LA STORIA DI PEPPI  MUSULINU RE DI L'ASPRUMUNTI
7° parte LA TAGGHIA - 8 parte L'ARRESTU E LA CUNNANNA
testo: Turi Bella - canta: Orazio Strano

 
 
 
7° parte
Quannu di Musulinu s'addunava
di spararici allura fici prova
ma lu briganti ca all'erta stava
ci desi la so tinta malanova,
'nda nenti lu fucili 'nmanu afferra
ci spara e mortu lu jittau dda nterra
Dallura ih poi s'accaniu la guerra
su guai pi lu briganti siddu sgarra
la taglia aumenta e aumenta la scerra
pi quantu ognunu dda summa incaparra
ca sulu d'accussì si pò arricchiri
si tratta di cinquantamilaliri
Pippinu paci chiù non potti aviri
ca tanti lu vulevanu acchiappari
e na nuttata pi dispiaciri,
si misi cu rancuri a smaniari
pirchì partì e a lu cumpagnu amatu
pi brutta sorti ni vinni arristatu.
Ma sulu n'arristau lu ricircatu
ca d'ogni parti riciveva aiutu
cu vera fidiltà vinia infurmatu
di zoccu succidiva e favurutu
Stefanu Di Lorenzo e Gianni Jati
ci foru accantu sempri affizionati
E forunu iddi
ca pi dimustrarici la so benivolenza
desinu a focu la casa
di lu patri di Vicenzu Zocculi
e fireru a corpi di pugnali
l'ex sinnacu di Santu Stefanu
Franciscu Fava
briganti puru iddi addivintati
foru d'aiutu a Peppi tanti voti
'njornu scupreru pi fatilitati
A Cicciu Marchi nda li tirrimoti
e dissiru ah: Pippinu guarda, guarda
la spia chiù mischina e chiù ribalda
Lu briganti a dda vista non s'attarda
pirchì la frutta di Mangiòia ricorda
Martì di fari un passu nun s'azzarda
comu si fussi strittu di na corda
e Musulinu lu pigghia di mira
e abbruscia d'un corpu ci nni tira
Marti cascau a ginucchiuni
dumannannu pirdunu a Musulinu
ma lu briganti ci rispusi: Ricordati
di lu stufatu alluppiatu ca purtasti
dintra la freutta Mangiòia
ca divinutu iancu comu cira
dumannanu pirdunu a vucca amara
ma lu briganti pigghiatu di l'ira
n'autru corpu subbitu ci spara
senza ca potti l'omu tradituri
raccumannari l'alma a lu Signuri
Ma Musulinu sempri cu fururi
ancora si vulissi vinnicari
e a Stefanu Zirilli in tutti l'uri
pensa e studia comu l'ammazzari
un jornu a Santu Stefanu s'accosta
e 'nda lu cavu adattu si va a posta.
Dopu mancu du uri di dda sosta
a lu nimicu finalmenti avvista
ci tira un corpu e ci rumpiu na costa
e n'autra ancora canta su ci pista
ca di Zirilli mancu du cascari
Turiddu avi lu tempu di cascari
e Gianni Jati che era dda macari
c'appi a lu pettu firiti liggeri
Musulinu lu 'nfascia e sta a pinzari
ca li vinnitti so l'ha fatti interi,
di gioia lu so cori ha suspiratu
vidennu ca Zirilli ava ammazzatu.
8° parte
A centinara li carrabineri
A Musulinu evunu a circari,
facennu arresti in massa vulenteri
tra l'abitanti senza mai stancari
e arristati vinniru dda mmenzu
Giuanni Iati e puri Di Lorenzo
A Musulinu ci partia lu senzu
ca sulu ormai arristau e senza scanzu
lu circulu strinceva nda lu menzu
pi pigghiarlu alla fini manzu, manzu
e da stu mentri chiù ci veru foru
c'arristaru ad Ippolita so soru
A cu ci dava rizzettu e ristoru
a cu l'appoggiu ci aviva datu veru
amici ca valevanu un trisoru
la so amicizia cara la pajaru
pirchi vinninnu tutti imprigionati
comu si fa cu li prigiudicati.
Lu briganti quannu visti ca tanti nnuccenti
vinivanu arristati pi causa so
pinsau di cangiari territoriu
Pippinu allura lassa ddi cuntradi
ca di dilitti e sangu avia l'inchiuti
e pi munti pitrusi e pi vaddati
partiu p'autri lochi scanusciuti
e nda lu tirritorio dì Acqualagna
un jornu si travau 'nda na campagna.
E ca c'appi ragiunu e mi si lagna
pirchì la sorti so ci fu matrigna
e lu distinu chù nun l'accumpagna
mentri va ghiennu a menzu di dda vigna
mancu a centu metri di distanza
vidi un carrabineri ca s'avanza
Giuseppi prestu cerca mi lu scanza
ecu maneri din scappari pensa
curri e chiddu d'arreri si c'allanza
cu chiù sviltizza e cu chiù viulenza
mentri lu so cumpagnu l'appuntatu
curri macari versu d'iddu latu
Però li do militi non sapevanu
che chiddu era lu briganti Musolinu
pirchì s'annunca non tantu presto
l'avissiru affruntatu accussì
Pippinu comu un toru scatinatu
curri, salta s'arripiglia, si duna aiutu
ma 'ncontra un filu di ferru spinatu
e cadi 'nterra menzu 'nsalanutu
Lu militi di ncoddu si jetta
tinennu fittu a iddu e al scupetta.

