuvulata, fitta
si 'ntisi un cantu a la parti di sutta
un cantu duci di na vuci afflitta 
ca parrava a baccagliu 'ncutta 'ncutta
pi dirici all'amici carzarati
li mura sunu vacanti, scappati.
Musulinu sintennu 
ddu cantu dissi all'autri carzarati: 
Amici chissa è na 'mbasciata 
mannata da la malavita 
pi farini capiri ca facennu nu bucu nda lu muru 
unni è vacanti putemu scappari: 
si misiru di bona vuluntati
ni ddu stanzuni quattru detenuti
finchè truvaru la lucalitati di mura
ca nun foru inchiuti 
e cussì pi mezzu d'un rampinu
cuminciau a fari un bucu Musulinu
Era già notti funna e a lu Pippinu
stanchi li vrazzi avia, stanchi li manu
stanchi l'amici ca ci avia vicinu
senza purtari avanti lu pianu.
Non pottiru dda notti chiù scavari
p'un grossu 'ntagliu s'appiru a firmari.
Dilusi allura si eru a curcari
li carzarati 'nda ddi tardi uri 
mentri Pippinu si misi a priari
cu fidi ardenti a lu nostru Signuri 
dopu ca recitau la so priera
vistutu si curcau cussì com'era
comu si fussi viva e fussi vera
s'insonna l'alma di so matri allura
ca dissi figghiu miu di sta galera
nesci currennu n' aviri paura
svigghiti e torna a scavari lu muru
ca di ddu bucu tu scappi sicuru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biografia di un bandito: Giuseppe Musolino

Requisitoria del P.M. nella causa contro il bandito Giuseppe Musolino e complici
vedi biografiaGiuseppe Musolino secondo Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Musolino
La vita del bandito Giuseppe Musolino è raccontata da Orazio Strano con una visione particolare, quella che volevano sentire gli ascoltatori del cantastorie.
Orazio Strano parla di un personaggio buono, che per sorprusi ricevuti, si incattivisce trucidando i suoi nemici. E' visto come, tra l'altro fanno tutti i cantastorie, come un eroe popolare, che leva ai ricchi per dare ai poveri, in effetti se però si legge la biografia di un bandito: Giuseppe Musolino, scritta dai medici psichiatri che lo hanno curato o la requisitoria del P.M. nel processo contro Musolino celebrato a Lucca si denota già da giovane, un personaggio, attaccabrighe, violento, che ha che fare, varie volte, con la legge, e che viene ingiustamemnte condannato a 21 anni per false deposizioni di Zoccali Vincenzo ed amici in merito ad una sparatoria subita dallo Zoccali Vincenzo. Da quel momento Musolino vive solo per vendicarsi dei suoi nemici. La posizione di Orazio Strano è comprensibile considerato anche che il mestiere di cantastorie è quello che gli permette di vivere.
Nelle grandi linee racconta, anche se in modo romanzato la storia del bandito Musolino. Veramente poetici a volte alcuni versi della cantata di Orazio Strano 
Nicolò La Perna
altri artisti cantano la storia du briganti Musulinu
https://www.youtube.com/watch?v=mHEkKxtze4I Otello Profazio
https://www.youtube.com/watch?v=E3-tFTNCjUs Mino Reitano
https://www.youtube.com/watch?v=QVuVXUMF_CQ Tirallalleru
https://www.youtube.com/watch?v=ce5HJ-drnqo Enzo Laface - Demetrio Aroi
https://www.youtube.com/watch?v=vph0xMd7gLY (filmato) 1° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=N_nlr7lksiE (filmato) 2° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=N_dQlsKvBBY (filmato) 3° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=BF2CzV0WaD4 (filmato) 4 ° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=Qm4Jh7Qpouc Natino Rappocciolo
https://www.youtube.com/watch?v=HL23vlLIhgw Natino Rappocciolo
https://www.youtube.com/watch?v=9QnriF8tTVE&list=UUxHNJZS
ouibckm1Z2PZPRHw
1° parte
https://www.youtube.com/watch?v=DIfi-o1q4A0&feature=c4-overview&list=UUxHNJZSouibckm1Z2PZPRHw 3° parte
https://www.youtube.com/watch?v=2K2EE2LPPHI&feature=c4-overview&list=UUxHNJZSouibckm1Z2PZPRHw 4° parte
https://www.youtube.com/watch?v=3lyNSgGFIVU
https://www.youtube.com/watch?v=Kt9IHe0l6aA 
Musolino viene graziato Archio storico Luce
https://www.youtube.com/watch?v=T8grTnrTB5o
https://www.youtube.com/watch?v=7N0QHQKvsmk

 

Orazio Strano, caposcuola e autorità indiscussa, è stato il più famoso cantastorie della Sicilia orientale; è considerato da molti il padre dei cantastorie siciliani, era paralitico ma questa sua condizione non gli impediva di spostarsi di città in città; si esibiva seduto sul carrozzino accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra e alle volte con un mandolino.
La sua carriera inizia nel secondo dopoguerra, narrando e cantando vicende e fatti realmente avvenuti.
Le sue narrazioni raccontano di gente umile costretta a sopportare gli avvenimenti ed il fato avverso. 
Fu il primo cantastorie a portare in giro la prima versione di “La storia di Salvatore Giuliano Rè di li briganti” scritta in collaborazione con il poeta dialettale Turiddu Bella e che poi musicò. 
La prima volta che la eseguì fu a Montelepre (PA) quando Salvatore Giuliano era ancora in vita. 
Una nota di cronaca ci informa che lo stesso Strano (per una forma di delicatezza e tatto), mandò il cantastorie Giacomo Saso di Trabia (PA) a parlare al padre di Giuliano affinché gli concedesse il permesso di cantarla.
Costui a questa richiesta si entusiasmò molto, tanto che gli permise di esibirsi nella strada sottostante la sua abitazione.
Con questa storia Orazio Strano contribuì molto ad elevare a leggenda le gesta di Salvatore Giuliano, raccontato come un Robin Hood nostrano, che toglieva ai ricchi per dare ai poveri.
Ha scritto anche molte canzoni e filastrocche, ha collaborato con moltissimi artisti e poeti. Una delle sue ultime collaborazioni con Rosita Caliò, una delle poche cantastorie siciliane al femminile.
È stato eletto Trovatore d’Italia alle Sagre dei Cantastorie nel '1960 e nel 1962, organizzate dall’Associazione Italiana Cantastorie Ambulanti (AICA).
Nel ’60 nella “Sagra dei cantastorie” che si svolse il 29 Giugno a Grazzano Visconti (Piacenza) risulta vincitore.
Nel ’62 la Sagra si tenne a Castell’Arquato (Piacenza), e il 1° Luglio la giuria formata da personalità del mondo dell’arte, studiosi del folklore e giornalisti, assegna il titolo a Orazio Strano.
Orazio Strano è ormai considerato da tutti uno dei più grandi poeti e cantastorie di Sicilia, una ”leggenda” il maestro per eccellenza.
Discografia
Ci sono ancora diverse incisioni tra le quali vanno ricordate:
Turi Giulianu Imperaturi di Montelepri - di T. Bella
La vita di John F. Kennedy
Focu di pagghia
Lu figghiu di Turi Giulianu
Lu miraculu di S. Alfio
Peppi Musulinu Re di L'asprumunti - di T. Bella
Prucessu a porti chiusi
La Sicilia di Orazio Strano