Musulinu circava di svincularisi
ma prestu si visti affirratu di n'autru
L'appuntatu poi vinni in tutta fretta
e l'attaccaru avennulu di sutta
ma nuddu di li dui però suspetta
l'arristatu cu è, quantu ci frutta
Musulinu ci dissi 'nda d'istanti
aviti fattu n'arrestu 'mpurtanti
Ma non ci dissi cu era
l'appuntatu e lu carabineri
si guardaru 'nda l'occhi e si misiru a ridiri
pinsannu ca Musulinu pi darisi 'mpurtanza
avia dittu na smafara
Ni vinni prucissatu lu briganti
a l'Assisi di Lucca tempu nenti
e cunnanntu a la pena infamanti
di lu carciri a vita 'nfinalmenti
e pirdichiù lu judici disponi
stari deci anni in sigrigazioni.
Musulinu accittau cu calma la cunnanna
ma ogni tantu ricurdannu lu so arrestu diceva
Ah! Chillu filu, chillu filu
mannaia chillu filu
Ma si l'omu proponi, Diu disponi
e Musulinu scarzaratu veni
pi la cunnutta so e li modi boni
dopu quarantott'anni di ddi peni
vecchiu, malatu, quasi orbu e pazzu
non chiù un briganti veru ma un pupazzu.
Mentri era a lu spidali unu 'nfermeri lu sfutteva dicennuci Tu si lu briganti Musulinu,
purcheria di cristianu
e ci eva dannu manati in testa
Ma un jornu ci vinni a tiru a lu briganti
e cun ferru pizzutu zacchiti
ci scassau la panza gridannu
Iu sempri Giuseppi Musulinu sugnu.
Muriu dopu quattr'anni puvirazzu
dintra d'un manicomiu scurdatizzu
e sistimatu supra un matarazzu
senza mancu nu ciuri a lu capizzu
ma lu nomi di Peppi Musulinu
è ricordatu di ogni citadinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biografia di un bandito: Giuseppe Musolino

Requisitoria del P.M. nella causa contro il bandito Giuseppe Musolino e complici
vedi biografiaGiuseppe Musolino secondo Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Musolino
La vita del bandito Giuseppe Musolino è raccontata da Orazio Strano con una visione particolare, quella che volevano sentire gli ascoltatori del cantastorie.
Orazio Strano parla di un personaggio buono, che per sorprusi ricevuti, si incattivisce trucidando i suoi nemici. E' visto come, tra l'altro fanno tutti i cantastorie, come un eroe popolare, che leva ai ricchi per dare ai poveri, in effetti se però si legge la biografia di un bandito: Giuseppe Musolino, scritta dai medici psichiatri che lo hanno curato o la requisitoria del P.M. nel processo contro Musolino celebrato a Lucca si denota già da giovane, un personaggio, attaccabrighe, violento, che ha che fare, varie volte, con la legge, e che viene ingiustamemnte condannato a 21 anni per false deposizioni di Zoccali Vincenzo ed amici in merito ad una sparatoria subita dallo Zoccali Vincenzo. Da quel momento Musolino vive solo per vendicarsi dei suoi nemici. La posizione di Orazio Strano è comprensibile considerato anche che il mestiere di cantastorie è quello che gli permette di vivere.
Nelle grandi linee racconta, anche se in modo romanzato la storia del bandito Musolino. Veramente poetici a volte alcuni versi della cantata di Orazio Strano 
Nicolò La Perna
altri artisti cantano la storia du briganti Musulinu
https://www.youtube.com/watch?v=mHEkKxtze4I Otello Profazio
https://www.youtube.com/watch?v=E3-tFTNCjUs Mino Reitano
https://www.youtube.com/watch?v=QVuVXUMF_CQ Tirallalleru
https://www.youtube.com/watch?v=ce5HJ-drnqo Enzo Laface - Demetrio Aroi
https://www.youtube.com/watch?v=vph0xMd7gLY (filmato) 1° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=N_nlr7lksiE (filmato) 2° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=N_dQlsKvBBY (filmato) 3° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=BF2CzV0WaD4 (filmato) 4 ° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=Qm4Jh7Qpouc Natino Rappocciolo
https://www.youtube.com/watch?v=HL23vlLIhgw Natino Rappocciolo
https://www.youtube.com/watch?v=9QnriF8tTVE&list=UUxHNJZS
ouibckm1Z2PZPRHw
1° parte
https://www.youtube.com/watch?v=DIfi-o1q4A0&feature=c4-overview&list=UUxHNJZSouibckm1Z2PZPRHw 3° parte
https://www.youtube.com/watch?v=2K2EE2LPPHI&feature=c4-overview&list=UUxHNJZSouibckm1Z2PZPRHw 4° parte
https://www.youtube.com/watch?v=3lyNSgGFIVU
https://www.youtube.com/watch?v=Kt9IHe0l6aA 
Musolino viene graziato Archio storico Luce
https://www.youtube.com/watch?v=T8grTnrTB5o
https://www.youtube.com/watch?v=7N0QHQKvsmk

 

Orazio Strano, caposcuola e autorità indiscussa, è stato il più famoso cantastorie della Sicilia orientale; è considerato da molti il padre dei cantastorie siciliani, era paralitico ma questa sua condizione non gli impediva di spostarsi di città in città; si esibiva seduto sul carrozzino accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra e alle volte con un mandolino.
La sua carriera inizia nel secondo dopoguerra, narrando e cantando vicende e fatti realmente avvenuti.
Le sue narrazioni raccontano di gente umile costretta a sopportare gli avvenimenti ed il fato avverso. 
Fu il primo cantastorie a portare in giro la prima versione di “La storia di Salvatore Giuliano Rè di li briganti” scritta in collaborazione con il poeta dialettale Turiddu Bella e che poi musicò. 
La prima volta che la eseguì fu a Montelepre (PA) quando Salvatore Giuliano era ancora in vita. 
Una nota di cronaca ci informa che lo stesso Strano (per una forma di delicatezza e tatto), mandò il cantastorie Giacomo Saso di Trabia (PA) a parlare al padre di Giuliano affinché gli concedesse il permesso di cantarla.
Costui a questa richiesta si entusiasmò molto, tanto che gli permise di esibirsi nella strada sottostante la sua abitazione.
Con questa storia Orazio Strano contribuì molto ad elevare a leggenda le gesta di Salvatore Giuliano, raccontato come un Robin Hood nostrano, che toglieva ai ricchi per dare ai poveri.
Ha scritto anche molte canzoni e filastrocche, ha collaborato con moltissimi artisti e poeti. Una delle sue ultime collaborazioni con Rosita Caliò, una delle poche cantastorie siciliane al femminile.
È stato eletto Trovatore d’Italia alle Sagre dei Cantastorie nel '1960 e nel 1962, organizzate dall’Associazione Italiana Cantastorie Ambulanti (AICA).
Nel ’60 nella “Sagra dei cantastorie” che si svolse il 29 Giugno a Grazzano Visconti (Piacenza) risulta vincitore.
Nel ’62 la Sagra si tenne a Castell’Arquato (Piacenza), e il 1° Luglio la giuria formata da personalità del mondo dell’arte, studiosi del folklore e giornalisti, assegna il titolo a Orazio Strano.
Orazio Strano è ormai considerato da tutti uno dei più grandi poeti e cantastorie di Sicilia, una ”leggenda” il maestro per eccellenza.
Discografia
Ci sono ancora diverse incisioni tra le quali vanno ricordate:
Turi Giulianu Imperaturi di Montelepri - di T. Bella
La vita di John F. Kennedy
Focu di pagghia
Lu figghiu di Turi Giulianu
Lu miraculu di S. Alfio
Peppi Musulinu Re di L'asprumunti - di T. Bella
Prucessu a porti chiusi
La Sicilia di Orazio Strano